Školení pro účastníky přepravy nebezpečných věcí po silnici Podle kapitol 1.3 a 8.2.3. Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí („Dohoda ADR“)

Kurz na míru

Základní info

Forma školení:
Základní 1 denní komplexní školení vždy v podniku, čas dle dohody.

Obsah školení:
1) všeobecné bezpečnostní školení
Účastníci jsou seznámeni se všeobecnými ustanoveními předpisů o přepravě nebezpečných věcí podle všech platných zvláštních právních předpisů (zákon č. 111/1994 Sb. silniční, zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech, Vyhláška č. 522/2006 Sb. o státním odborném dozoru a kontrolách v silniční dopravě atd.) a dále:

Základní povinnosti účastníků přepravy z hlediska bezpečnosti
Manipulace s nebezpečnými věcmi
Přepravní doklady
Požadavky na dopravní jednotky při přepravě nebezpečných věcí – upevňování nebezpečných věcí na vozidle
Požadavky na značení kusů
Specifická doporučení pro nakládání s některými nebezpečnými věcmi:
Zdravotnické odpady
Přechodné skladování nebezpečných věcí v areálu podniku
Kontroly a další podpůrná opatření
Vynětí z platnosti
Podmínky a povinnosti při přepravě omezeného množství
Postup při nepřijetí nebezpečné věci do zařízení
Opatření pro případy havárií
Používání a značení obalů pro nebezpečné věci

2) specifické školení
Účastníci absolvují podrobné školení odpovídajícím přesně jejich pracovním úkolům a odpovědnostem

3) bezpečnostní školení
Účastníci jsou proškoleni o rizikách a nebezpečích, které představují nebezpečné věci, přiměřeně stupni rizika zranění během nehody při přepravě nebezpečných věcí, včetně jejich nakládky a vykládky.

Účel školení:
Osoby, které jsou zaměstnanci účastníků přepravy nebezpečných věcí, a jejichž pracovní povinnosti se týkají přepravy nebezpečných věcí, musí být vyškoleny o předpisech pro dopravu takových věcí podle své odpovědnosti a pracovní náplně. Školení se musí také zaměřit na bezpečnost při přepravě nebezpečných věcí uvedené v kapitole 1.10 Dohody ADR.

Osvědčení o absolvování školení:
Účastníci obdrží Osvědčení o absolvování školení osob ostatních podle kapitoly 1.3 Dohody ADR platné po dobu 1 roku.

Školení pro účastníky přepravy nebezpečných věcí po silnici Podle kapitol 1.3 a 8.2.3. Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí („Dohoda ADR“)

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.