MS Excel 2007 / 2003 - finančné a investičné kalkulácie

Kurz na míru

Základní info

MS Excel 2007 / 2003 - finančné a investičné kalkulácie
2 dni, denne 8:00 – 16:00, začiatok kurzu 9:00

Najbližší termín kurzu: 16.10.2008

Vstupné požiadavky: Znalosť práce v prostredí MS Windows, mierne pokročilé skúsenosti s tabuľkovým procesorom MS Excel a základné vedomosti z oblasti financií.

Kurz je určený pre finančných manažérov a ostatných záujemcov, ktorí sa chcú podrobnejšie oboznámiť s nástrojmi na finančné a investičné kalkulácie v programe MS Excel.
Kurz poskytuje ucelený prehľad najčastejšie používaných matematických metód v danej oblasti a na konkrétnych príkladoch ukazuje ich použitie na riešenie typických problémov z praxe.

Na kurze sú k dispozícii všetky verzie programu - výuka prebieha v najnovšej verzii, rozdiely v starších verziách sa preberajú priebežne.

Cena kurzu: 2900 SK bez DPH.

Náplň kurzu:

1. DEŇ
Základné pojmy v oblasti finančného rozhodovania a investičnej matematiky
Investície a ich hodnotenie
• základné typy a parametre investícií - úroková miera, výnos, riziko, likvidita
• kritériá investičného rozhodovania a ich porovnanie - súčasná, budúca a vnútorná hodnota investície, miera vnútornej výnosnosti, index ziskovosti, výnosnosť a rentabilita, doba návratnosti
• účtovníctvo - základná účtovná rovnica, odpisy, metódy oceňovania cenných papierov

Vlastné a cudzie zdroje financovania investícií
• peniaze na účte, sporenie, úver, nákup na splátky, leasing

Manažment záväzkov a pohľadávok, cash flow
• platobná politika, doba splatnosti, diskont za skorú platbu
• forfaiting, faktoring

Investície s pevným príjmom
• účet v banke - jednoduchý a zložený úrok, nominálna a efektívna úroková sadzba, zmiešané a spojité úročenie
• depozitný certifikát
• zmenka a zmenkové obchody
• pokladničná poukážka
• dlhopis
• anuita
• zmluva o spätnom odkúpení (repo zmluva)

2. DEŇ
Investície s premenlivým príjmom - akcie
• základné pojmy a typy akcií
• fundamentálna a technická analýza
• emisia a štiepenie akcií

Devízový trh a deriváty (finančné zmluvy)
• základné pojmy
• okamžité (spotové) zmluvy
• termínové zmluvy (forward, futures), opcie, opčné listy, swap

Riadenie rizika
• základné pojmy, riziko úrokovej sadzby, menové riziko, vplyv inflácie
• kvantifikácia rizika
• zaisťovanie rizika (hedging)
• indexy akcií a obligácií
• riešenie prípadových štúdií

Modely finančnej analýzy
• pomerové ukazovatele
• Altmanové indexy súhrnného hodnotenia firmy
• pyramidálna sústava (rozklad)
• vyhodnotenie trendov na základe Du Pont-ových rovníc
• vyhodnotenie informácií z finančného trhu

MS Excel 2007 / 2003 - finančné a investičné kalkulácie

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.