Personálna stratégia, Personálny audit, Efektívne riadenie personálnych činností, personálny controlling,

Kurz na míru

Základní info

 

Cieľom kurzu / workshopu  je ukázať cesty a poskytnúť návody, ako nadviazať personálnou politikou a stratégiou na stratégiu firmy. Prečo je firemná kultúra dôležitá a ako ju budovať? Budeme vyhodnocovať príspevok útvaru HR na výsledkoch firmy. Predstavíme personálny audit ako proces i nástroj súčasne. Účastníci budú vedieť analyzovať, objektívne merať a cielene riadiť rozvoj a kariéru ľudí vo väzbe na stratégiu firmy. Budú vedieť profesionálne a objektívne zhodnotiť manažérsky a personálny potenciál firmy tak, aby boli v maximálne možnej miere uspokojené potreby firmy i jednotlivcov. Získajú vedomosti a zručnosti pri príprave projektov a implementácii rôznych metód v personálnej praxi. Optimalizácia a efektívna štruktúra personálnych nákladov a vyhodnocovanie návratnosti investícií vložených do zamestnancov je aktuálnou témou a výzvou pre mnohé firmy. Plánovanie nákladov úzko súvisí s plánovaním a realizáciou personálnych činností. Účastníci získajú námety na zefektívnenie personálnych činností a nákladov a posilnenie strategického prínosu a vnímania HR útvaru vo firme.

 Firma a jej potreby a požiadavky - Ako vytvoriť personálnu stratégiu

 • Vízia, hodnoty a ciele firmy
 • Kam smerujeme?
 • Čas zmien – výzva pre firemnú kultúru
 • Akých ľudí máme a akých potrebujeme?
 • Postavneie HR útvaru - budovanie vzťahov
 • Efektívne modely riadenia HR
 • Naša firma / naše HR - SWOT
 • Vízia, misia, strategické ciele HR
 • Ukazovatele úspešnosti
 • Prezentácia stratégie

 Personálny audit ako proces - Ako nastaviť efektívne proces

 

 • Metódy personálneho auditu
 • Účastníci procesu – hodnotitelia i hodnotení a ich role v procese
 • Spolupráca s vedením i manažérmi
 • Interná komunikácia smerom do firmy a k hodnoteným kandidátom, zamestnancom
 • Príprava projektu, organizačné a personálne zabezpečenie, výstupy z projektu
 • Ochrana pred zneužitím

 

 Personálny audit ako nástroj Ako vykonávať efektívne personálny audit

 

 • Práca s kompetenciami
 • Tvorba a popis hodnotiacej škály
 • Najčastejšie chyby a ako sa im vyhnúť

  Personálny controlling a plánovanie

 • Riadenie personálnych činností a nákladov 
 • Finančné ukazovatele v HR 
 • Meranie efektívnosti, ukazovatele efektívnosti  
 • Personálny  reporting, personálny controlling a jeho miesto vo firme   
 • Ako zaviesť/ predať  personálny controlling

 

  

Personálna stratégia, Personálny audit, Efektívne riadenie personálnych činností, personálny controlling,

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.