Visual FoxPro 9 / 8 - formuláre a OOP

Kurz na míru

Základní info

Visual FoxPro 9 / 8 - formuláre a OOP
4 dni, denne 8:00 – 16:00, začiatok kurzu 9:00

Vstupné požiadavky: Základné programátorské skúsenosti s databázovým systémom Visual FoxPro 9.0 / 8.0 / 7.0.

Kurz je určený pre začínajúcich a mierne pokročilých programátorov databázových aplikácií v prostredí MS Visual FoxPro 9.0 / 8.0 / 7.0, ktorí sa chcú podrobnejšie oboznámiť s technikou návrhu obrazovkových formulárov a s ďalšími možnosťami objektovo orientovaného programovania v tomto systéme (OOP).

Kurz poskytuje ucelený prehľad filozofie OOP, podrobný výklad spôsobu programovania rôznych typov formulárov (dátové, dialógové, panely nástrojov) a ukážky niektorých ďalších aplikácií OOP vo VFP. Dôraz sa kladie najmä na plné zvládnutie špecifík grafického prostredia Windows, osvojenie si techniky OOP na formulároch, pochopenie a správne použitie rôznych typov objektov, prepojenie objektov s databázou, spoluprácu jednotlivých formulárov a pod. Osobitná pozornosť sa venuje systematike budovania knižníc objektových tried a ich použitiu na zvýšenie efektívnosti tvorby a údržby programových aplikácií.
Teoretický výklad je spojený s množstvom praktických experimentov a samostatne riešených čiastkových príkladov. Získané skúsenosti a programové fragmenty možno priamo využiť pri tvorbe vlastných aplikácií. V závere kurzu účastníci dostanú niekoľko rád pre prevod starších formulárov z FoxPro 2.6 do nového systému.

Absolventi kurzu získajú aj základné knižnice a niektoré doplnkové nástroje pre prácu v prostredí VFP (Plib, Clib, Utility, VfpC a pod.).

Cena kurzu: 7500 SK bez DPH.

Náplň kurzu:

1. DEŇ
Úvodné nastavenie pracovného prostredia - adresáre, vývojové prostredie, odporúčané knižnice a nástroje
Objektovo orientované programovanie vo VFP
• význam - rozklad zložitého problému na časti, ich zovšeobecnenie a nezávislá realizácia
• základné pojmy a princípy - objekty, vlastnosti, metódy, udalosti, triedy, zapúzdrenie, dedičnosť, mnohotvárnosť, dynamické chovanie objektov
• rozsah využitia - formuláre, ďalšie zložky aplikácie

Formuláre - úvod do problematiky a základné nástroje
• špecifiká grafického prostredia a systému Windows - fonty, grafika, OLE, COM, ODBC, Internet, ...
• typy formulárov - dátové, dialógové, panely nástrojov
• zostavenie jednoduchých dátových formulárov pomocou sprievodcov - chovanie, analýza a možné úpravy výsledných formulárov
• návrh a údržba formulárov pomocou štandardných nástrojov (Form Designer) - okná, panely nástrojov, práca s myšou, základné triedy pre objekty na formulároch

Knižnice objektových tried
• budovanie a použitie knižníc - technika a systematika (Class Designer, Class Browser)
• knižnica Clib - odporúčané „základné“ triedy pre vývojový tím, zmeny a rozšírenia oproti základným triedam VFP, nadstavbové triedy

Form - základná trieda pre formuláre
• prehľad vlastností a metód
• jednoduchá grafická aplikácia s názornou ukážkou použitia a výhod OOP

2. DEŇ
Form - podrobný prehľad vlastností, metód a udalostí s príkladmi použitia
• vlastnosti spoločné pre väčšinu objektov - názov, poloha, rozmery, farby, ohraničenie, písmo, viditeľnosť, aktivita, nadriadený objekt, trieda, ...
• vlastnosti spoločné pre kontajnerové objekty - Objects, ControlCount, ActiveControl, ...
• špecifické vlastnosti - práca s dátami (DataSession, BufferMode, ...), typ a stav formulára (WindowType, WindowState, Desktop, ...), podkladový obrázok, ikona, rolovanie okna, ...
• metódy spoločné pre väčšinu objektov - vznik a zánik objektu, aktivácia a deaktivácia objektu, udalosti od myši a klávesnice, drag & drop, Refresh, práca s vlastnosťami, ošetrenie chýb
• metódy spoločné pre kontajnerové objekty - vytváranie a rušenie objektov
• špecifické metódy - Load / Release / QueryUnload / Unload, Move / Moved, Resize, ...
• dátové prostredie - tabuľky, relácie, OOP

Objekty na formulároch - špecifické vlastnosti, metódy a udalosti (jednoduché triedy)
• jednoduché objekty - Label, TextBox, EditBox, Spinner, CommandButton, CommandGroup, OptionGroup, CheckBox, Image, Line, Shape
• kontajnerové objekty - Container, PageFrame
• špeciálne objekty - Timer, Custom

3. DEŇ
Objekty na formulároch - pokračovanie (náročnejšie triedy)
• ComboBox, ListBox - zoznamy s možnosťou výberu
• Grid - tabuľky s možnosťou editácie údajov
• OleControl, OleBoundControl - ActiveX objekty so širokou funkcionalitou
• podporné nástroje na nastavenie objektov - Builder, Utility

Práca s databázou na formulároch
• prepojenie objektov s databázou, dátové typy, hodnota NULL
• validácia údajov

Panely nástrojov
• definícia (trieda), použitie bežných objektov a objektov typu Separator
• aktivácia a spolupráca s formulármi

Niektoré ďalšie nástroje a techniky pri návrhu formulárov a tried
• používateľom definované vlastnosti a metódy formulárov a tried
• odovzdávanie parametrov volania a návratových hodnôt do / z formulárov
• dynamické zmeny vlastností objektov
• štart formulára na základe definície triedy
• vzájomná spolupráca formulárov
Prevod formulárov z FoxPro 2.6 (Screen) do nového systému, možné problémy

4. DEŇ
Objektovo orientovaná koncepcia tvorby aplikácií
• výhody, štruktúra, základné stavebné kamene - triedy Custom, Session
• udalosťami riadené programovanie, Private Data Session
• koordinácia jednotlivých prvkov aplikácie - objekty, menu, formuláre, tlačové výstupy
• vzorová knižnica objektových tried App - prehľad a štruktúra objektov
• vzorové menu a jeho služby
• hlavný program a hlavný objekt aplikácie, konfigurácia aplikácie
• ďalšie objekty - obsluha menu programu, služby, podsystémy
• statické a dynamické objekty, externé knižnice tried, používateľské prispôsobenie aplikácie

Zostavenie aplikácie na základe vzorových tried
• konštrukcia podtried, ukážky, príklady

Použitie OOP v ďalších oblastiach programovania - stručný koncept a základné princípy
• tvorba a použitie systémových komponent a webových služieb - COM / DCOM, Automation, SOAP
• moderné nástroje na výmenu dát - XML

Visual FoxPro 9 / 8 - formuláre a OOP

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.