Oracle Database 10g: Introduction to SQL

Kurz na míru

Základní info

Tento kurz je určen pro uživatele databází Oracle8i, 9i a Oracle Database 10g. Představuje technologii Oracle Database 10g, principy relační databáze a výkonný programovací jazyk SQL. Posluchači získají základní dovednosti pro práci s jazykem SQL nutné k zadání dotazů na databázi, metadata a vytváření databázových objektů. Kurz se také podrobněji zabývá rozšířenými technikami zadávání dotazů a vytváření sestav, principy skladování dat a manipulací s velkými sadami dat v různých časových pásmech.

Cíle kurzu

Hledání dat pomocí rozšířených dílčích dotazů
Vyhledání dat v řádcích a sloupcích tabulek s příkazem SELECT
Řízení přístupu uživatelů a správa objektů schémat
Použití příkazů pro manipulaci s daty (DML) k aktualizaci dat v databázi Oracle Database 10g
Použití funkcí SQL ke generování a vyhledání upravených dat

Témata kurzu

Přehled hlavních funkcí databáze Oracle Database 10g
Přehled: komponenty, internetová platforma, aplikační server a sada pro vývojáře
Popis návrhů relačních a objektově relačních databází
Přehled cyklu životnosti vývoje systému
Popis různých způsobů ukládání dat
Informace o principu relačních databází
Definice pojmu datový model
Ukázka možností propojení více tabulek

Vyhledání dat pomocí příkazu SQL SELECT
Definice pojmů Projection, Selection a Join
Kontrola syntaxí základních příkazů SQL SELECT
Použití aritmetických operátorů a operátorů řetězení v příkazech SQL
Přehled rozdílů mezi SQL a iSQL*Plus
Přihlášení do databáze pomocí prostředí iSQL*Plus
Vysvětlení rozhraní iSQL*Plus
Rozlišení různých typů příkazů iSQL*Plus
Uložení příkazů SQL do souborů skriptů

Vymezení a třídění dat
Omezení řádků pomocí výběru
Použití klauzule WHERE k načtení specifických řádků
Použití podmínek porovnání v klauzuli WHERE
Použití podmínky LIKE k porovnání literálových hodnot
Přehled logických podmínek AND, OR, NOT
Popis pravidel priority pro podmínky uvedené v této lekci
Řazení řádků pomocí klauzule ORDER BY
Použití substituce ampersandu v prostředí iSQL*Plus k vymezení a řazení výstupu při běhu programu

Použití funkcí jednoho řádku k úpravám sestav
Ukázka rozdílů mezi funkcemi SQL pro jeden řádek a více řádků
Rozlišení znakových funkcí na ty, které provádějí převody mezi velkými a malými písmeny a ty, které manipulují se znaky
Použití funkcí pro manipulaci se znaky v klauzulích SELECT a WHERE
Vysvětlení a použití funkce DATE a numerických funkcí
Použití funkce SYSDATE k načtení aktuálního data ve výchozím formátu
Představení tabulky DUAL jako prostředku k zobrazení výsledků funkcí
Přehled pravidel pro přiřazení aritmetických operátorů k datům
Použití aritmetických operátorů s kalendářními daty v klauzuli SELECT

Sestavy agregovaných dat vytvořené pomocí skupinových funkcí
Popis a rozlišení skupinových funkcí
Popis skupinových funkcí
Použití klíčového slova DISTINCT se skupinovými funkcemi
Popis ošetření prázdných hodnot pomocí skupinových funkcí
Vytvoření skupin dat pomocí klauzulí GROUP BY
Seskupení dat podle více než jednoho sloupce
Jak se vyhnout neplatným dotazům pomocí skupinových funkcí
Vyloučení skupin dat pomocí klauzulí HAVING

Zobrazení dat z více tabulek
Ukázka syntaxe spojování tabulek pomocí syntaxe SQL 99
Použití aliasů tabulek k vytvoření kratšího kódu a explicitní identifikaci sloupců z více tabulek
Použití příkazu SQL CROSS JOIN k vytvoření kartézského součinu
Použití klauzule NATURAL JOIN k načtení dat z tabulek se sloupci se stejným názvem
Vytvoření spojení typu Join s klauzulí USING k identifikaci specifických sloupců mezi tabulkami
Vytvoření třícestného spojení typu Join s použitím klauzule ON k vyhledání informací ze 3 tabulek
Přehled typů vnějších spojení LEFT, RIGHT a FULL
Přidání dalších podmínek při spojení tabulek pomocí klauzule AND

Použití dílčích dotazů k řešení dotazů
Přehled syntaxe pro dílčí dotazy v klauzuli WHERE v příkazech SELECT
Seznam pokynů pro používání dílčích dotazů
Popis typů dílčích dotazů
Spuštění dílčích dotazů na jednom řádku a použití skupinových funkcí v dílčím dotazu
Identifikace neplatných příkazů v dílčích dotazech
Spuštění dílčích dotazů na více řádcích
Analýza způsobu fungování operátorů ANY a ALL v dílčích dotazech na více řádcích
Vysvětlení způsobu zpracování prázdných hodnot v dílčích dotazech

Použití operátorů SET
Použití operátoru UNION k vrácení všech řádků z více tabulek a vyloučení všech duplicitních řádků
Použití operátoru UNION ALL k vrácení všech řádků z více tabulek
Popis operátoru INTERSECT
Použití operátoru INTERSECT
Vysvětlení operátoru MINUS
Použití operátoru MINUS
Přehled pokynů pro operátor SET
Setřídění výsledků při použití operátoru UNION

Manipulace s daty
Tvorba příkazů INSERT k přidání řádků do tabulky
Kopírování řádků z jiné tabulky
Vytvoření příkazů UPDATE ke změně data v tabulce
Generování příkazů DELETE k odebrání řádků z tabulky
Použití skriptu k manipulaci s daty
Uložení a zrušení změn v tabulce pomocí zpracování transakcí
Ukázka fungování konzistence při čtení
Popis příkazu TRUNCATE

Použití příkazů DDL k vytvoření a správě tabulek
Přehled objektů hlavní databáze a popis pravidel pojmenovávání pro databázové objekty
Úvod do principů schématu
Seznámení se základní syntaxí pro vytvoření tabulky a ukázka volby DEFAULT
Vysvětlení různých typů omezení
Ukázka výsledných výjimek při porušení omezení příkazy DML
Vytvoření tabulky pomocí dílčího dotazu
Popis funkce ALTER TABLE
Odebrání tabulky pomocí příkazu DROP a změna názvu tabulky

Vytvoření jiných objektů schémat
Přehled objektů hlavní databáze a popis pravidel pojmenovávání pro databázové objekty
Úvod do principů schématu
Seznámení se základní syntaxí pro vytvoření tabulky a ukázka volby DEFAULT
Vysvětlení různých typů omezení
Ukázka výsledných výjimek při porušení omezení příkazy DML
Vytvoření tabulky pomocí dílčího dotazu a odebrání tabulky pomocí příkazu DROP
Popis funkce ALTERTABLE
Změna názvu tabulky

Správa objektů pomocí pohledů datových slovníků
Popis struktury jednotlivých pohledů slovníků
Seznam účelů jednotlivých pohledů slovníků
Tvorba dotazů, které načítají informace o objektech schémat z pohledů slovníků

Řízení uživatelského přístupu
Řízení uživatelského přístupu
Systémová oprávnění a oprávnění k objektům
Vytváření uživatelských relací a přidělování systémových oprávnění
Používání rolí k definici uživatelských skupin
Vytváření a přidělování oprávnění k roli
Přidělování a odebírání oprávnění k objektům
Změna hesla
Použití databázových odkazů

Správa objektů schémat
Vytváření adresářů
Vytváření externích tabulek a dotazy na tyto tabulky
Vytváření indexovaných tabulek
Vytváření indexů založených na funkcích
Rušení sloupců
Změna struktury tabulek a přidání omezení
Provádění příkazu FLASHBACK
Přehled materializovaných pohledů

Manipulace se sadami s velkým objemem dat
Použití příkazu MERGE
Provedení příkazu DML s dílčími dotazy
Provedení příkazu DML s klauzulí RETURNING
Přehled příkazů INSERT při práci s více tabulkami
Sledování změn prováděných příkazy DML

Generování sestav seskupením souvisejících dat
Přehled klauzulí GROUP BY a HAVING
Agregace dat pomocí operátorů ROLLUP a CUBE
Zjištění mezisoučtu skupin pomocí funkcí GROUPING
Výpočet více skupin pomocí klauzule GROUPING SETS
Definice úrovní agregace pomocí složených sloupců
Vytvoření kombinací se zřetězenými seskupeními

Správa dat v různých časových pásmech
ČASOVÁ PÁSMA
Oracle9i - podpora data a času
Operace konverzí

Hledání dat pomocí rozšířených dílčích dotazů
Přehled dílčích dotazů
Použití dílčího dotazu
Porovnání více sloupců pomocí dílčích dotazů pro více sloupců
Definování zdroje dat pomocí dílčího dotazu v klauzuli FROM
Vrácení jedné hodnoty pomocí skalárních dílčích dotazů
Zpracování po řádcích pomocí korelovaných dílčích dotazů
Opětovné použití bloků dotazů pomocí klauzule WHERE

Hierarchické načtení dat
Vzorová data z tabulky EMPLOYEES
Stromová struktura dat Employee
Hierarchické dotazy
Ohodnocení řádků pomocí sloupce LEVEL
Formátování hierarchických sestav pomocí sloupce LEVEL a funkce LPAD
Omezení zobrazení větví pomocí klauzulí WHERE a CONNECT BY

Podpora pro použití regulárních výrazů a nerozlišování velkých a malých písmen
Podpora pro použití regulárních výrazů - přehled
Popis jednoduchých a složitých vzorů pro hledání dat a manipulaci s daty


Navrhované další kurzy
Oracle Database 10g: Program with PL/SQL
Oracle Discoverer Administrator 10g: Develop an EUL
OracleAS Portal 10g: Vytváření podnikových portálů

Oracle Database 10g: Introduction to SQL

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je deset a osm ? Součet zapište číslicemi.