MS Excel 2007 / 2003 - tvorba aplikácií vo VBA

Kurz na míru

Základní info

MS Excel 2007 / 2003 - tvorba aplikácií vo VBA
3 dni, denne 8:00 – 16:00, začiatok kurzu 9:00

Najbližší termín kurzu: 6.10.2008

Vstupné požiadavky: Pokročilá znalosť práce s programom MS Excel, znalosť práce v prostredí VBA a základné skúsenosti s tvorbou jednoduchších programových prvkov (v rozsahu kurzu MS Excel - programovanie vo VBA).

Kurz je určený pre skúsených používateľov tabuľkového procesora MS Excel, ktorí už poznajú základy programovania v prostredí Visual Basic for Applications (VBA) a chcú sa oboznámiť s pokročilejšími programovacími technikami a s nástrojmi na tvorbu komplexnejších programových aplikácií.
V úvode kurzu sa stručne zhrnú základy práce v prostredí VBA a niektoré pokročilejšie programovacie techniky v prostredí MS Excel. Ďalej sa preberajú podrobnosti jazyka VBA, práca s niektorými zložitejšími objektami MS Excel, spracovanie udalostí na objektoch, práca s formulármi a niektoré špecifiká vývojového prostredia. Veľká pozornosť sa venuje aj spolupráci s databázami a niektorým ďalším možnostiam komunikácie s vonkajším prostredím. Na záver kurzu sú zaradené náročnejšie programovacie techniky a konzultácia konkrétnych problémov účastníkov.
Súčasťou výuky je množstvo praktických príkladov, na ktorých si účastníci postupne precvičujú, upevňujú a rozširujú svoje vedomosti.

Na kurze sú k dispozícii všetky verzie programu - výuka prebieha v najnovšej verzii, rozdiely v starších verziách sa preberajú priebežne.

Cena kurzu: 4400 SK bez DPH.

Náplň kurzu:

1. DEŇ
VBA v prostredí MS Excel
• stručná rekapitulácia základných princípov a nástrojov
• práca na liste a objekt Range - zhrnutie a precvičenie všetkých možností
• ďalšie objekty MS Excel a ich využitie - príklady a cvičenia
• využitie funkcií a ovládanie kalkulácií MS Excel vo VBA

Podrobnosti o programovacom jazyku VBA
• deklarácia premenných, využitie polí, vlastné dátové typy, výrazy, funkcie
• tvorba a spolupráca procedúr a funkcií - možnosti volania, parametre, volanie medzi aplikáciami
• návestia a skoky
• moduly tried a ich využitie
• ošetrenie chýb za behu programu

Vybrané objekty v prostredí MS Excel a ich použitie
• Chart - graf
• Pivot Table - kontingenčná tabuľka
• Shapes - tvary
• Command Bar - panel nástrojov

2. DEŇ
Spracovanie udalostí na objektoch MS Excel
• udalosti objektov Workbook, Worksheet
• udalosti objektov ActiveX - Change, Click, ...

Office Web Components (OWC)
• význam, využitie, udalosti

Formuláre
• pokročilá práca s formulármi a objektami

Vývojové prostredie
• nastavenie pracovného prostredia
• pokročilé možnosti programového editora
• krokovanie a ladenie programu

3. DEŇ
Práca s databázou - import, export a aktualizácia údajov, databázové aplikácie
• prístup k údajom v databázach internými prostriedkami MS Excel a pomocou ADO
• spolupráca s databázami typu MS SQL Server a základné príkazy jazyka SQL - select, insert, update, delete, ...
• aplikácia MS Excel ako „Front End“ k databáze

Ďalšie možnosti spolupráce s vonkajším prostredím
• prístup na disk - práca s adresármi a súbormi
• export údajov MS Excel do textových a iných súborov - CSV, XML, HTML, DBF, ...
• riadenie tlače

Pokročilé programovacie techniky
• práca s registrami - ukladanie nastavení vytvorenej aplikácie do registrov
• ovládanie iných aplikácií pomocou Automation a metódou SendKeys
• vytvorenie add-in súboru
• vytvorenie *.dll knižnice
Konzultácia konkrétnych otázok a problémov podľa záujmu účastníkov kurzu

MS Excel 2007 / 2003 - tvorba aplikácií vo VBA

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.