AutoCAD 14 - pro začínající uživatele

Kurz na míru

Základní info

Předpoklady:
Předpokladem je znalost práce s počítačem minimálně na úrovní grafického prostředí Windows 3.1 nebo operačního systému Windows 95.

Charakteristika kurzu:
Kurz je určen pro účastníky, kteří chtějí proniknout do tajů počítačové konstrukce, všem, kteří uvažují o nasazení CAD systémů ve své firmě a neví jak začít. Předpokladem je znalost práce s počítačem minimálně na úrovní grafického prostředí Windows 3.1 nebo operačního systému Windows 95. Účastníci kurzu se naučí pracovat s jedním z nejrozšířenějších CAD programů, AutoCAD release 14. Lektor postupně probírá určenou problematiku po jednotlivých kapitolách (ty se dělí do bodů), které jsou dány osnovami kurzu. Vysvětlení každého bodu je ukázáno vždy minimálně na příkladu, který lektor ukazuje pomocí zpětného projektoru na plátně. Účastníci mají možnost si ukázaný příklad vyzkoušet na svém počítači. Po vysvětlení celé kapitoly si účastníci procvičí probíranou látku na zadaných příkladech.

Anotace kurzu:

Úvod do CAD systémů Rozdělení CAD systémů, charakteristika programu AutoCAD, otevřená architektura
* Základní vybavení pro provoz CAD, ergonomie pracoviště pro CAD aplikace.
* Principy grafického zobrazení, rastrová grafika, vektorová grafika, grafické zobrazení a AutoCAD.
* Základní činnosti před spuštěním AutoCADu, spuštění a obsluha AutoCADu.
* Příkazová řádka a definice příkazů, obrazovkové menu, roletové nabídky, nástrojové panely, modifikace nástrojových panelů, dialogové panely, použití systémových proměnných.
* Vrácení a obnovení příkazu, vrácení akce, obnovení akce.
* Orientace v souřadnicovém systému, úpravy souřadnicového systému, posun počátku, nastavení globálních souřadnic, rotace souřadnicové roviny XY, zarovnání souřadnic podle objektu, použití jednotek.
* Modelový a výkresový prostor, vázané výřezy, volné výřezy.
* Šablona a prototypový výkres, použití šablony.
* Práce se soubory, založení nového výkresu, uložení výkresu, otevření výkresu, výkresový zámek.

Základy kreslení
* Úsečka, kružnice, obdélník, polygon, oblouk, elipsa, prsten, deska, konstrukční čáry, křivka, úprava křivek, vyhlazení spline křivky, multičára, nastavení stylu multičar, úpravy multičar.
* Pomůcky pro přesné kreslení a jejich nastavení.
* Uchopovací módy, jednorázové uchopovací módy, trasování, uchopení od bodu, koncový bod, polovina, průsečík, zdánlivý průsečík, střed, kvadrant, tangenta, kolmice, referenční bod, uchopení bodu obecné uchopení objektu, rychlé uchopení, trvalý uchopovací mód, zrušení uchopovacího módu.
* Práce v hladinách, módy tvorby objektů, nastavení hladin a typů čar, úprava vlastností objektů z hlediska hladin, správka hladin, pomůcky pro správu hladin, nastavení aktuální hladiny.
* Funkce pro řízení obrazovky, zoom standardní, zoom sokolí oko, rychlý posun a zoom.

Úpravy objektů
* Úpravy pomocí editačních uzlů, výběr a skupiny objektů.
* Editační příkazy objektů, vymazání, posun, otočení, protažení, změna měřítka, ořezání objektů, prodloužení objektů, změna délky, přerušení, srovnání, rozdělení, rozložení.
* Zkosení a zaoblení hran.
* Konstrukční příkazy, kopírování objektů, zrcadlení objektů, tvorba pole objektů, paralelní kopírování.
* Změna vlastností objektů, editace vlastností, úprava jediného objektu, úprava více objektů najednou, změna vlastností, kopírování vlastností objektů.
* Informace o objektech ve výkresu, vzdálenost a úhel mezi dvěma body, zobrazení souřadnic bodu, výpočet plochy a obvodu, výpočet objemových vlastností, informace o vybraném objektu, zobrazení stavu výkresu.

Šrafování
* Nastavení vzorů, výběr hranic šrafování a vykreslení šraf, šrafování z příkazové řádky, editace šraf.

Zpracování textu
* Nastavení stylu, psaní řádkového textu, nestandardní symboly, změna řádkového textu, úpravy vlastností textu.
* Psaní odstavcového textu, import textových souborů, použití externích textových souborů, úprava odstavcového textu, změna odstavcového textu.

Kótování
* Kótovací styl, panel geometrie, panel formát, panel poznámka, asociativní kóty, použití kótovacího stylu na existující kóty.
* Kótování pro jednotlivé druhy profesí, nástroje pro kreslení kót, zápis a úprava kótovacího textu.
* Přímá kóta, šikmá kóta, úhlová kóta, kóta poloměru, kóta průměru, kóta od základny řetězcová kóta, odkaz, středová značka staniční kóta, tolerance, editace kóty, editace textu kóty, aktualizace kót.

Bloky
* Vytvoření bloku, uložení bloku jako samostatného souboru, vložení bloku, více násobné vkládání bloku, definice atributů.
* Externí reference, aktualizace externích referencí, použití dialogu externích referencí, definice pomocí příkazu, připojení podložení odpojení xrefů.

Základy modelování
* Jak se zobrazují prostorové objekty.
* Úprava pohledů, oko, pohled shora (půdorys), dynamický pohled, vytvoření knihovny pohledů.
* Prostorové úpravy souřadnicového systému, prostorová rotace, zarovnání souřadnic pomocí tří bodů, otočení souřadné roviny XY pomocí vektoru osy Z, přesun počátku, zarovnání souřadnic s aktuálním pohledem, obnovení globálních souřadnic.
* Základy tvorby prostorových těles, objemová primitiva, koule, kvádr, krychle, válec, kužel, klín, anuloid.
* Tvorba těles pomocí Boolean operací, tvorba těles vytažením, rotace tělesa, konstrukce úkosů a zaoblení na tělesech, odříznutí části těles, vytvoření průřezu, kolize těles, konstrukce pole objektů v prostoru, prostorová rotace objektů, zrcadlení objektů v prostoru.
* Základy tvorby ploch, plošná primitiva, rotační plocha, trajekční plocha, přímková plocha, hraniční plocha, obecné plochy a jejich úpravy, pravoúhlé a polygonální sítě, tvarování a plátování ploch.
* Směry vývoje prostorového modelování, parametrické modelování.

Vykreslování a výměna dat
* Tiskárna, plotr, konfigurace vykreslovacího zařízení, vykreslování výkresu.
* Parametry per, optimalizace, doplňující parametry, přizpůsobit vyplnění, vykreslení do souboru.
* Rozměr papíru a orientace, měřítko rotace a počátek, náhled výkresu.
* Výměna dat z AutoCADu, standardní souborové formáty AutoCADu.
* Export dat, import dat, připojení rastrového obrázku, schránka, převod metasouboru do AutoCADu.

AutoCAD 14 - pro začínající uživatele

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je devět a jedna ? Součet zapište číslicemi.