Skóring kreditních rizik v SAS Enterprise Miner 7.1

Kurz na míru

Základní info

Tento kurz je určený risk-analytikům, kteří vyvíjejí modely pro měření kreditních rizik a skórkarty, úvěrovým manažerům, úvěrovým analytikům a obchodním analytikům, kteří odpovídají za vývoj skórkaret a aplikací pro kreditní skóring v bankách a dalších finančních institucích. Probírá se zde celý proces vývoje skórkarty v souladu s metodologií doporučovanou předními experty na finance a úvěrové riziko.


Před přihlášením do kurzu by účastníci měli mít praktické zkušenosti s používáním finanční statistiky a statistiky pro vývoj skórkaret (například školení CSDI) a základní uživatelskou znalost aplikace SAS Enterprise Miner v rozsahu školení AAEM71.


Přínos pro účastníka

V tomto kurzu se naučíte:

 • používat uzel pro interaktivní kategorizace (Interactive Grouping Node) v SAS Enterprise Miner pro výběr prediktorů pomocí informační hodnoty a pro výpočet Weight of Evidence
 • používat uzel Scorecard v SAS Enterprise Miner pro sestavení předběžné skórkarty pomocí vhodného škálování
 • aplikovat techniky reject inference (hard cut-off augmentation, parceling, fuzzy augmentation) pomocí uzlu Reject Inference v SAS Enterprise Miner za účelem zkvalitnění skórkarty zahrnutím odmítnutých žadatelů o úvěr
 • posoudit kvalitu skórkarty pomocí diagnostických nástrojů a ukazatelů, jako jsou ROC křivka nebo grafy liftu

Obsah kurzu


Vývoj skórkaret v SAS Enterprise Miner

 • principy kreditního skóringu
 • proces vývoje skórkarty v SAS Enterprise Miner

Zpřístupnění a příprava dat pro vývoj skórkarty

 • vytvoření projektu a diagramu v SAS Enterprise Miner
 • definice datového zdroje
 • vývojový a validační vzorek

Uzel Interactive Grouping v SAS Enterprise Miner

 • prvotní analýza charakteristik
 • seskupování intervalových proměnných (samostudium)
 • specifická nastavení uzlu (samostudium)
 • pokročilé volby pro seskupování (samostudium)

Uzel Scorecard

 • sestavení skórkarty
 • nežádoucí charakteristiky žádosti o úvěr

Uzel Reject Inference

 • techniky reject inference v SAS Enterprise Miner
 • možnosti nastavení reject inference

Skóring kreditních rizik v SAS Enterprise Miner 7.1

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.