MS PowerPoint 2007 / 2003 - základy

Kurz na míru

Základní info

MS PowerPoint 2007 / 2003 - základy
2 dni, denne 8:00 – 16:00, začiatok kurzu 9:00

Najbližší termín kurzu: 16.10.2008

Vstupné požiadavky: Znalosť práce v prostredí MS Windows a základné skúsenosti s tvorbou dokumentov (najmä v programe MS Word).

Kurz je určený pre široký okruh odborných, riadiacich a iných pracovníkov, ktorí chcú skvalitniť prezentáciu svojich myšlienok na rôznych fórach (poradách, seminároch, konferenciách a pod.) pomocou prezentačného programu MS PowerPoint v prostredí MS Windows.

Program MS PowerPoint slúži na tvorbu a riadenie elektronických prezentácií, tlač fólií pre spätný projektor, vytváranie diapozitívov, tlač písomných podkladov k prednáškam a pod. Umožňuje jednoducho a rýchlo zostaviť prehľadnú a divácky zaujímavú audiovizuálnu prezentáciu, ktorá výrazne zvyšuje zrozumiteľnosť preberanej problematiky. Vzhľadom na svoje kvality a dobrú spoluprácu s ostatnými programami balíka MS Office (Word, Excel) patrí k najrozšírenejším programom svojho druhu v súčasnosti. Vo verzii 2000 program prináša nové možnosti formátovania textu (grafické odrážky, číslované zoznamy, tabuľky, automatické prispôsobenie textu), nové šablóny prezentácií, nové automatické tvary a iné grafické prvky, podporu pre animované obrázky GIF, lepšiu podporu pre Internet a Intranet, prácu vo viacerých jazykoch a pod.

Účastníci kurzu sa zoznámia s funkčnými možnosťami programu, so základnými typmi prezentácií a s technikou ich tvorby. Dôraz sa kladie najmä na praktické zvládnutie obsluhy programu, prípravu podkladov pre prezentáciu, zostavenie prezentácie a riadenie jej priebehu. Podrobne sa preberá typografická úprava textu, vkladanie a úpravy grafických prvkov rôzneho typu, animácia textu a obrazu a iné vizuálne a zvukové efekty. Na záver sa preberá práca v sieti Internet / Intranet, nastavenie pracovného prostredia a základné princípy tvorby a použitia makier v jazyku Visual Basic for Applications. Určitá pozornosť sa venuje aj niektorým doplnkom k programu a ďalším informačným zdrojom v sieti Internet.
Na kurze sú k dispozícii všetky verzie programu - výuka prebieha v najnovšej verzii, rozdiely v starších verziách sa preberajú priebežne.

Tomuto kurzu predchádza alebo naň nadväzuje kurz Metodika tvorby a vedenia prezentácií, ktorý je zameraný viac na obsahovú stránku prezentácií a jej prispôsobenie súčasným
psychologickým poznatkom v oblasti medziľudskej komunikácie.

Na kurz nadväzuje kurz MS PowerPoint 2007 / 2003 - pre pokročilých.


Cena kurzu: 2700 SK bez DPH.

Náplň kurzu:

1. DEŇ
Prezentačné programy, ich prínos a praktické využitie, základné pojmy
Prezentačný program MS PowerPoint
• charakteristika a prehľad funkčných možností
• vzhľad obrazovky a ovládanie programu (okná, menu, nástroje, pomôcky)

Základné úkony pri tvorbe prezentácií, príprava podkladov
• postup pri tvorbe prezentácií, otvorenie prezentácie, vytvorenie novej prezentácie
• formy zobrazenia prezentácie - snímky, osnova, radenie, poznámky, predvádzanie
• základná štruktúra prezentácie, vzorové šablóny, sprievodca, kompozícia snímok, farby
• vkladanie, rušenie, zmena poradia a číslovanie snímok, preddefinované typy a zmena typu snímok, štruktúra a štýl snímok, rozklad snímok, súhrnné snímky
• vkladanie a úprava textu, členenie a formátovanie textu, automatické prispôsobenie textu, bežné a grafické odrážky, číslované zoznamy, automatická kontrola pravopisu, automatická opravy v texte, hypertextové odkazy

Obrázky, tabuľky, textové polia, multimediálne a iné objekty (OLE2) - vkladanie a úprava
• Klipart - grafické motívy, Automatické tvary - kreslenie, WordArt - špeciálne efekty s písmom, obrázky (bitmapy, snímky obrazovky), animované obrázky GIF, odkazy v obrázkoch, grafy
• video a zvuk - galéria klipov, zo súboru, zo zvukového CD, komentár lektora
• tabuľky, textové polia (súvislý text)
• iné typy objektov, spolupráca s inými programami (Word, Excel)
• výplne, tieňovanie, priestorové efekty, zarovnanie a rotácia objektov

2. DEŇ
Animácia a špeciálne efekty v prezentáciách
• efekty pri výmene snímok, časovanie prezentácie, cyklické opakovanie jej častí
• efekty pri nábehu snímok, postupná textová a grafická výstavba snímok
• animácia obrázkov a grafov, tlačidlá pre typické akcie v prezentácii

Finalizácia prezentácie
• import zo starších verzií programu a z iných prezentačných programov
• hľadanie snímok v iných prezentáciách
• tvorba a použitie vlastných šablón prezentácií
• ladenie prezentácie, možné problémy, tipy a triky
• komentáre a revízie, poznámky lektora, tlač prezentácie
• príprava na použitie Prehliadača prezentácií - špecifiká, požiadavky na prostredie

Premietanie a ovládanie prezentácie - show
• spustenie prezentácie a jej ovládanie pomocou klávesnice a myši
• použitie dvoch obrazoviek (prezentačnej a riadiacej), prezentačné konferencie v počítačovej sieti, alternatívne (vlastné) prezentácie, automatické prezentácie
• zachytenie poznámok a úloh z diskusie počas prezentácie, väzba na MS Outlook

Podpora pre sieť Internet / Intranet
• vyhľadávanie a prechádzanie dokumentov v sieti Internet / Intranet
• uloženie prezentácie v tvare stránky HTML alebo animácie WWW

Pomocník Office, ValuPack, magazín PowerPoint Central, Microsoft v sieti WWW
Nastavenie pracovného prostredia, práca v rôznych jazykoch (panely nástrojov, menu, automatické ukladanie dokumentov, ochrana proti makrovírusom atď.)
Makrá a možnosti programovania v jazyku Visual Basic for Applications - stručný úvod do problematiky (záznam, spustenie, úprava a ladenie makra, formuláre, akcie)

MS PowerPoint 2007 / 2003 - základy

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.