MS SQL Server 2005 - integračné a analytické služby

Kurz na míru

Základní info

MS SQL Server 2005 - integračné a analytické služby
3 dni, denne 8:00 – 16:00, začiatok kurzu 9:00

Najbližšie termíny kurzov: 17.9.2008 a 20.10.2008

Vstupné požiadavky: Znalosť práce v prostredí MS Windows, znalosť základov SQL Servera na úrovni kurzu „MS SQL Server 2005 / 2000 - základy a návrh databáz“ a aspoň čiastočná znalosť jazyka T-SQL - ideálne na úrovni kurzu „MS SQL Server 2005 / 2000 - práca v jazyku T-SQL“. Vítaná je znalosť nástrojov na analýzu údajov v prostredí MS Excel.

Kurz je určený pre návrhárov, vývojárov, analytikov a ostatných používateľov databázového systému MS SQL Server 2005, ktorí sa chcú oboznámiť s nástrojmi na výber, transformáciu a integráciu dát, tvorbu dátových skladov a analytické spracovanie dát (OLAP & Data Mining).

Základ databázového systému SQL Server 2005 tvorí relačný databázový stroj, ktorý sa využíva najmä na spracovanie prevádzkových dát v podnikových informačných systémoch (OLTP - On-Line Transaction Processing). Pod názvom SQL Server Integration Services (SSIS) server ponúka sadu nástrojov na výber dát z rôznych zdrojov, ich transformáciu, integráciu a uloženie do cieľového umiestnenia (obdoba DTS vo verzii SQL Server 2000). Možno ich využiť na ad-hoc manipulácie s dátami, ale aj ako súčasť pravidelných dátových tokov. Často sa používajú napr. na tvorbu a napĺňanie dátových skladov - tie sú implementované tiež vo forme relačných databáz, obvykle však majú inú štruktúru dát a širší obsah. Integračné služby sa používajú aj na predspracovanie a agregáciu dát z OLTP databáz a dátových skladov do tvaru vhodného na analytické spracovanie pomocou SQL Server Analysis Services (SSAS, OLAP - On-Line Analytical Processing). Výsledkom analytického spracovania dát sú poznatky (BI - Business Intelligence), ktoré slúžia na podporu rozhodovania.

Účastníci kurzu získajú ucelený prehľad o možnostiach integračných a analytických služieb a naučia sa ich prakticky využívať na spracovanie dát, vytváranie a údržbu dátových skladov, analýzu dát a zosúladenie všetkých týchto činností v rámci uceleného riešenia pre potreby Business Intelligence. Podrobne sa preberá najmä použitie nástrojov ETL (SSIS - Data Extraction, Transformation, and Loading), nová architektúra na vytváranie a použitie OLAP kociek (UDM - Unified Dimensional Model) a nové modely pre Data Mining.

Na kurz nadväzuje kurz MS SQL Server 2005 / 2000 - Reporting Services.

Cena kurzu: 6900 SK bez DPH.

Náplň kurzu:

1. DEŇ
Integračné služby - SSIS
• prehľad architektúry, prechod od DTS k SSIS
• základné koncepty a terminológia - dátové sklady, kontajnery, konektivita, úlohy toku dát, obmedzenia
• Business Intelligence Management Studio - vývojárske prostredie SSIS
• Runtime pre SSIS

Návrh a ladenie balíčkov SSIS
• SSIS Package Designer
• balíčky Control Flow - použitie a konfigurácia kontajnerov, úloh a obmedzení
• balíčky Data Flow - použitie a konfigurácia zdrojov, transformácií a cieľov
• Data Flow komponenty a ich použitie
• spúšťanie a ladenie balíčkov, BreakPoint, DataViewer

Škálovateľnosť, optimalizácia, konfigurácia a nasadenie balíčkov SSIS
• stratégia návrhu OVAL - Operations, Volume, Applications, Locations
• monitorovanie výkonu balíčkov a priebehu dátových tokov
• konfigurácia a nasadenie balíčkov

Dátové sklady a operácie ETL
• úvod do problematiky, základné princípy a operácie
• logovanie v balíčkoch
• paralelné operácie
• sekvenčné kontajnery
• Lookup Caching

Transformácie dát a ich použitie
• odvodené stĺpce
• Slowly Changing Dimension
• Fuzzy Lookup
• Fuzzy Grouping
• Data Mining Query

Programovateľnosť balíčkov SSIS
• programovanie úloh a balíčkov
• skriptovanie úloh a komponentov transformácie
• netradičné dátové zdroje
• alternatívne transformácie

2. DEŇ
Analytické služby - SSAS
• prehľad architektúry, nové črty pre používateľov, vývojárov, klientske programovanie a administrátorov
• základné koncepty a terminológia
• zdroje dát - Data Source, Data Source View
• analytické dimenzie
• fakty, miery a skupiny mier
• analytické kocky

Unifikovaný dimenzionálny model (UDM) - návrh a nasadenie
• vytváranie projektov analytických služieb
• vytváranie a konfigurácia Data Source a Data Source View
• vytváranie analytických kociek - identifikácia tabuliek faktov a dimenzií, časové rady, miery
• nasadenie analytických kociek do prevádzky

Implementácia pokročilých možností analytických kociek
• Business Intelligence
• Key Performance Indicators (KPI)
• Translation
• Perspectives
• Actions
• používateľom definované funkcie

Klientske nástroje na analýzu dát
• práca v prostredí Windows a Internet / Intranet
• analýza dát v prostredí MS Excel

3. DEŇ
SSAS z pohľadu administrátora
• upgrade a migrácia na SSAS 2005
• konfigurácia rolí, skupín a oprávnení
• konfigurácia SSAS
• zálohovanie a obnova databáz SSAS
• spracovanie dát v kocke, optimalizácia výkonu
• správa partícií a Proactive Caching
• automatizácia správcovských úloh

Možnosti programovania v SSAS
• MDX Query Editor
• forma a použitie príkazov MDX
• nové črty MDX - Atributes, Hierarchies, Subcubes, Named Sets, Calculated Members
• skriptovanie pomocou MDX - ukladanie kalkulácií s kockou, premenné a parametre
• XML for Analysis (XML/A), ADOMD.NET, Analysis Management Objects (AMO)

Úvod do Data Mining
• základné koncepty a terminológia
• Data Mining algoritmy
• Data Mining modely

Práca s nástrojmi pre Data Mining
• vytváranie Data Mining Structure
• Data Mining Designer
• overovanie Data Mining modelov
• Data Mining Extension (DMX)

MS SQL Server 2005 - integračné a analytické služby

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.