MS Project 2007 / 2003 - základy

Kurz na míru

Základní info

MS Project 2007 / 2003 - základy
3 dni, denne 8:00 – 16:00, začiatok kurzu 9:00

Najbližšie termíny kurzov: 24.9.2008 a 20.10.2008

Vstupné požiadavky: Znalosť bežnej práce s operačným systémom MS Windows.

Kurz je určený pre všetkých záujemcov o problematikou projektového riadenia, ktorí sa chcú oboznámiť s moderným podporným nástrojom MS Project a naučiť sa prakticky využívať jeho služby. Zvlášť vhodný je pre projektových manažérov, ktorým dôkladná znalosť programu umožní efektívnejšie plánovať a riadiť projekty. Ostatným členom projektového tímu kurz poskytne celkový prehľad o funkčných možnostiach programu, návod na správne pochopenie projektovej dokumentácie a pravidlá tímovej komunikácie.

Microsoft Project je v súčasnosti jedným z najrozšírenejších nástrojov na počítačovú podporu plánovania, optimalizácie a riadenia projektov. Používa sa v širokom okruhu aplikácií, ku ktorým patrí napr. stavebníctvo, výroba, vývoj, poskytovanie služieb, riadenie inovácií, organizovanie akcií a pod. Program poskytuje prehľadné grafické prostredie vo forme tabuliek, diagramov a formulárov, ktoré slúžia na prácu so širokou škálou projektových informácií - štruktúrované zoznamy vzájomne previazaných úloh, termíny a časové obmedzenia, priradenie pracovných a materiálových zdrojov, finančné náklady, progres v projekte, atď. Okrem toho obsahuje nástroje na analýzu stavu projektu a automatické riešenie niektorých problémov - napr. vyrovnanie preťažených zdrojov. Na výmenu informácií v pracovnej skupine program používa elektronickú poštu, resp. Intranet / Internet.
Kurz je zameraný na pochopenie základných princípov projektového riadenia a praktické zvládnutie postupov pri plánovaní a riadení projektov s použitím programu MS Project.
Výuka prebieha v najnovšej verzii programu, rozdiely v starších verziách sa preberajú priebežne.

Na tento kurz nadväzuje kurz „MS Project 2007 / 2003 - pre pokročilých“, ktorý je určený pre projektových manažérov, a kurz „MS Project Server 2003 - tímová spolupráca“, ktorý je určený pre náročné aplikácie a rozsiahlejšie projektové tímy.

Cena kurzu: 5800 SK bez DPH.

Náplň kurzu:

1. DEŇ
Úvod do projektového riadenia
Charakteristika programu MS Project
• filozofia, funkčné možnosti a oblasti nasadenia
• popis a úprava pracovného prostredia

Zostavenie plánu (harmonogramu) projektu
• vytvorenie projektového súboru
• nastavenie základných projektových informácií
• kalendáre - vytvorenie, úprava pracovného času, kopírovanie do šablóny
• úlohy - vkladanie, editovanie, osnova projektu, míľniky
• trvanie úloh, závislosti medzi úlohami, oneskorenie a predstih medzi úlohami
• pružné a nepružné obmedzenia úloh, konečný termín úloh
• Ganttov a sieťový diagram - kritická cesta, dostupná rezerva

Podrobnosti k úlohám
• opakované a prerušené úlohy
• definovanie WBS kódu, individuálny kalendár úlohy
• vkladanie poznámok a hyperlinkov

2. DEŇ
Definovanie zdrojov
• pracovné a materiálové zdroje
• jednotky zdroja, časová dostupnosť a kalendáre zdrojov
• štandardné a nadčasové sadzby, sadzba za použitie

Priradenie zdrojov k úlohám
• priradenie jedného a viacerých zdrojov, riadenie úsilím
• základný vzorec pre výpočet práce, rovnomerné a nerovnomerné rozloženie
• diagram zdrojov - vyťaženie zdrojov, riešenie preťaženia zdrojov

Rozpočet projektu
• tabuľky sadzieb zdrojov, časovo závislé sadzby
• vkladanie pevných nákladov, nabiehanie nákladov

Smerodajný plán v projekte
• schválenie plánu, uloženie smerodajného plánu
• sady údajov - aktuálna, smerodajný plán a skutočná

Sledovanie pokroku v projekte
• zadávanie skutočných údajov
• ukazovatele priebehu - dátum stavu, opakovaný ukazovateľ
• pohľady - Používanie úloh a Používanie zdrojov - plánovaná a skutočná práca, náklady

3. DEŇ
Práca v pohľadoch
• tabuľky - vkladanie stĺpcov, filtrovanie, zoskupovanie
• používateľské polia - ich definovanie, vytváranie vzorcov a zoznamov hodnôt
• diagramy - prispôsobenie, použitie sprievodcu, formátovanie prvkov
• tlač pohľadov - úprava, záhlavie, päta, legenda, možnosti tlače

Zostavy
• úprava a tlač preddefinovaných zostáv
• vytvorenie vlastných zostáv, Organizátor

Spolupráca s MS Office a automatizácia činností
• export a import údajov, mapovanie polí
• aktualizácia údajov - načítanie a spájanie záznamov na základe spoločného kľúča
• tvorba makier - vytvorenie jednoduchého makra na aktualizáciu údajov

Rozsiahle projekty v organizácii
• zdieľanie zdrojov - nastavenie, riešenie preťaženia centrálnych zdrojov
• multiprojekt - prepojenie viacerých projektov

Komunikácia v pracovnej skupine
• e-mail - priradenie a potvrdenie zdroja, vyžiadanie skutočného stavu prác na úlohách
• Intranet / Internet - možnosti využitia v prostredí MS Project Server (stručný prehľad)

MS Project 2007 / 2003 - základy

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.