Visual Basic .NET 2.0

Kurz na míru

Základní info

Visual Basic .NET 2.0
4 dni, denne 8:00 – 16:00, začiatok kurzu 9:00

Vstupné požiadavky: Znalosť práce v prostredí MS Windows. Vítaná je znalosť základov programovania v niektorom inom programovacom jazyku, nie je to však podmienkou účasti na kurze.

Kurz je určený pre všetkých záujemcov o moderné programovacie technológie, ktorí sa chcú naučiť programovať v jazyku Visual Basic .NET a oboznámiť sa s možnosťami jeho využitia na tvorbu aplikácií pre MS Windows a Internet. Osobitne vhodný je pre začiatočníkov s malými alebo žiadnymi skúsenosťami v oblasti programovania.
Visual Basic .NET predstavuje novú generáciu populárneho programovacieho jazyka Visual Basic. Je podstatne modernizovaný a v rámci nového integrovaného vývojového prostredia Visual Studio .NET poskytuje všetky nástroje potrebné na rýchle a efektívne vytváranie moderných aplikácií na platforme .NET. Použitie jazyka je takmer univerzálne - od bežných databázových, výpočtových alebo grafických aplikácií pre MS Windows, cez webové aplikácie a služby, až po robustné viacvrstvové distribuované systémy. Pri tvorbe aplikácií sa využíva .NET Framework, ktorý združuje viaceré podporné technológie a je spoločný pre všetky programovacie jazyky a vývojové systémy na platforme .NET. Jeho súčasťou sú aj objekty na prácu s databázou ADO.NET (MS SQL Server, Oracle, MS Access, MS Visual FoxPro a pod.), nové formulárové systémy Windows Forms a Web Forms (pre ASP .NET), podpora pre komponentové programovanie a ďalšie technológie.

Zjednodušené verzie jazyka Visual Basic sa používajú na osobitné účely - Visual Basic for Applications (VBA) na programovanie v prostredí MS Office a Visual Basic Script (VBS) na stránkach WWW alebo na písanie príkazových súborov (WSH).

Kurz poskytuje ucelený prehľad programovacieho jazyka Visual Basic a základy práce v prostredí Visual Studio. Dôraz sa kladie najmä na základné princípy a metódy tvorby programov, objektovo orientované programovacie techniky a efektívne využitie ostatných prvkov jazyka. V nevyhnutnom rozsahu sa preberajú základy práce s formulármi, ukážky práce s databázou a postup pri zostavovaní programov pre MS Windows (grafické a konzolové aplikácie).

Použitiu jazyka Visual Basic .NET na tvorbu aplikácií pre rôzne prevádzkové prostredia sa podrobnejšie venujú kurzy:
• .NET Framework a tvorba aplikácií pre Windows
• ASP .NET (webové aplikácie a služby)

Cena kurzu: 7500 SK bez DPH.

Náplň kurzu:

1. DEŇ
Visual Basic
• charakteristika jazyka, aplikačné možnosti, história, verzie
• porovnanie a spolupráca s inými jazykmi na platforme .NET

.NET Framework - nová architektúra aplikácií pre Windows a Web
• filozofia a základné koncepty
• hlavné zložky - Common Language Runtime, WinForms, WebForms, ADO .NET, ...

Visual Studio - integrované vývojové prostredie
• určenie, nároky na technické vybavenie
• menu, panely nástrojov, štartovacia stránka, dynamický help
• projekt, návrhové a editačné okná, Toolbox, vlastnosti objektov a ďalšie nástroje - využitie a možnosti prispôsobenia
• zostavenie jednoduchej aplikácie (Quick Tour) - projekt typu Windows Application, namespace, hlavný formulár s niekoľkými objektmi, vloženie programového kódu, preklad a ladenie programu

Základné vlastnosti jazyka
• stavba jazyka a základné príkazy
• riadkovo orientovaný zápis príkazov, pomôcky pri písaní programu, formátovanie zdrojových textov, priebežná kontrola syntaxe

Objektovo orientované prvky jazyka
• základné pojmy - triedy, objekty, vlastnosti, metódy, udalosti
• štandardné typy objektov a ich použitie - formulár, ovládacie prvky, atď.

2. DEŇ
Dátové typy, konštanty a premenné
• základné dátové typy .NET a zápis hodnôt v programe - numerické, znakové, logické, dátumové, ...
• zložené dátové typy - polia, štruktúry, triedy
• konštanty, premenné, príkaz Dim, rozsah platnosti
• systémové konštanty a enumerácie definované v rámci .NET Framework

Výrazy, operátory a funkcie
• výrazy a ich použitie
• operátory a ich použitie pre jednotlivé dátové typy, priorita operátorov vo výrazoch
• metódy definované implicitne ako súčasť základných dátových typov a ich použitie
• funkcie a ich použitie

Vybrané funkcie .NET
• System.Math, .Array, .Convert, ...

Vybrané funkcie VB Run-Time Library - namespace Microsoft.VisualBasic.*
• .Conversion, .Financial, .VbMath - Int, Str, Val, Pmt, Rate, Randomize, Rnd
• .Information - IsArray, IsDate, IsNumeric, VarType
• .Interaction - Beep, InputBox, MsgBox, IIf, Switch, CreateObject, CallByName
• .Strings - Asc, Chr, Len, Space, LCase, UCase, Trim, LTrim, RTrim, Left, Right, Mid, InStr, Replace, Split, Join, Format

Riadiace štruktúry
• logické výrazy a operátory - klasické a nové (AndAlso, OrElse)
• vetvenie - If ... Then, Select Case
• cykly - For [Each] ... Next, Do ...Loop s klauzulou While, Until

3. DEŇ
Štruktúrované spracovanie chýb
• výnimky - vznik, vlastnosti, možnosti ošetrenia
• príkaz Try ...Catch a jeho použitie
• odlíšenie výnimiek pomocou klauzuly Catch When, použitie vlastností Err.Number a Err. Description
• vnorené konštrukcie Try ... Catch, použitie príkazu Throw

Moduly a procedúry
• vytváranie a použitie vlastných modulov
• vytváranie a použitie vlastných funkcií a procedúr
• odovzdávanie parametrov hodnotou a odkazom, implicitné hodnoty nepovinných parametrov, návratové hodnoty
• delegáti funkcií a spracovanie udalostí

Triedy a objekty
• vytváranie a použitie tried a objektov, operátor New
• členovia tried a ich viditeľnosť, statické prvky
• konštruktory a deštruktory tried
• preťažovanie a predefinovanie metód
• zapúzdrenie, dedičnosť, polymorfizmus, perzistencia objektov

Rozhrania
• význam, deklarácia a implementácia rozhraní
• operátory is a as
• členovia rozhraní
• kombinácie rozhraní

4. DEŇ
Atribúty
• význam a použitie atribútov
• používateľské typy atribútov

Práca so súbormi a spracovanie textov
• manipulácie so súbormi
• funkcie na prácu s textovými súbormi - FileOpen, LineInput, EOF, FileClose
• vybrané metódy .NET na prácu s reťazcami - Substring, Lenght, IndexOf, Insert, Remove, Trim, ToLower, ToUpper, ...

Tvorba programových aplikácií - úvod do problematiky
• základná koncepcia aplikácie, udalosťami riadené programovanie
• vizuálne prvky aplikácie - hlavná ponuka, miestne ponuky, panely nástrojov, formuláre

Vytvorenie inštalačného programu aplikácie
• rozmiestňovací projekt, inštalačný program, testovanie inštalácie, odinštalovanie

Ukážka práce s formulármi a inými vizuálnymi prvkami v aplikácii
• ovládacie prvky na formulároch - Label, LinkLabel, TextBox, CheckBox, RadioButton, ComboBox, ListBox, Button, PictureBox, ...
• ponuky - MainMenu
• dialógové okná systému - OpenFileDialog, SaveFileDialog, FontDialog, ColorDialog, ...

Ukážka práce s databázami - úvod do ADO .NET
• pripojenie k dátovému zdroju pomocou prieskumníka Servera - MS SQL Server, MS Access, MS Visual FoxPro
• výber dát z databázy pomocou dátového adaptéra, použitie SQL príkazov
• prezentácia dát na formulári (TextBox, DataGrid), použitie navigačných tlačidiel
• možnosti tlačových výstupov

Ukážka riadenia aplikácií MS Office z prostredia .NET - Automation
• spoznávanie objektov pomocou prehliadača objektov
• manipulácia s pracovným listom Excelu
• spúšťanie a zastavovanie aplikácií pomocou súčasti Process

Visual Basic .NET 2.0

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.