MS Excel 2007 / 2003 - pre pokročilých

Kurz na míru

Základní info

MS Excel 2007 / 2003 - pre pokročilých
3 dni, denne 800 - 1600, začiatok kurzu 900

Najbližšie termíny kurzov: 29.9.2008 a 20.10.2008

Vstupné požiadavky: Znalosť práce v prostredí MS Windows a MS Excel, určité skúsenosti pri tvorbe bežných dokumentov.

Kurz je určený pre všetkých používateľov tabuľkového procesora MS Excel, ktorí chcú prehĺbiť svoje znalosti o tomto programe a naučiť sa používať niektoré náročnejšie techniky pri tvorbe zložitejších dokumentov.

Úvod kurzu je venovaný krátkemu opakovaniu základných poznatkov a postupov, ktoré patria k bežnej výbave každého používateľa programu. Určitý priestor je vyhradený aj konzultáciám konkrétnych otázok a problémov z predchádzajúcej praxe účastníkov kurzu.
V hlavnej časti kurzu sa preberá práca s rozsiahlymi tabuľkami, zdieľanie údajov v tabuľkách, spolupráca s inými aplikáciami, práca s databázami, riešenie vybraných numerických úloh a prezentácia tabuliek. V závere kurzu sa preberá nastavenie pracovného prostredia a základné princípy tvorby a použitia makier v jazyku Visual Basic for Applications (VBA).

Na kurze sú k dispozícii všetky verzie programu - výuka prebieha v najnovšej verzii, rozdiely v starších verziách sa preberajú priebežne.
Na tento kurz nadväzuje séria ďalších špecializovaných kurzov pre pokročilých používateľov programu.

Cena kurzu: 3700 SK bez DPH.

Náplň kurzu:

1. DEŇ
Základné služby programu - stručná rekapitulácia, otázky a odpovede, tipy a triky
• práca s tabuľkou a dokumentom, práca s blokmi, prezeranie a tlač dokumentu
• formát strany, záhlavie a päta strany, číslovanie strán, listy
• riadky, stĺpce, formát a štýl údajov, šablóny
• kalkulácie v tabuľkách, absolútna a relatívna adresácia, mená a funkcie
• automatické opravy textov, používateľský slovník, tabuľka automatických opráv
• odoslanie dokumentu elektronickou poštou a faxom

Práca s rozsiahlymi tabuľkami
• zobrazenie rozsiahlych tabuliek, spôsob pohybu po nich, rozdelenie okna
• práca s blokmi buniek v rozsiahlych tabuľkách
• správca pohľadov

Práca so zošitom
• prepojenie údajov medzi jednotlivými listami a medzi zošitmi
• ochrana údajov na úrovni bunky, listu a zošita

Zdieľanie údajov v tabuľke s inými programami, import a export údajov, práca v sieti
• tabuľka ako zdroj údajov pre hromadnú korešpondenciu
• import a export tabuliek v rôznych formátoch
• zdieľanie údajov, súbežné úpravy dokumentu viacerými používateľmi v sieti

2. DEŇ
Tabuľka vo forme databázy (DBF)
• definovanie tabuľky, práca s formulárom
• filtrovanie databázy, radenie databázy, tvorba súhrnov a práca s nimi

Krížové (kontingenčné) tabuľky a grafy
• charakteristika, tvorba, použitie, príklady

Vzorce a funkcie
• definovanie a používanie mien vo vzorcoch, tvorba zložitejších vzorcov -príklady
• hľadanie a odstraňovanie chýb zo vzorcov, zobrazenie závislostí vo vzorcoch
• popis štandardných funkcií
• používateľom definované funkcie - spôsob definovania a použitie

Riešenie numerických úloh
• riešenie úlohy s jednou premennou
• hľadanie minima/maxima určitej hodnoty v závislosti od viacerých premenných s nastavením obmedzujúcich podmienok - riešenie tabuľkového modelu, príklady
• práca so scenármi

3. DEŇ
Prezentácia tabuliek
• charakteristika, tvorba a začlenenie rôznych typov informácií do prezentácie
• grafické objekty - import a export objektov pomocou techniky OLE2, typy grafických objektov (obrázky, špeciálne efekty s písmom - MS WordArt)
• tvorba a úprava grafov, zmena parametrov grafov a grafických objektov
• praktické ukážky prezentácií, tlačové zostavy, tlač
• publikovanie údajov na webe, automatické publikovanie zmien
Nastavenie pracovného prostredia, práca vo viacerých jazykoch - panely nástrojov, menu „Nástroje - Možností“
Menu „Nástroje - Doplnky“
Stručný prehľad a ukážky ďalších služieb programu - štatistické výpočty, podpora pre analýzu databázových údajov (OLAP), makrá a úvod do programovacieho jazyka Visual Basic for Applications (VBA)

MS Excel 2007 / 2003 - pre pokročilých

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.