C - programovací jazyk

Kurz na míru

Základní info

C - programovací jazyk

5 dní, denne 8:00 – 16:00, začiatok kurzu 9:00

Vstupné požiadavky: Znalosť práce v prostredí MS Windows a základov programovania v niektorom inom programovacom jazyku.

Kurz je určený pre začínajúcich programátorov v jazyku C, ktorí sa chcú oboznámiť so štruktúrou jazyka a jeho použitím na tvorbu aplikácií v prostredí MS Windows a Unix / Linux.
Programovací jazyk C je podstatne chudobnejší ako jeho novší nasledovník C++, stále však existuje viacero príležitostí na jeho použitie v niektorých osobitných situáciách. Popri starších projektoch aplikačného charakteru, ktoré dosiaľ neboli prevedené do novšieho vývojového prostredia, sem patria napr. ovládače prídavných zariadení, osobitné systémové knižnice, programové vybavenie pre inteligentné zariadenia a technologické procesy, atď.
Cieľom kurzu je zvládnutie základov programovacieho jazyka C a osvojenie si všeobecne platných zásad „rozumného programovania“ v tomto jazyku.
Výuka prebieha vo vývojovom prostredí MS Visual C++ 6.0, ale väčšinu získaných poznatkov možno priamo aplikovať aj v prostredí Unix / Linux.

Kurz nie je vhodný pre začiatočníkov, ktorí chcú bezprostredne pokračovať v štúdiu jazyka C++, lebo viaceré konštrukcie jazyka C majú odlišný význam v jazyku C++ a podstatne iný je aj celkový koncept programovania.

Cena kurzu: 8400 SK bez DPH.

Náplň kurzu:

1. DEŇ
Integrované vývojové prostredie MS Visual C++ (menu, okná, súbory, editor)
Úvod do programovacieho jazyka C
• základné pojmy
• jednoduchý program a jeho výklad

Typy, operátory, výrazy
• premenné, typy, konštanty, deklarácie
• reťazce, globálne premenné
• operátory (aritmetické, relačné, logické, bitové, inkrementačné, dekrementačné)
• konverzie typu
• operátory priradenia, výrazy, podmienené výrazy
• priorita vyhodnocovania

2. DEŇ
Tok riadenia
• vetvenie - if, else, switch
• cykly a ich riadenie - while, do, for, break, continue, goto

Štruktúra programu a funkcie
• význam dekompozície programu
• argumenty funkcií, bloková štruktúra
• rozsah platnosti premenných
• pamäťové triedy premenných
• preprocesor

3. DEŇ
Smerníky a polia
• smerníky ako adresy, polia
• smerníky a funkcie (argumenty, smerníky na funkcie)
• smerníková aritmetika
• viacrozmerné polia, zložitejšie údajové typy

4. DEŇ
Agregované typy
• štruktúry, unióny
• smerníky na štruktúry a polia štruktúr
• štruktúry ako argumenty funkcií

Integrované vývojové prostredie a prekladač
• multisúborové projekty
• ladenie projektov
• väzba na systém

5. DEŇ
Vybrané knižničné funkcie a príklady
• reťazce
• vstup, výstup, práca so súbormi
• matematické operácie
• alokácia pamäte
• grafika
Prehľad rozšírení v jazyku C++

C - programovací jazyk

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.