Úvod do studia managementu Certifikační studium managementu

Kurz na míru

Základní info

Manažerské vzdělávání patří k dlouhodobě rozvíjeným programům; je realizováno pod názvy "Management - úvodní program" a "Management - certifikační program". Oba tyto programy mají modulární a distanční podobu.

Charakteristika programu:
Studium je vytvořeno na základě výzkumné a vývojové činnosti Akademie J.A. Komenského v oblasti distančního vzdělávání a vzdělávání řídících pracovníků ve spolupráci se světově proslulou britskou Národní zkušební radou pro management (National Examining Board for Supervisory Management - NEBSM), jíž je Akademie akreditovaným střediskem. Britský partner má vypracovanou a ověřenou metodiku distančního studia. Za třicet let své existence disponuje ověřeným systémem výuky manažerů ve všech oblastech (výrobní, nevýrobní-služby, komerční, neziskové atd.) jak po stránce obsahové, tak organizační, a je dnes značkou kvality uznávanou po celém světě.

Studium je zpracováno jako program univerzálního charakteru uplatnitelný v různých oblastech společenského života (výrobní, nevýrobní-služby, komerční, neziskové atd.) jak po stránce obsahové, tak organizační. Základním kritériem při jeho zpracování byla rychlá použitelnost získaných poznatků a dovedností v praxi. Proto je teoretický výklad problémů omezen na minimum a důraz je kladen na praktické aplikace při maximální aktivitě účastníků. Manažeři jsou však v celém světě lidé časově mimořádně zaneprázdněni. Prakticky jsme si již ověřili, že nabídky sebekvalitnějších prezenčních kurzů se nesetkávají s patřičnou odezvou, neboť odvádějí na několik týdnů či dokonce měsíců manažera od jeho práce, což si málokterý může nebo je ochoten dovolit. Precizně propracované distanční vzdělávání, které AJAK po řadu let rozvíjí v rovině teoretické a v různých oborech i v rovině praktické, může zabezpečit soustavnou přípravu studujících na vysoké úrovni. Podmínkou je však celková metodologická propracovanost projektu, pečlivá příprava všech pracovníků podílejících se na tvorbě vzdělávacího projektu i jeho řízení, vytvoření systému studijních opor a organizační zabezpečenost všech činností v průběhu studia. Potom distanční studium splní požadavky studujících, tj.:
- kvalitní vzdělání,
- minimální časové ztráty,
- maximální efektivita studia,
- zpravidla nižší cena studia,
- a v neposlední řadě i prestižní certifikaci studia.

Vybrané moduly, resp. z nich sestavené specifické studijní programy jsou využitelné i pro vzdělávání pracovníků nejrůznějších soukromých i veřejných institucí.

Program je připraven především pro lidi, kteří již začali pracovat v řídících funkcích (úspěšní však mohou být i úplní začátečníci). Při studiu jsou využívány a analyzovány jejich dosavadní zkušenosti a celé studium je postaveno na individuální konfrontaci nových znalostí a dosavadních zkušeností při zpracovávání samostatných úkolů, seminárních prací a případových studií. Výsledkem jsou praktické znalosti a dovednosti ověřené závěrečnou zkouškou (zpracování projektu) a osvědčené prestižním certifikátem NEBSM.

Vzdělávací program je určen převážně dospělým posluchačům profesionálně se zabývajícím řízením ve všech oblastech života podniku. Jde jednak o podnikatele, kteří jako vlastníci sami řídí uvedené typy podniků, jednak o manažery (výkonné i technické), kteří vykonávají řídící činnost v rámci pracovního poměru. Vzhledem ke značné variabilitě, širokému obsahu programu i jeho aplikovatelnosti na různé oblasti veřejného života již ve fázi studia se ukazuje tento program zvláště ve vybraných modulech Řízení lidských zdrojů, Řízení informačních zdrojů a Managementu finančních zdrojů jako velice vhodný i pro pracovníky místní správy a samosprávy, úředníky veřejných úřadů, atd.
Jako vstupní předpoklad pro studium se předpokládá předchozí středoškolské či vysokoškolské studium odborného zaměřeni, u zájemců nad 30 let s alespoň základními zkušenostmi z oblasti řízení lze respektovat v rámci otevřenosti studia i vzděláni základní.

Všichni tito studující potřebují především rychlé a prakticky zaměřené vzděláni (viz výše) s dostatkem podnětů pro svou konkrétní práci. Při studiu se proto předpokládá především důsledně individuální a specifický přístup ke každému jednotlivci. Vedle toho jsou k dispozici kvalitní učební texty respektující výše uvedené požadavky, další materiály související s činností manažera (legislativa, úřední dokumentace, ale i audio či videomateriály atd.) - vše soustavně konfrontované s živou praxí. Dále je umožněna komunikace pomocí dostupných médií při respektování možnosti studenta (někdo má možnost využívat Internet, jiný je odkázán na telefon). Z pedagogického hlediska rozvíjíme partnerský přístup tutorů, konkrétní rady, v řadě případů i pedagogicko-psychologický přístup tutorů v okamžicích, kdy se studium z nejrůznějších důvodů jeví studentovi jako obtížně zvládnutelné.

Z krátkodobého hlediska lze podle dosavadních zkušenosti studium doporučit především řídícím pracovníkům státní správy, podnikatelům a manažerům, kteří vykonávají více či méně úspěšně svou práci a hledají pevnou půdu pod nohama. Jedná se především o lidi středního věku, příp. i starší, kteří pociťují rozpor poměrně bohatých životních zkušeností a malých zkušeností v oblasti řízení podniků v tržním hospodářství. Lze očekávat studenty s nejrůznějším předchozím vzděláním, nejrůznějšími zájmy i představami, které spojuje potřeba sebeprosazení. Lze též očekávat, že mnozí studenti nebudou chtít absolvovat program celý, nýbrž si vyberou jen některý ze čtyř navrhovaných modulů.

Program poskytuje pevnou, fundovanou panevropskou základnu, která dává dostatečný prostor pro regionální specifika. Takto vytvořený kurz má šanci přispět k nalezení "společné řeči" manažerů a k bohatšímu rozvoji hospodářské a obchodní spolupráce v rámci Evropy. Zvlášť je třeba zdůraznit soulad všeobecně platných manažerských vědomostí a dovednosti s místními specifiky, což dosavadní kurzy přenesené ze západních zemi většinou nezohledňovaly.

Další přínosy:
forma studia umožňující otevřený přístup, kvalitní a prestižní certifikace, cenová přístupnost, nepřímá podpora rozvoje firem.

Připravené podklady pro realizaci kurzu:
- kompletní pedagogická dokumentace kurzu
- učební plán
- učební osnovy všech témat kurzu
- průvodce konkrétním typem studia
- kompletní organizační dokumentace kurzu
- logistická příručka
- učební texty ke každému uváděnému tématu a podtématu (celkový rozsah cca 1100
normalizovaných stran textu)
- testy a scénáře případových studii a závěrečného projektu
- ověřený komplexní studijní balíček

Studium získalo akreditaci před akreditační komisí MŠMT ČR .

Předpoklad vstupu do programu:
Základní zkušenosti z řídící činnosti zpravidla malého kolektivu, předchozí středoškolské nebo vysokoškolské studium. Kurz je vhodný pro nižší a střední management v oblasti výroby i služeb.


Obsahová stránka programu

A. Management - úvodní program
Kurz má podobu základního studijního modulu (je jednomodulové) a skládá se z dílčích témat, která zahrnují základní poznatky z managementu na daném stupni.

Základní témata:
Rozvoj studijních dovedností
Vedení skupiny
Změny v organizacích
Základy řízení
Význam výcviku
Sociální komunikace
Informační a komunikační technologie


B. Management - certifikační program
Kurz má podobu čtyř základních studijních modulů (je čtyřmodulové), které se skládají z dílčích témat, která zahrnují určující poznatky z managementu pro daný stupeň.

Základní témata:
MODUL 1 Řízení lidských zdrojů:
- výběr pracovníků
- hodnocení pracovníků
- vedení lidí
- práce v týmech
- konfliktové situace
- řízení času
- motivace institucí a jednotlivců k celoživotnímu vzdělávání
- podnikové vzdělávání a výcvik
- umění komunikace
- asertivní a empatické chování
- optimální rozhodování
- tvořivost a inovace

MODUL 2 Řízení informačních zdrojů:
- prezentace číselných údajů
- firemní struktura jako základ informačních toků
- příkazy a instrukce
- schůze a porady
- bezpečnost

MODUL 3 Management finančních zdrojů:
- manažér, peníze a účetnictví
- řízení nákladů
- řízení rozpočtem
- ekonomika obchodní činnosti

MODUL 4 Řízení aktivit:
- řízení pracovních procesů
- systém jakosti
- metody dosahování jakosti
- přijímání rozhodnutí
- produktivita
- základní pojmy a praktiky marketingu
- základní pojmy a praktiky řízení životního prostředí
- řízení změny

Pozn. : Studium certifikačního programu zpravidla navazuje na studium programu úvodního (není však podmínkou). Pokud některý uchazeč studoval určitá témata již v úvodu, započítávají se mu i v certifikačním programu.


Organizační zajištění:
Studium každého modulu je organizováno tzv. distanční formou: Student studuje samostatně podle učebnic, které obsahují vedle výkladu problémů i průběžné testy, které student samostatně řeší a sám též vyhodnocuje, dále náměty pro samostatnou práci včetně pedagogicko-psychologických rad ke studiu. V průběhu studia se studenti čtyřikrát sejdou na čtyřhodinovém přednáškovém a diskusním semináři (tutoriálu) a průběžně mohou konzultovat s tzv. tutorem (konzultantem), který je každému studentovi přidělen.

Před zahájením vlastního studia obdrží student tzv. průvodce studiem (studijní balíček) s přílohami:
- jméno přiděleného tutora s kontaktními údaji,
- termíny a zaměření průběžných seminářů,
- základní učebnice a pokyny pro práci s nimi, příp. další doporučenou literaturu,
- zadání závěrečné případové studie s termínem odevzdání, příp. další informace.

Studium jednoho modulu trvá zpravidla tři měsíce (může být i kratší a intenzivnější). Na závěr studia každého modulu vypracuje student tzv. případovou studii na aktuální praktické téma (je zadán scénář situace v instituci a student má na základě svých studijních poznatků navrhnout optimální řešení a jeho postupné provádění). Je-li jeho práce ohodnocena tutorem kladně, obdrží absolvent osvědčení o rekvalifikaci na zákl. akreditace MŠMT ČR a příslušný certifikát NEBSM, který přichází z londýnské centrály NEBSM zpravidla do 2 měsíců po ukončení studia modulu.

Po úspěšném ukončení studia čtyř modulů certifikačního programu získá absolvent právo zpracovat závěrečný projekt na téma, které si sám vybere. Zpracování tohoto tématu by mělo mít rozsah cca 40-50 stran textu a příloh.

Profil absolventa:
Absolvent se naučí manažérským dovednostem v rozsahu potřebném pro zastávání řídících funkcí na úrovní středního a vyššího managementu při řízení a vedení lidí, zvládne též psychologické postupy při řešení konfliktů na pracovišti a při přesvědčování lidí i v mezních situacích. Po formální stránce zvládne řízení pracovních porad, komunikaci s lidmi, zásady manažérského finančnictví a řízení služeb v okruhu své odbornosti.

Rozsah kurzu:
1 modul = 3 měsíce studia (Management - úvodní program je jednomodulový). Certifikační program obsahuje 4 moduly, obvykle je proto studován 12 měsíců.

Způsob ukončení:
Po úspěšném ukončení úvodního programu získá absolvent základní certifikát NEBSM. Po dokončení každého modulu certifikačního programu získá certifikát k příslušné specializaci a po úspěšné obhajobě závěrečného projektu získá závěrečný velký certifikát NEBSM, který je uznáván po celém světě.

Úvod do studia managementu Certifikační studium managementu

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.