Vzdělávací koncepce školy a rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (RVP PRO ZV)

Kurz na míru

Základní info

Podrobná charakteristika obsahové náplně (anotace)
Seznámení s RVP pro ZŠ a vedení k tvorbě projektu vlastního
Začlenění RVP do celkové koncepce našeho vzdělávacího systému
Vzdělávací koncepce školy jako východisko pro implementaci RVP
RVP
-obsah, struktura
- obecné vzdělávací cíle
- obecné kompetence
- oblasti základního vzdělávání - charakteristiky a cíle
- oblasti základního vzdělávání - učivo a očekávané kompetence žáků
- průřezová témata a podpůrné prostředky
RVP - specifické části RVP - vzdělávání žáků se specifickými vzdělávacími potřebami + vzdělávání žáků mimořádně nadaných a talentovaných
Učební plán (UP)pro základní vzdělávání v kontextu specifických možností školy
Evaluace v základním vzdělávání - postupy a metody
Kroky ke školnímu vzdělávacímu programu a jeho propojení s koncepcí školy
Obsah školního vzdělávacího programu
Vlastní aktivity spojené s tvorbou školního vzdělávacího programu
Propojení školních projektů (tuzemských i zahraničních - SOCRATES) s Rámcovým vzdělávacím programem ZV

3. Cíl vzdělávací akce
Poskytnout učitelům ve fázi přípravy na implementaci RVP pro ZV jako povinného vzdělávacího modelu základního vzdělávání komentovaný informační vhled do celkové struktury, obsahu a záměrů RVP, a to na základě aktuálně formulované vzdělávací koncepce školy - aktivní tvořivá činnost účastníků tohoto semináře-dílny. Dále zprostředkovat účastníkům postup při tvorbě vzdělávací koncepce školy, tvořivou práci s UP směřující k maximálnímu uplatnění a využití předností vlastní školy. Praktické využití formy projektového vyučování při naplňování záměrů RVP pro ZV.

Vzdělávací koncepce školy a rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (RVP PRO ZV)

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.