MS Excel 2007 / 2003 - štatistiky a analýzy

Kurz na míru

Základní info

MS Excel 2007 / 2003 - štatistika a analýzy
2 dni, denne 8:00 – 16:00, začiatok kurzu 9:00

Najbližší termín kurzu: 9.10.2008

Vstupné požiadavky: Znalosť práce v prostredí MS Windows a pokročilé skúsenosti s tabuľkovým procesorom MS Excel.

Kurz je určený pre skúsených používateľov tabuľkového procesora MS Excel, ktorí sa chcú podrobnejšie oboznámiť s nástrojmi na štatistické spracovanie údajov v tomto programe a na konkrétnych príkladoch z praxe si precvičiť ich použitie.

Na kurze sú k dispozícii všetky verzie programu - výuka prebieha v najnovšej verzii, rozdiely v starších verziách sa preberajú priebežne.

Cena kurzu: 2900 SK bez DPH.

Náplň kurzu:

1. DEŇ
Práca so zoznamom - databázou
• triedenie zoznamov
• filtrovanie údajov - automatický a rozšírený filter
• tvorba súhrnov a práca s nimi

Kontingenčná (krížová) tabuľka a databáza
Štatistické funkcie
• Priemer, Modus, Median
• Max, Min, Počet, Počet2, SmOdch, Var, SmOdch.Výber, Var.Výber

Funkcia Subtotal - význam a použitie
Metódy zaokrúhľovania údajov
Databázové funkcie
• DSuma, DPriemer, DMax, DMin, DPočet, DPočet2, DSmOdch, DVar, DZiskat

2. DEŇ
Štatistické a matematické nástroje
• jednorozmerný štatistický súbor - histogram

Závislosti údajov a výberové testy
• korelácia - pevnosť závislosti dvoch údajov
• regresia - typ závislosti (funkcia pre popis závislosti)

Použitie analytických nástrojov
• korelácia
• kovariancia
• spojnice trendu z grafov
• regresia - komplexný nástroj na analýzu údajov

Analytické nástroje z oblasti ekonomiky
Predpovedanie budúceho stavu
• Forecast, LinTrend, LinRegrese, LogLinTrend, LogLinRegrese
Práca s maticami a vektormi

MS Excel 2007 / 2003 - štatistiky a analýzy

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.