MS SQL Server 2005 / 2000 - základy a návrh databáz

Kurz na míru

Základní info

MS SQL Server 2005 / 2000 - základy a návrh databáz
3 dni, denne 8:00 – 16:00, začiatok kurzu 9:00

Najbližší termín kurzu: 13.10.2008

Vstupné požiadavky: Znalosť práce v prostredí MS Windows a základov databázového spracovania údajov. Vítané sú určité skúsenosti s relačnými databázami a znalosť programovania v ľubovoľnom prostredí.

Kurz je určený pre začínajúcich používateľov databázového systému MS SQL Server, ktorí sa chcú oboznámiť s jeho funkčnými možnosťami a naučiť sa vytvárať databázové aplikácie založené na voľne šíriteľnej verzii SQL Server 2005 Express alebo SQL Server 2000 MSDE.

MS SQL Server je robustný databázový systém, ktorý je určený primárne na ukladanie a spracovanie dát pre veľké podnikové systémy s klasickou architektúrou klient / server alebo v prostredí Internet / Intranet. Vďaka svojej modularite a škálovateľnosti je však rovnako vhodný aj na tvorbu jednoduchších databázových riešení pre jednotlivcov či malé podniky. Jeho základ tvorí vysoko výkonný relačný databázový stroj, na ktorý nadväzuje viacero podporných služieb a nástrojov (integračné a analytické služby, prezentačné služby a pod.). MS SQL Server garantuje vysokú mieru bezpečnosti údajov, spoľahlivosť a dobrú spoluprácu s ostatnými aplikáciami a servermi na platforme MS Windows. Umožňuje replikáciu údajov, tvorbu distribuovaných aplikácií a spoluprácu s inými databázovými servermi v heterogénnom databázovom prostredí (Oracle, IBM DB2 a pod.). Vo verzii 2005 ponúka ešte vyššiu bezpečnosť a spoľahlivosť, lepšiu podporu pre rozsiahle dáta, lepšie analytické nástroje, nové možnosti programovania v jazykoch .NET, rozšírenú podporu pre XML a príjemnejšie prostredie pre správu a prácu s dátami.
Účastníci kurzu získajú ucelený prehľad o základných súčastiach a nástrojoch SQL Servera a naučia sa ich efektívne používať pri návrhu databázových aplikácií. Po úvodnej inštalácii a nastavení SQL Servera si na netriviálnom príklade prakticky vyskúšajú všetky potrebné kroky - návrh databázy, vytváranie tabuliek, indexov, relácií a iných databázových objektov, vloženie dát do databázy, zápis jednoduchých príkazov v jazyku T-SQL, prístup k dátam z klientskych aplikácií a jednoduchú správu servera a databáz.
Výuka prebieha v prostredí SQL Server 2005 Express Edition a klientskeho nástroja SQL Server Management Studio Express (CTP), ktorý možno s výhodou použiť aj na prácu so starším systémom SQL Server 2000 (MSDE). Rozdiely vo verzii 2000 sa preberajú priebežne a v potrebnom rozsahu sa prezentujú aj staršie klientske nástroje Enterprise Manager a Query Analyzer. Pri práci s uvedenými programami sa v maximálnej miere využívajú vizuálne nástroje a počítačová myš.

Na tento kurz nadväzuje kurz „MS SQL Server 2005 / 2000 - práca v jazyku T-SQL“, ktorý je zameraný na priamu prácu s SQL Serverom pomocou príkazov v jeho základnom komunikačnom jazyku.

Cena kurzu: 5800 SK bez DPH.

Náplň kurzu:

1. DEŇ
Úvodný prehľad SQL Servera
• určenie, funkčné možnosti a charakteristika jednotlivých súčastí
• scenáre použitia, prístup k dátam, bezpečnostné mechanizmy - autentifikácia, autorizácia
• rozdiely v jednotlivých vydaniach SQL Servera
• programová dokumentácia - Books Online

Inštalácia a základné nastavenie
• minimálne HW s SW požiadavky
• postup inštalácie, voľby pri inštalácii, kontrola po inštalácii
• základné nastavenia po inštalácii, sieťové služby, zabezpečenie

Pracovné nástroje
• Management Studio - pracovné prostredie, najčastejšie používané nástroje a postupy
• SQLCMD - určenie, spôsob použitia a prehľad možností
• staršie nástroje vo verzii 2000 - Enterprise Manager, Query Analyzer, osql Utility

Návrh databázových aplikácií - úvod do problematiky
• architektúra aplikácií v prostredí klient / server
• základné pojmy a princípy - tabuľky, stĺpce (položky), relácie, prirodzené a zástupné kľúče, ...
• návrh relačnej databázy

Databázy
• vytvorenie databázy, databázové súbory, transakčný protokol (log)
• nastavenie vlastností databázy

Tabuľky
• vytváranie tabuliek
• stĺpce - názvy, dátové typy (systémové a používateľské), ďalšie vlastnosti
• rozšírené vlastnosti stĺpcov a možnosti ich využitia
• kľúče a relácie medzi tabuľkami
• indexy - optimalizácia prístupu k dátam, kontrola duplicít, spôsob uloženia (klastrované / neklastrované)
• diagramy

Zabezpečenie integrity dát
• typy dátovej integrity - doménová, entitná, referenčná
• vytváranie obmedzení typu Check, PK, FK, Unique
• implicitné hodnoty a pravidlá - Defaults, Rules

2. DEŇ
Práca s dátami - základné nástroje
• vkladanie a editácia dát
• výber a prezeranie dát
• stručný úvod do jazyka T-SQL

Pohľady (Views)
• význam a spôsob vytvárania
• výber dát z viacerých tabuliek
• výrazy, funkcie a agregácia údajov

Uložené procedúry (Stored Procedures - SP)
• význam a spôsob vytvárania
• vstupné a výstupné parametre, spôsob volania, ošetrenie chybových stavov
• aktualizácia údajov v databáze
• ukážka vybraných systémových procedúr - sp_*

Používateľom definované funkcie (UDF)
• význam a spôsob vytvárania
• parametre a návratové hodnoty, spôsob volania

Spúšte (Triggers)
• význam a spôsob vytvárania spúští pre prácu s dátami (DML) - Insert, Delete, Update
• použitie pracovných tabuliek Inserted a Deleted
• spúšte pre prácu s dátovými štruktúrami (DDL)

Transakcie a zámky
• význam a použitie transakcií, príkazy na prácu s transakciami
• typy zámkov a ich použitie

3. DEŇ
Zabezpečenie databázy
• prehľad možností
• prihlasovacie účty a serverové role
• databázové účty, databázové role, schémy
• oprávnenia k databázovým objektom

Správa databázových súborov
• zväčšovanie, zmenšovanie a pridávanie databázových súborov
• údržba súboru transakčného logu
• pripájanie a odpájanie databáz
• prenášanie databáz medzi servermi

Zálohovanie a obnova databáz
• zálohovacie zariadenia
• zálohovanie a obnova databáz
• obnova systémových databáz

Import a export dát vo verzii 2000 (MSDE)
• pomocník na konverziu a transformáciu dát
• uchovanie, úpravy a vykonanie transformačných balíčkov v prostredí Data Transformation Services (DTS)

Prístup k databáze z klientskych aplikácií MS Office
• MS Access - projekty typu ADP a MDB
• MS Excel, MS Word, MS Query - prístup pomocou OLE DB a ODBC

Ukážka ďalších produktov typu „Express“ a prístup k údajom pomocou ADO.NET
• MS Visual C# / Visual Basic 2005 Express Edition - WinForms
• MS Visual Web Developer 2005 Express Edition - WebForms (ASP .NET)

MS SQL Server 2005 / 2000 - základy a návrh databáz

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.