Interní auditor podle ISO 13485:2003

Kurz na míru

Základní info

Norma ISO 13485:2003 definuje spolu s normou ISO 9001:2000 požadavky na systémy jakosti týkající se navrhování/vývoje, výroby, instalace a servisu zdravotnických prostředků. Shrnuje všechny zásady správné výrobní praxe (GMP). Musí se používat pouze s ISO 9001, čili není nezávislou normou.

Jedním z důležitých požadavků normy ISO 9001:2000 je pravidelné provádění interních auditů. Odpovědnost interních auditorů spočívá v prověření, zda celý systém managementu jakosti je v souladu s požadavky normy, jak efektivně je zaveden a jak efektivně v praxi funguje. Přínosem interních auditů je především vyhledání potenciálu a příležitostí pro zlepšování výkonnosti organizace. Další úlohou auditorů je rozšiřování filosofie povědomí jakosti ve firmě.

Cíl kurzu:

Účastníci kurzu získají způsobilost (odbornou kvalifikaci) pro provádění interních auditů tím, že se podrobně seznámí s požadavky normy ISO 13485:2003 a pochopí vztah k normě ISO 9001:2000, porozumí a naučí se používat procesní přístup při auditování ve zdravotnictví, získají praktické dovednosti týkající se přípravy a vlastního vedení auditu, pochopí psychologické aspekty auditu a budou připraveni na možné překážky, s kterými se mohou při provádění auditu setkat.

Obsah kurzu:

- Seznámení s normami ISO 9001:2000 a ISO 13485:2003

- Výklad požadavků ISO 13485:2003 a terminologie

- Účel provádění interních auditů

- Plánování interních auditů a sestavení programu interního auditu

- Příprava na provádění auditu , sestavení kontrolního seznamu

- Výklad postupu provádění interního auditu

- Zjištění z auditu

- Dokumentace výsledků auditu

- Vypracování zprávy z auditu

- Řešení neshod

- Úloha a role interního auditora

- Dovednosti pro efektivní vedení auditu

- Psychologické aspekty auditu

- Řešení konkrétních modelových situací a praktických příkladů

- Provedení závěrečného testu, vyhodnocení testu

Kurz je určen:

Pro všechny interní auditory, kteří chtějí získat nebo si zvýšit odbornou kvalifikaci a způsobilost pro efektivní vedení interních auditů.

Požadavky :

Základní znalost normy ISO 9001:2000.

Pozn.: pro nově jmenované interní auditory, kteří nemají dosud dostatečné znalosti požadavků normy ISO 9001:2000 doporučujeme kurz s názvem „Výklad požadavků normy ISO 9001:2000“ a kurz “Interní auditor QMS dle ISO 9001:2000”.

Interní auditor podle ISO 13485:2003

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.