Tvorba aplikácií pre Web - ASP .NET 2.0

Kurz na míru

Základní info

Tvorba aplikácií pre Web - ASP .NET 2.0
4 dni, denne 8:00 – 16:00, začiatok kurzu 9:00

Najbližší termín kurzu: 6.10.2008

Vstupné požiadavky: Kurz predpokladá znalosť základov tvorby stránok www v jazyku HTML (na úrovni kurzu „Základy tvorby stránok WWW“), znalosť programovania v niektorom z bežných programovacích jazykov (klasické ASP, Visual Basic, Java, JavaScript, C) a určité skúsenosti s databázami.

Kurz je určený pre pokročilých tvorcov stránok www, ktorí sa chcú oboznámiť s nástrojmi na vývoj komplexných webových aplikácií a služieb na platforme Microsoft .NET v prostredí Internet / Intranet na serveroch MS Windows XP / 2000 (IIS).

ASP .NET (Active Server Pages .NET) je moderné programovacie prostredie, ktoré povyšuje vývoj webových aplikácií na kvalitatívne novú úroveň. Podobne ako pri klasickom ASP základ tvorí prepojenie stránok HTML s programovým kódom, pomocou ktorého možno riadiť spracovanie na strane webového servera i klienta (prehliadač). Na platforme .NET však na to možno využiť podstatne širšie spektrum programovacích jazykov (vrátane nového jazyka C#), lepšiu podporu pre OOP, bohatšie databázové služby v rámci ADO .NET, komfortné nástroje na vývoj interaktívnych formulárov typu Web Forms a niektoré ďalšie služby spoločnej základne .NET Framework. Na strane servera možno aktivovať aj ďalšie programové komponenty a v spolupráci s nimi dynamicky zostavovať výsledné stránky pre HTML klienta. Tak možno vytvoriť napr. HTML rozhranie na prístup k databázovým alebo aplikačným serverom (COM, SOAP). Na vývoj webových aplikácií a služieb možno s výhodou použiť Visual Studio .NET, ktoré ponúka ucelené vývojové prostredie a integruje všetky uvedené technológie.

Cieľom kurzu je oboznámiť účastníkov s možnosťami a nástrojmi na vývoj webových aplikácií a služieb a ukázať im typické použitie týchto techník v praxi.

Cena kurzu: 8200 SK bez DPH.

Náplň kurzu:

1. DEŇ
Účel a možnosti programovania v sieti Internet / Intranet, základné pojmy
Stručná rekapitulácia HTML a programovania na strane klienta
• skripty - JavaScript, VBScript, OOP
• objektový model internetového prehliadača, rozdiely v prostredí Microsoft a Netscape
• Dynamické HTML, formuláre, Cookies, Java Aplet, ActiveX

Základy programovania na strane servera - dynamické generovanie stránok
• princíp činnosti internetového servera a jeho spolupráca s okolím - CGI, ISAPI
• klasické programovanie - skripty, práca s formulármi, elektronická pošta

Internetové služby vo Windows (IIS)
• inštalácia, nastavenie a použitie web servera
• .NET Framework - význam, inštalácia, služby

ASP .NET - úvod do systému
• programový kód a jeho integrácia s HTML
• voľba programovacieho jazyka - VB, C#, JavaScript
• klasické ASP a odchýlky v prostredí ASP .NET - jednoduché príklady a ukážky
• základné syntaktické pravidlá a jazykové konštrukcie, OOP

2. DEŇ
MS Web Matrix - základný editor pre ASP .NET (zdarma)
• funkčné možnosti a obmedzenia
• pracovné prostredie a základy ovládania

MS Visual Studio .NET - integrované vývojové prostredie pre ASP .NET
• pracovné prostredie a jeho nastavenie, spolupráca s IIS
• projekt a jeho zložky, úvodné nastavenia

Webové aplikácie
• základné objekty - Server, Application, Session, Request, Response
• Web Forms - formuláre, ovládacie prvky, práca s dátami, grafická úprava, implementácia štýlov
• validačné prvky a ich použitie
• konfigurácia a zabezpečenie aplikácie

3. DEŇ
Webové služby - význam, tvorba a použitie
• typy služieb, príklady na Internete
• ukážka vytvorenia jednoduchej služby
• použitie služieb vo webovej aplikácií

Práca s databázou - ADO .NET, OLE DB
• MS SQL Server - návrh databáz a práca s údajmi - stručný prehľad, dôležité príkazy jazyka T-SQL
• ADO - základné objekty - Connection, Command, DataReader, DataAdapter, DataSet
• System.WEB.Data, .DataSQLClient - vyhľadávanie, výber a aktualizácia údajov

4. DEŇ
Vytvorenie vzorovej aplikácie
• internetový obchod alebo internetové noviny - podľa záujmu účastníkov
• vývoj, ladenie, nasadenie a správa aplikácií

XML - základy
• ukážka vytvorenia a využitia XML brány k databáze
Bezpečnosť internetových aplikácií - záverečné odporúčania

Tvorba aplikácií pre Web - ASP .NET 2.0

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.