SAS Enterprise Guide: ANOVA, regrese, logistická regrese

Kurz na míru

Základní info

Tento kurz je určen uživatelům aplikace SAS Enterprise Guide, kteří chtějí s pomocí této aplikace provádět statistické analýzy. SAS Enterprise Guide je intuitivní a uživatelsky přívětivé rozhraní se systémem SAS (point-and-click). Před přihlášením do tohoto kurzu by uživatelé měli:

 • absolvovat základní vysokoškolský kurz statistiky zahrnující p-hodnotu, testování hypotéz, analýzu rozptylu a regresi
 • umět sestavovat analýzy a vytvářet datové soubory pomocí aplikace SAS Enterprise Guide - tuto znalost lze získat absolvováním kurzu Dotazování a tvorba reportů v SAS/Enterprise Guide (EG143)

Přínos pro účastníka

Tento kurz je zaměřený na statistickou inferenci, analýzu rozptylu, vícerozměrnou regresi, analýzu kategoriálních dat a logistickou regresi. Po jeho absolvování by účastník měl být schopen:

 • generovat deskriptivní statistiky
 • konstruovat grafy za účelem prozkoumání a sumarizace dat
 • provádět analýzu rozptylu
 • používat lineární regresi a posuzovat platnost předpokladů lineární regrese
 • používat diagnostickou statistiku pro identifikaci potenciálních odlehlých pozorování ve vícenásobné regresi
 • používat statistiku chí-kvadrát pro odhalení vazeb mezi kategoriálními proměnnými
 • sestrojit model vícenásobné logistické regrese

Obsah kurzu


Začínáme se SAS Enterprise Guide 4.3

 • úvod do uživatelského prostředí Enterprise Guide 4.3

Úvod do statistiky

 • základní statistické pojmy
 • zkoumání rozdělení dat
 • popis kategoriálních dat
 • konstrukce intervalů spolehlivosti
 • provádění jednoduchých testů hypotéz

Analýza rozptylu

 • jednorozměrná ANOVA
 • vícenásobná porovnání
 • dvourozměrná ANOVA s interakcemi a bez interakcí

Regrese

 • tvorba bodových grafů
 • výpočet korelací
 • sestavení jednoduchého lineárního regresního modelu
 • pochopení koncepce vícenásobné regrese
 • sestavení a interpretace modelů
 • popis všech metod regrese
 • metoda postupného výběru

Regresní diagnostika

 • zkoumání reziduí
 • prověření vlivných pozorování a kolinearity

Analýza kategoriálních dat

 • popis kategoriálních dat
 • zkoumání testů na obecné a lineární vztahy
 • pochopení koncepce logistické regrese a vícenásobné logistické regrese
 • výběr proměnných do logistické regrese metodou zpětné eliminace

SAS Enterprise Guide: ANOVA, regrese, logistická regrese

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.