SAS Enterprise Guide: ANOVA, regrese, logistická regrese

Kurz na míru

Základní info

Tento kurz je určen uživatelům aplikace SAS Enterprise Guide, kteří chtějí s pomocí této aplikace provádět statistické analýzy. SAS Enterprise Guide je intuitivní a uživatelsky přívětivé rozhraní se systémem SAS (point-and-click). Před přihlášením do tohoto kurzu by uživatelé měli:

 • absolvovat základní vysokoškolský kurz statistiky zahrnující p-hodnotu, testování hypotéz, analýzu rozptylu a regresi
 • umět sestavovat analýzy a vytvářet datové soubory pomocí aplikace SAS Enterprise Guide - tuto znalost lze získat absolvováním kurzu Dotazování a tvorba reportů v SAS/Enterprise Guide (EG143)

Přínos pro účastníka

Tento kurz je zaměřený na statistickou inferenci, analýzu rozptylu, vícerozměrnou regresi, analýzu kategoriálních dat a logistickou regresi. Po jeho absolvování by účastník měl být schopen:

 • generovat deskriptivní statistiky
 • konstruovat grafy za účelem prozkoumání a sumarizace dat
 • provádět analýzu rozptylu
 • používat lineární regresi a posuzovat platnost předpokladů lineární regrese
 • používat diagnostickou statistiku pro identifikaci potenciálních odlehlých pozorování ve vícenásobné regresi
 • používat statistiku chí-kvadrát pro odhalení vazeb mezi kategoriálními proměnnými
 • sestrojit model vícenásobné logistické regrese

Obsah kurzu


Začínáme se SAS Enterprise Guide 4.3

 • úvod do uživatelského prostředí Enterprise Guide 4.3

Úvod do statistiky

 • základní statistické pojmy
 • zkoumání rozdělení dat
 • popis kategoriálních dat
 • konstrukce intervalů spolehlivosti
 • provádění jednoduchých testů hypotéz

Analýza rozptylu

 • jednorozměrná ANOVA
 • vícenásobná porovnání
 • dvourozměrná ANOVA s interakcemi a bez interakcí

Regrese

 • tvorba bodových grafů
 • výpočet korelací
 • sestavení jednoduchého lineárního regresního modelu
 • pochopení koncepce vícenásobné regrese
 • sestavení a interpretace modelů
 • popis všech metod regrese
 • metoda postupného výběru

Regresní diagnostika

 • zkoumání reziduí
 • prověření vlivných pozorování a kolinearity

Analýza kategoriálních dat

 • popis kategoriálních dat
 • zkoumání testů na obecné a lineární vztahy
 • pochopení koncepce logistické regrese a vícenásobné logistické regrese
 • výběr proměnných do logistické regrese metodou zpětné eliminace

SAS Enterprise Guide: ANOVA, regrese, logistická regrese

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je devět a jedna ? Součet zapište číslicemi.