Dolování dat s použitím SAS Enterprise Miner 7.1

Kurz na míru

Základní info

Tento kurz slouží jako úvod do problematiky dolování dat a práce s aplikací SAS Enterprise Miner. Je navržen pro datové analytiky a zpracovatele kvantitativních analýz, kteří chtějí porozumět metodám dolování dat a analytickým nástrojům aplikace SAS Enterprise Miner 7.1 (kurz nahrazuje předchozí AAEM61). Účastníci by měli znát prostředí Microsoft Windows a umět pracovat s aplikacemi v tomto prostředí, a dále ovládat alespoň základní koncepty statistiky a regresních modelů.


Předchozí znalost SAS je výhodou, ale není nutná.


Přínos pro účastníka

V tomto kurzu získáte rozsáhlé praktické zkušenosti s používáním aplikace SAS/Enterprise Miner a zároveň základy pro úspěšné používání metod dolování dat. Po jeho absolvování by účastník měl být schopen:

 • založit projekt v SAS Enterprise Miner a graficky analyzovat data
 • upravovat data pro zdokonalení analýz
 • sestavovat prediktivní modely za použití široké sady nástrojů SAS/Enterprise Miner (rozhodovací stromy, regresní modely, neuronové sítě)
 • porovnávat a interpretovat komplexní modely
 • generovat a aplikovat skórovací kód
 • provádět shlukové/segmentační, asociační a sekvenční analýzy
 • používat alternativní modelovací nástroje (rule induction, gradiant boosting, support vector machines)

Obsah kurzu


Úvod

 • úvod do prostředí aplikace SAS Enterprise Miner 7.1

Přístup k datům a jejich příprava

 • vytvoření projektu, knihovny a diagramu v SAS Enterprise Miner
 • definice datového zdroje
 • validace zdrojových dat

Úvod do prediktivního modelování s pomocí rozhodovacích stromů

 • konstrukce rozhodovacího stromu
 • optimalizace rozhodovacího stromu
 • porozumění výsledkům prediktivního modelování

Úvod do prediktivního modelování s pomocí regrese

 • výběr vstupních proměnných
 • optimalizace regresního modelu
 • interpretace výsledků regresní analýzy
 • transformace vstupních proměnných
 • kategorické vstupní proměnné
 • rozšíření regresních modelů o polynomické členy

Úvod do prediktivního modelování s pomocí neuronových sítí a dalších modelovacích nástrojů

 • úvod do neuronových sítí
 • výběr vstupních proměnných
 • kritéria pro zastavení trénování
 • další modelovací nástroje v SAS Enterprise Miner 7.1

Vyhodnocení modelů

 • úvod do statistik pro hodnocení modelů
 • grafy porovnávacích statistik
 • změna kritérií pro výběr modelu
 • definice ziskové matice

Implementace modelů

 • definice dat ke skórování
 • generování a použití skórovacího kódu

Úvod do rozpoznávání vzorů

 • shluková analýza a segmentace dat
 • asociační a sekvenční analýza (analýza nákupního košíku)

Další témata

 • výběr proměnných (odstranění irelevantních a redundantních proměnných)
 • kombinování modelů pomocí Ensemble uzlu
 • konsolidace kategorických vstupů
 • surogáty
 • SAS Rapid Predictive Modeler

Případové studie

 • segmentace klientů banky na základě transakční historie
 • asociační analýza na datech z webových služeb
 • konstrukce jednoduché modelu rizika pro spotřebitelský úvěr
 • predikce počtu zapsaných studentů na univerzitě

Dolování dat s použitím SAS Enterprise Miner 7.1

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.