Základy ovládání osobního počítače - pracovník v administrativě

Kurz na míru

Základní info

Charakteristika
Kurz je určen pro účastníky, kteří nemají žádné nebo pouze malé zkušenosti s ovládáním osobního počítače. Účastník rekvalifikačního kurzu se naučí od základů jak ovládat počítač a další zařízení, které je možné k počítači připojit. Dále se seznámí se základními pojmy a příkazy operačního systému MS-DOS.

Ve druhé části kurzu se účastníci seznámí s novým operačním systémem Windows95. Naučí se pracovat s okny, spouštět více programů najednou současně a přepínat mezi nimi, uspořádat si pracovní plochu a nastavit různé parametry v Ovládacím panelu. Rovněž se naučí pracovat se soubory a složkami pomocí Průzkumníku Windows. Nakonec se naučí používat programy, které jsou standardní součástí operačního systému Windows95.

Ve třetí části kurzu budou účastníci seznámení s jedním z nejrozšířenějších textových editorů Microsoft Word. Naučí se pracovat s texty v tomto graficky orientovaném textovém editoru. Naučí se vytvářet běžné dopisy, hromadnou korespondenci, pozvánky i rozsáhlejší publikace. Microsoft Word je kompletní DTP program, který umožňuje úpravu Vašich dokumentů na vysoké úrovni.

Tabulkové procesory patří mezi nejpoužívanější programy na osobních počítačích. Zahrnují tři aplikační oblasti. Kromě základního použití pro tabulkové výpočty plní funkci databáze a jsou vybaveny podporou pro grafickou prezentaci uložených dat. Poslední čtvrtá část kurzu je zaměřena na výuku práce s tabulkovým procesorem MS Excel tak, aby práce s tabulkou nahradila běžnou zdlouhavou práci při tvorbě ceníků, nabídek, pokladních vyúčtování a dalších typů kalkulačních tabulek.

Po úspěšném vykonání závěrečných zkoušek je účastníkům vystaveno rekvalifikační osvědčení s celorepublikovou platností.

Místo konání:
Kurz se koná v moderně vybavené učebně školícího střediska AgroKonzulty Žamberk s.r.o., Zemědělská ul,1004, 564 01 Žamberk, v prvním patře, číslo dveří 49. Učebna je vybavena 10 počítači, zpětným projektorem a barevným projekčním panelem, který je napojen na lektorův počítač. Každý účastník kurzu má proto přehled o vyučované látce. V učebně je maximálně 10 účastníků a každý má k dispozici svůj počítač.

Lektor postupně probírá určenou problematiku po jednotlivých kapitolách (ty se dělí do bodů), které jsou dány osnovami kurzu. Vysvětlení každého bodu je ukázáno vždy minimálně na příkladu, který lektor ukazuje pomocí zpětného projektoru na plátně. Účastníci mají možnost si ukázaný příklad vyzkoušet na svém počítači. Po vysvětlení celé kapitoly si účastníci procvičí probíranou látku na zadaných příkladech.

Předpoklady:
Kurz je určen pro účastníky, kteří nemají žádné zkušenosti s ovládáním osobního počítače. Požadováno je alespoň ukončené základní vzdělání.

Anotace kurzu:

1. - 3. den - Základy ovládání osobního počítače
* Co je osobní počítač ? Popis technického vybavení počítače, klávesnice, obrazovka, tiskárna a další periferie. Základní jednotka, procesor, pevný disk, pružné disky a diskové jednotky, kapacita paměti.
* Co je program ? Programové vybavení počítače. Rozdělení programového vybavení.
* Pojmy soubor, přípona souboru, adresář, velikost souboru a rozlišení souborů podle přípony.
* MS DOS - popis fungování a struktury systému. Rozdělení a popis jednotlivých příkazů.
* Důležité příkazy operačního systému. Popis a způsob práce s nejpoužívanějšími příkazy.
* Některé zprávy operačního systému.
* Zálohování souborů
* Příklady, dotazy, diskuse.

4. - 6. den - Microsoft Windows 98/2000
* Charakteristika graficky orientovaného operačního systému Windows 95, práce s myší.
* Složky a dokumenty, zástupci, okna, ovládací prvky oken.
* Změna pracovní plochy.
* Nabídka Start, hlavní panel, programy.
* Možnost využití dalších aplikací (Poznámkový blok, Malování, WordPad... ).
* Tento počítač, diskové jednotky.
* Ovládací panely
* Průzkumník a práce s ním
* Nápověda
* Tiskárny, instalace nové tiskárny
* Příklady, dotazy, diskuse.

7. - 11. den - Microsoft Word
* Rozdíl mezi psaním na klasickém psacím stroji a textovými editory, základní termíny DTP, proporcionální tisk a další rozdíly.
* Popis prostředí Microsoft Word - základní obrazovka, výběr z menu, ovládání pomocí ikon, nápověda.
* Práce s jednoduchým textem, možnost úpravy textu, kurzor, zápis a rušení textu, čtení textu, pohyb po textu, označování textu, přeskupování textu, určování vlastností textu, písmo, zarovnání, odsazení, řádkování, formátování podle vzoru, práce s bloky a odstavci.
* Popis WYSIWYGu, celá stránka, originál, koncept.
* Dokument a jeho použití - nový dokument, otevírání a ukládání, zavírání dokumentu, import a export dokumentu, popis dokumentu, více dokumentů současně.
* Tisk dokumentu, nastavení tiskárny a práce s tiskárnou.
* Formát stránky, zarážky, tabelátory.
* Styl odstavce - přidělování stylu odstavce, změna stylu odstavce, vytvoření stylu odstavce.
* Styl dokumentu - vztah styl odstavce - styl dokumentu, úprava a vytvoření nového stylu dokumentu.
* Tabulky - vytvoření tabulky, práce s tabulkou ( řádky a sloupce ), grafická úprava tabulky, obrázky v tabulce, tabulka jako formulář.
* Rámečky - vytváření, rušení a tvarování rámečků, formát rámečku, typ rámečku, skupina rámečků, kopírování a přesuny, text u rámečku, úprava grafiky u rámečku.
* Kreslení - princip kreslení, import a export obrázků.
* Grafy - data pro graf, rámeček pro graf, postup vytváření, dodatečné úpravy grafu, ostatní grafika.
* Rovnice - zápis matematických symbolů a rovnic.
* Korektura a porovnání dokumentů, tvorba obsahu a abecedního rejstříku.
* Tvorba jednoduchých maker. Spojování souborů a práce s rozsáhlým dokumentem.
* Ostatní pomůcky - pravopis, gramatika, lexikon, poznámky pod čarou, propojení pomocí OLE atd.
* Příklady, dotazy, diskuse.

12. - 15. Den Microsoft Excel
* Popis obrazovky, pohyb v tabulce (pomocí klávesnice, pomocí myši), adresování buněk v tabulce, princip práce s tabulkou.
* Obsah buňky tabulky, typy dat naplňovaných do pole, vkládání dat, opravy a mazání.
* Popis a využití jednotlivých ikon a menu.
* Práce s blokem, matematické výrazy, statistické, databázové, finanční a další funkce
* Tisk celé tabulky a jejích částí, nastavení tiskárny. Možnost grafické úpravy textu.
* Vzhled a grafická úprava tabulky, písmo.
* Tvorba grafů, průvodce grafem a jejich použití.
* Práce s databází, možnost výběru podle zadaných kritérií, třídění, import a export dat.
* Práce se soubory - založení nové tabulky, uložení tabulky, práce se skupinami tabulek, řazení tabulek. Sešit, listy sešitu.
* Práce s OLE ( spojování a vkládání objektů ).
* Příklady, dotazy, diskuse.
* Závěrečný test

Pomůcky:
Účastníkům kurzu je na začátku školení poskytnuta tužka a poznámkový blok. Dále jim jsou zapůjčeny následující učebnice, které si mohou po ukončení kurzu zakoupit:
Začínáme s osobním počítačem, Windows 98/2000, Word 97/2000, Excel 97/2000 a další...

Základy ovládání osobního počítače - pracovník v administrativě

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je deset a šest ? Součet zapište číslicemi.