MS SQL Server 2005 / 2000 - práca v jazyku T-SQL

Kurz na míru

Základní info

MS SQL Server 2005 / 2000 - práca v jazyku T-SQL
2 dni, denne 8:00 – 16:00, začiatok kurzu 9:00

Najbližší termín kurzu: 2.10.2008

Vstupné požiadavky: Znalosť práce v prostredí MS Windows, základov databázového spracovania údajov a určité skúsenosti s relačnými databázami. Vítané sú aj širšie znalosti na úrovni kurzu „MS SQL Server 2005 / 2000 - základy a návrh databáz“.

Kurz je určený pre vývojárov, správcov a ostatných používateľov databázového systému MS SQL Server, ktorí sa chcú naučiť efektívne pracovať s dátami pomocou príkazov jazyka T-SQL.
T-SQL (Transact-SQL) je štruktúrovaný dotazovací jazyk spoločnosti Microsoft, ktorý je založený na medzinárodných štandardoch ISO / ANSI SQL-99 a SQL-92. Obsahuje príkazy na definíciu databázových objektov, riadenie prístupu k databázovým objektom a manipuláciu s dátami (DDL, DCL, DML). Umožňuje interaktívnu prácu s databázou i tvorbu ucelených dávok a uložených procedúr. Je základom na tvorbu programových aplikácií na báze SQL Servera.
Účastníci kurzu získajú ucelený prehľad o jazyku T-SQL a možnostiach jeho použitia na výber a modifikáciu údajov. Podrobne sa preberá najmä výber položiek a záznamov, zoskupenie a agregácia údajov, spájanie tabuliek, podvýbery, tvorba a použitie pohľadov, používateľom definované uložené procedúry, funkcie, spúšte a niektoré ďalšie techniky práce s údajmi.

Výuka prebieha v prostredí SQL Server 2005 Express Edition a klientskeho nástroja SQL Server Management Studio Express (CTP), ktorý možno s výhodou použiť aj na prácu so starším systémom SQL Server 2000 (MSDE). Rozdiely vo verzii 2000 sa preberajú priebežne a v potrebnom rozsahu sa prezentujú aj staršie klientske nástroje Enterprise Manager a Query Analyzer.

Cena kurzu: 4100 SK bez DPH.

Náplň kurzu:

1. DEŇ
Úvod do jazyka T-SQL
• základné pojmy a princípy relačných databáz - stručná rekapitulácia
• určenie a možnosti použitia jazyka T-SQL
• typy príkazov a spôsob ich zápisu - DDL, DCL, DML (Data Definition / Control / Manipulation Language)
• prístup z rôznych prostredí - nástroje SQL Servera (Management Studio, SQLCMD), programy MS Office, skripty, vyššie programovacie jazyky
• použitie elektronickej príručky - SQL Server Books Online

Management Studio - použitie a základy ovládania
• pripojenie k serveru
• Object Explorer a okno Summary - použitie databázových objektov
• okno Query - vykonávanie príkazov a dávok (batch / script), odozva servera, smerovanie výstupných dát, výber pracovnej databázy
• Template Explorer - šablóny príkazov T-SQL
• nástroje na generovanie skriptov pre databázu, tabuľky a iné objekty
• nástroje na kontrolu výkonu a optimalizáciu príkazov - Query Options, Execution Plan, Client Statistics

Nástroj SQLCMD - použitie a základy ovládania
• pripojenie k serveru a výber pracovnej databázy
• vykonávanie príkazov a dávok T-SQL
• ostatné parametre a nastavenia

Výber údajov z databázy - základy
• štruktúra a obsah vzorovej databázy
• SELECT - výber položiek, vypočítané hodnoty v stĺpcoch - použitie výrazov a štandardných funkcií, názvy výsledných stĺpcov - AS
• výber záznamov (filtrovanie) pomocou podmienok - WHERE
• vykonanie výberu a úvahy o výkone - OPTION
• prevzatie výsledných dát a práca s nimi - result set, klauzula INTO a OUTPUT

Zoskupenie a agregácia údajov
• zisťovanie typických hodnôt položiek - TOP, DISTINCT
• použitie agregačných funkcií - COUNT, SUM, AVG, MIN, MAX, ...
• funkcie RANK, DENSE_RANK, ROW_NUMBER, NTILE
• zoskupenie záznamov - GROUP, COMPUTE
• operátory PIVOT a UNPIVOT
• hierarchické agregácie pre viac kľúčov - ROLLUP, CUBE

2. DEŇ
Spájanie tabuliek a podvýbery
• kombinovanie a výber údajov z viacerých tabuliek - JOIN, miestne názvy tabuliek (alias) - AS
• operátor APPLY
• kombinovanie a porovnanie (množinový rozdiel) viacerých výsledkov - UNION, EXCEPT
• podvýbery a ich použitie - SELECT ... WHERE ... (SELECT ...) - IN, EXISTS, relácia s ALL / SOME / ANY
• Common Table Expression (CTE) - alternatíva k podvýberom (... WITH ... AS ...)

Úprava údajov
• vkladanie, úprava a odstraňovanie záznamov - INSERT, UPDATE, DELETE
• úvod do transakcií, pochopenie vnútorných postupov - TRANSACTION
• súbežné spracovanie údajov v sieti a predchádzanie kolíziám - LOCK, ISOLATION
• úvahy o výkone

Pohľady - VIEW
• tvorba a údržba pohľadov - CREATE / ALTER / DROP
• výhody a praktické použitie pohľadov

Používateľom definované uložené procedúry, funkcie a spúšte - PROCEDURE / FUNCTION / TRIGGER
• úvod do programovateľných objektov - význam, možnosti použitia, spôsob vykonávania
• tvorba a údržba objektov - CREATE / ALTER / DROP
• vstupné a výstupné parametre procedúr, návratové hodnoty
• zápis príkazov, riadenie toku programu, ošetrenie chybových stavov (TRY ... CATCH)
• zobrazenie zdrojového textu objektu - sp_helptext

Vyššie techniky práce s údajmi
• sekvenčné spracovanie údajov - CURSOR
• práca s údajmi vo formáte XML - dátové typy, nástroje
• fulltextové vyhľadávanie - indexy, nástroje (CONTAINS, FREETEXT), uložené procedúry (sp_FullText_*)
• systémové funkcie - prehľad
• systémové uložené procedúry - prehľad (sp_*, xp_*, fn_*)

MS SQL Server 2005 / 2000 - práca v jazyku T-SQL

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.