Oracle Database 10g: Develop PL/SQL Program Units

Kurz na míru

Základní info

Co se naučíte

Tento kurz je určen pro uživatele databází Oracle8i, Oracle 9i a Oracle Database 10g. Tento kurz byl vytvořen pro vývojáře se základními znalostmi jazyka PL/SQL a SQL, kteří chtějí vyvíjet uložené procedury, funkce, balíky a databázové triggery. Posluchači se také naučí provádět správu programových jednotek PL/SQL, správu závislostí, zacházet s velkými objekty a používat některé balíky dodávané společností Oracle. K vývoji těchto programových jednotek používají posluchači prostředí iSQL*Plus. Jako volitelný nástroj je představen nástroj JDeveloper.

Základní principy jsou doplněny ukázkami a praktickými cvičeními.


Posluchači
Database Administrators
PL/SQL Developer
Support Engineer
Technical Consultant


Cíle kurzu
Vytvoření přetížených podprogramů balíku pro větší flexibilitu
Tvorba dynamického příkazu SQL pro větší flexibilitu kódu
Rozlišení balíků PL/SQL dodaných společností Oracle
Použití infrastruktury varovných hlášení kompilátoru
Vytvoření uložených procedur a funkcí
Vytvoření triggerů k řešení interních problémů
Řízení závislostí mezi podprogramy PL/SQL
Manipulace s velkými objekty
Plánování nezávislého spouštění úloh PL/SQL
Navržení kódu PL/SQL pro předem definované typy dat, místní podprogramy, další direktivy a standardizované konstanty a výjimky
Navržení balíků PL/SQL k seskupení a uchování souvisejících konstrukcí
Použití balíků PL/SQL dodaných společností Oracle ke generování výstupu na obrazovku, výstupu ve formě souboru, výstupu na web a výstupu ve formě el. pošty

Témata kurzu

Úvod
Modularizace vývoje programu pomocí bloků PL/SQL
Popis datové sady HR (Human Resources)
Ukázka prostředí PL/SQL (blok PLSQL/modul PLSQL/server Oracle a program pro spouštění příkazů)
Kód PL/SQL v prostředí iSQL*Plus
Kód PL/SQL v prostředí SQL*Plus
Kód PL/SQL v prostředí JDeveloper
Vytvoření a vyvolání jednoduchých procedur a funkcí

Vytvoření uložených procedur
Popis struktury bloku pro uložené procedury PL/SQL
Vyvolání uložené procedury/funkce z různých nástrojů
Volání uložené procedury s hostitelskými proměnnými z prostředí iSQL *Plus, Forms, Java, C atd.
Vyvolání uložené procedury z anonymního bloku nebo jiné uložené procedury
Přehled syntaxe CREATE OR REPLACE PROCEDURE
Stanovení postupu vytvoření uložené procedury
Použití příkazu SHOW ERRORS
Zobrazení zdrojového kódu v pohledu slovníku USER_SOURCE

Vytvoření uložených funkcí
Popis uložených funkcí
Přehled syntaxe CREATE OR REPLACE FUNCTION
Stanovení postupu vytvoření uložené funkce
Vytvoření uložené funkce v prostředí iSQL*Plus
Spuštění uložené funkce
Stanovení výhod použití uložených funkcí v příkazech SQL
Stanovení omezení volání funkcí z příkazů SQL
Odebrání funkce

Vytvoření balíků
Přehled výhod balíků
Popis balíků
Ukázka komponent balíku
Grafické vyjádření konstrukcí v balíku
Vývoj balíku
Vytvoření specifikace balíku
Deklarace veřejných konstrukcí
Vytvoření těla balíku

Použití dalších konceptů balíků
Přehled výhod přetížení
Ukázka příkladu přetížení
Použití dopředných deklarací v balících
Vytvoření jednorázové procedury (inicializace kódu balíku)
Přehled omezení ve funkcích balíků použitých v SQL
Ukázka zapouzdření kódu v balíku
Vyvolání uživatelem definované funkce z příkazu SQL
Použití trvalého stavu proměnných balíku


Využití balíků dodávaných společností Oracle při vývoji aplikací
Různé způsoby použití proměnných pro balíky dodávané společností Oracle
Opětovné použití předem připraveného kódu k dokončení různých úloh od vývoje až po databázové účely
Použití příkazu DESCRIBE k zobrazení specifikací balíku a přetížení
Objasnění funkce balíku DBMS_OUTPUT (společně s příkazem SET SERVEROUPUT ON)
Interakce se soubory operačního systému pomocí balíku UTL_MAIL
Popis zpracování souborů pomocí balíku UTL_FILE
Kontrola rutin a výjimek balíku UTL_FILE
Použití balíku UTL_FILE ke generování sestavy do souboru

Dynamický příkaz SQL a metadata
Popis pomocí nativního dynamického příkazu SQL
Výpis postupu provádění příkazu SQL
Ukázka syntaxe pro příkaz EXECUTE IMMEDIATE pro nativní dynamický příkaz SQL
Vytvoření procedury ke generování nativního dynamického příkazu SQL pomocí příkazu EXECUTE IMMEDIATE k odstranění řádků z tabulky
Vytvoření procedury ke generování nativního dynamického příkazu SQL pomocí příkazu EXECUTE IMMEDIATE, který kompiluje kód PL/SQL
Popis balíku DBMS_SQL
Příklad balíku DBMS_SQL
Přehled výhod použití nativního dynamického příkazu SQL oproti balíku DBMS_SQL

Kritéria pro návrh kódu PL/SQL, která je třeba vzít v úvahu
Standardizace konstant pomocí balíku
Standardizace výjimek pomocí balíku pro zpracování výjimek
Úvod do místních podprogramů
Použití místních podprogramů
Sledování chyb běhu programu pomocí balíku výjimek
Popis nápovědy kompilátoru NOCOPY
Použití nápovědy kompilátoru NOCOPY
Vysvětlení účinků parametru NOCOPY

Správa závislostí
Definice závislých a odkazovaných objektů
Grafické vyjádření závislostí s kódem, pohledy, procedurami a tabulkami
Správa místních závislostí mezi procedurou, pohledem a tabulkou
Analýza scénáře místních závislostí
Zobrazení přímých závislostí pomocí pohledu USER_DEPENDENCIES
Spuštění skriptu UTL_DTREE.SQL k vytvoření objektů, které umožňují zobrazit přímé a nepřímé závislosti
Zobrazení závislostí z pohledu DEPTREE
Odhad účinku změn na závislé objekty

Manipulace s velkými objekty
Popis objektu LOB
Grafické vyjádření stavby objektu LOB
Správa a přehled funkcí interních objektů LOB
Popis, správa a zabezpečení objektů BFILE
Vytvoření a použití objektu DIRECTORY k přístupu k objektům BFILE a jejich použití
Příprava objektů BFILE k použití
Použití funkce BFILENAME k načtení objektů BFILE
Popis balíku DBMS_LOB

Vytvoření triggerů
Popis různých typů triggerů a jejich spuštění
Přehled výhod a pokynů k použití databázových triggerů
Ukázka způsobu spouštění triggerů s příkladem základního databázového triggeru
Ukázka syntaxe a vytvoření triggerů DML a seznam komponent triggeru DML
Vysvětlení pořadí spouštění triggerů
Vytvoření příkazu DML a triggerů na úrovni řádku
Použití kvalifikátorů OLD a NEW k odkazům na hodnoty ve sloupcích
Použití podmínečných predikátů s triggery

Aplikace pro triggery
Vytvoření triggerů pro události DDL typu CREATE, ALTER a DROP
Vytvoření triggerů pro systémové události typu SERVERERROR, STARTUP, SHUTDOWN, LOGON a LOGOFF
Ukázka příkladu triggeru LOGON a LOGOFF
Použití příkazu CALL k volání uložené procedury z triggeru
Definice nekonzistentní tabulky
Ukázka nekonzistentní tabulky - příklad kódu
Ukázka nekonzistentní tabulky - příklad kódu
Popis oprávnění požadovaných ke správě triggerů

Popis a ovlivňování kompilátoru PL/SQL
Popis funkcí kompilátoru PL/SQL v databázi Oracle Database 10g
Přehled funkcí nativní kompilace
Identifikace 3 parametrů používaných k ovlivnění kompilace (PLSQL_CODE_TYPE, PLSQL_DEBUG, PLSQL_OPTIMIZE_LEVEL)
Ukázka nastavení parametrů
Popis pohledu slovníku, který slouží ke zjištění způsobu, jakým je kompilován (USER_PLSQL_OBJECTS)
Změna nastavení parametru, opětovná kompilace kódu a zobrazení výsledků
Popis infrastruktury varovného hlášení kompilátoru v databázi Oracle Database 10g
Přehled postupu použitého při nastavení úrovní varovných hlášení kompilátoru

Oracle Database 10g: Develop PL/SQL Program Units

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.