MS Word 2007 / 2003 - programovanie vo VBA

Kurz na míru

Základní info

MS Word 2007 / 2003 - programovanie vo VBA
3 dni, denne 8:00 – 16:00, začiatok kurzu 9:00

Vstupné požiadavky: Pokročilá znalosť práce s programom MS Word 2007 / 2003. Určité skúsenosti s tvorbou jednoduchších makier (VBA) alebo znalosť programovania v niektorom inom programovacom jazyku sú vítané, ale nie sú podmienkou účasti na kurze.

Kurz je určený pre skúsených používateľov textového editora MS Word, ktorí chcú čo najviac automatizovať svoju prácu s textom alebo vytvárať vlastné programové aplikácie v jazyku Visual Basic for Applications (VBA).

VBA je univerzálny programovací jazyk, ktorý firma Microsoft zabudovala do väčšiny svojich aplikácií v rodine MS Office. Je to zjednodušená verzia mohutnejšieho jazyka Visual Basic, ktorá však obsahuje dostatok príkazov a funkcií na bežné programovanie. Hlavná sila VBA spočíva v jeho tesnej integrácii s materským programom, ktorý poskytuje priamy prístup ku svojim interným objektom a pomocou nich umožňuje programovo riadiť prakticky celú svoju činnosť. V prostredí MS Word možno programovo vykonať takmer všetky editačné aj iné operácie, ktoré sú dostupné v menu programu a na paneloch nástrojov.
Kurz ponúka podrobné informácie o tvorbe a použití makier a programových modulov VBA v prostredí MS Word. Po úvodnom prehľade jazyka VBA sa podrobne preberá objektový model MS Word, práca s dokumentmi, odstavcami, oddielmi a tabuľkami, prístup k údajom v databázach a pod.

Na kurze sú k dispozícii všetky verzie programu - výuka prebieha v najnovšej verzii, rozdiely v starších verziách sa preberajú priebežne.

Cena kurzu: 4400 SK bez DPH.

Náplň kurzu:

1. DEŇ
Úvod do tvorby a použitia programov v jazyku Visual Basic for Applications (VBA)
• vzťah makier a kódu VBA, záznam makier, prechod od makier k programovaniu
• základné pojmy - objekt, vlastnosť objektu, metóda objektu, udalosti objektu
• úloha formulárov pri automatizácii práce s dokumentom
• pracovné prostredie VBA, spúšťanie, ladenie a úprava kódu

Prehľad jazyka VBA
• vlastnosti jazyka, jeho stavba, riadkovo orientovaný zápis príkazov
• numerické dátové typy - byte, boolean, integer, long, single, double, currency
• typ dátumový, reťazcový (znakový), variant, používateľom definované typy
• objektové typy
• premenné, polia, indexované premenné
• identifikátory, premenné a konštanty, rozsah platnosti identifikátorov
• výrazy, operátory (aritmetické, reťazcové, relačné, logické), priorita operátorov
• volanie štandardných procedúr a funkcií, použitie parametrov volania
• parametre odovzdávané odkazom a hodnotou, pozičné a kľúčové parametre
• voliteľné parametre, neznámy počet parametrov

2. DEŇ
Prehľad a použitie štandardných funkcií
• numerické, reťazcové, konverzné funkcie
• dátumové a časové funkcie, funkcie súborov a adresárov, funkcie vstupu a výstupu, finančné funkcie, informačné funkcie, funkcie vetvenia, ostatné funkcie
• tabuľkovo orientované funkcie

Definícia a použitie vlastných (používateľských) funkcií a procedúr
Objektový model MS Word
• prehľad objektov, vlastnosti a metódy objektov
• práca s objektami

Práca s dokumentmi, odstavcami, oddielmi, tabuľkami, atď.
• vytvorenie nového dokumentu, otvorenie dokumentu
• prístup k jednotlivým častiam dokumentu
• použitie cyklov a iných riadiacich štruktúr pri práci so dokumentom

3. DEŇ
Formuláre a dialógové okná
• definovanie formulára, jeho vlastnosti a udalosti
• ovládacie prvky formulára, ich prepojenie s bunkami listov zošita
• dialógové okná - definícia, spôsob práce
• lišty nástrojov a ponuky - tvorba, použitie
• ovládacie prvky ActiveX
Prístup k údajom v databázach pomocou ADO
Moduly tried
Programovanie tlače
Návrh používateľských aplikácií, ukážka textovo orientovanej aplikácie s použitím preberaných techník
Konzultácia konkrétnych otázok a problémov podľa záujmu účastníkov kurzu

MS Word 2007 / 2003 - programovanie vo VBA

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.