Programování SAS v kostce

Kurz na míru

Základní info

Tento kurs je určen programátorům, kteří potřebují ovládnout základy programování v SAS v krátkém čase. Naučíte se zde vytvářet tabulky v SAS, sestavovat reporty a transformovat data. Dále se seznámíte s makro jazykem SAS umožňujícím psát kódy efektivně a dynamicky, takže jsou méně časově náročné na vývoj a je snazší je spravovat a udržovat. Kurz dále obsahuje techniky zpracování SQL v SAS - sestavování dotazů a vnořených dotazů a ukládání jejich výsledků. Kurz je kompilací základních kurzů PRG1 (Programování v SAS: Základy), PRG2 (Programování v SAS: Manipulace s daty), MAC1 (Makro jazyk SAS) a SQL1 (Zpracování SQL v SAS), nicméně nepokrývá všechna témata obsažená v těchto jednotlivých školeních.


Při přihlášení do tohoto kurzu by uživatelé již měli mít předchozí základní zkušenost s programováním.


Přínos pro účastníka

Po absolvování by účastník měl mít představu o způsobu práce v modulu Base SAS. Navíc by měl být schopen:

 • načítat datové soubory různých formátů (text, SAS, MS Excel) do SAS tabulek
 • validovat a čistit SAS data
 • vytvářet pokročilé reporty
 • vytvářet nové a odvozené proměnné
 • transformovat datové hodnoty
 • filtrovat data
 • slučovat více datových souborů
 • pracovat s makroproměnnými a makroprogramy
 • používat SQL v SAS pro sestavování dotazů a vnořených dotazů a ukládat výstupy

Obsah kurzu


Úvod do programování

 • spuštění programu v SAS
 • základní koncepce
 • diagnostika a oprava syntaktických chyb

Práce s tabulkami

 • popisná a obsahová složka tabulky
 • přístup do datových knihoven

Čtení dat z tabulek SAS, z MS Excel a z textových souborů

 • použití SAS tabulek jako vstupních dat
 • filtrování řádků a sloupců
 • přiřazení trvalých atributů
 • vstupní data v MS Excel
 • vstupní data v textových souborech s oddělovači - standardní a nestandardní formátování

Datová kvalita

 • validace a čištění dat
 • analýza datových chyb při načítání textových souborů
 • validace dat pomocí procedur PRINT a FREQ
 • validace dat pomocí procedur MEANS a UNIVARIATE

Souhrnné reporty

 • použití procedury FREQ
 • použití procedury MEANS

Úprava vzhledu reportů

 • globální příkazy
 • přidání popisků a formátů
 • vytváření uživatelských formátů
 • směrování výstupu do externích destinací

DATA Step

 • vytváření proměnných
 • podmíněné vytváření proměnných
 • výběr pozorování

Řízení vstupu a výstupu z DATA Stepu

 • výstup více pozorování najednou
 • zápis do více tabulek najednou

Agregace dat v DATA Stepu

 • vytváření agregovaných proměnných
 • agregace v rámci bloku dat

Transformace dat

 • textové proměnné
 • numerické proměnné
 • vzájemné konverze datových typů

Iterativní zpracování dat

 • zpracování pomocí DO smyčky
 • zpracování pomocí polí

Slučování souborů

 • vertikální spojování řádek
 • horizontální spojování řádek

Makro proměnné a makro programy

 • definice a reference makro proměnných
 • vytváření vlastních makro proměnných
 • oddělování makro proměnných od ostatního kódu
 • makro funkce
 • vytvoření, kompilace a volání makro programu
 • parametrizace makra
 • podmíněné zpracování

Základní SQL dotazy ukládání výsledků

 • možnosti a funkcionalita procedury SQL
 • výběr sloupců
 • výběr řádků
 • prezentace dat
 • vytváření tabulek

Vnořené dotazy a joiny

 • nekorelované vnořené dotazy
 • inner joiny

Programování SAS v kostce

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.