Cyklus 8 seminářů společný pro ředitele škol a školských zařízení

Kurz na míru

Základní info

Cyklus seminářů může být realizován i samostatně podle jednotlivých témat dle výběru zájemců.
Podrobná charakteristika obsahové náplně (anotace)
Cyklus 8 seminářů doplněných tréninkovými metodami k základním dovednostem a formám práce školského manažéra - ředitele školy, jeho zástupce či zájemce o funkci ředitele včetně ředitelů málotřídních a neúplných škol. Pro posledně jmenované budou jednotlivá témata rozšířena o specifika jejich řízení. Cyklus seminářů má rovněž přispět k položení základů či rozvíjení spolupráce se zřizovateli směřující ke společnému cíli = spoluvytváření příznivých podmínek pro výchovu a vzdělávání.

1. Škola - ředitel školy a zřizovatel (veřejná správa) + Rada školy
a) právní subjektivita a její aspekty - (školská právnická osoba - ŠPO)
- autonomie školy
- kroky vedoucí k právní subjektivitě školy
- zřizovací listina
- změny v síti škol - Příkaz č.5/2001
b) příprava a projednávání rozpočtu
c) doplňková (jiná) činnost školy (dříve VHČ)
d) postup při ustavení/zřízení Rady školy a její kompetence
e) ukázky:
- pracovního a organizačního řádu školy
- školního řádu
- výroční zprávy
f) organizace zápisu do 1. třídy, spádové obvody, spádové obce, vyrovnávání nákladů mezi obcemi
g) péče o integrované děti
h) systém BOZP, PO a CO ve škole
i) zákon č.128/2000 Sb. O obcích
j) zákon č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

2. Škola - ředitel školy a státní správa (kraj-odbor školství, okres-referát školství, ČŠI a MŠMT)
A) vztah školy a státní správy ve školství
- pravomoci státní správy ve smyslu zákona o státní správě a samosprávě...
- rozpočet školy -prostředky od státu
- zákon o státní kontrole + kontrolní činnost vůči škole
- ředitel školy a odbory školství
B) vztah školy a školní inspekce
- ředitel školy a ČŠI
- pravomoci ČŠI podle legislativy
- metodika inspekční činnosti ("rukověť 2000", druhy inspekcí)
- výstupní materiály inspekce - rozbor
C) vztah školy a MŠMT
- implementace nového zákona o vzdělávání
- metodika rozpisu rozpočtu
- ředitel školy a MŠMT

3. Postavení ředitele školy v současném systému vzdělávání
Současné požadavky na vzdělávání dětí a mládeže, potřeba přípravy pro život a budoucí profesi
a) hlavní cíle vzdělávací politiky vlády
b) navrhované změny systému vzdělávání a vzdělávací soustavy
c) současný systém školské správy v ČR
d) škola a obec, otevřenost školy k jejímu okolí, podpora školy
e) klíčové role ředitele školy

4. Ředitel školy a ostatní pracovníci školy
Sociální podmínky pro učitele, pomoc při stabilizaci, možnosti zřizovatele
a) potřebné znalosti a dovednosti ředitele školy, problematika delegování
b) přehled základních činností a odpovědností ředitele školy v oblasti řízení (zejména pracovně právní, mzdové, ekonomické, sociální...)
c) starost zřizovatele o pracovní a sociální podmínky pracovníků školy

5. Ředitel školy a rodiče-zákazníci vzdělávací služby zakládané zřizovatelem (a také voliči)
a) žáci a rodiče (zákonní zástupci) - klienti
b) školní strach
c) funkční sdružení rodičů - občanské sdružení, rada školy
d) uplatňování zájmů rodičů (zákonných zástupců) vůči zřizovateli

6. Ředitel školy a koncepce školy jako instituce v dané komunitě
Povědomí záměrů školy, participace na koncipování záměrů školy
a) koncepce školy jako instituce (strategický plán školy)
b) analýza školy
c) hodnocení koncepce rozvoje školy ze strany zřizovatele
d) obhajoba zájmů školy ze strany vedení školy vůči zřizovateli

7. Ředitel školy a vzdělávací koncepce - systém vzdělávání školy jako její dominantní součást
Podpora zřizovatele vzdělávacím záměrům školy na základě znalosti a povědomí současných požadavků na vzdělávání a vzdělání v úzké vazbě na jeho reálné možnosti , školní vzdělávací program, klima školy
a) Bílá kniha
b) Rámcový vzdělávací program
c) Školní vzdělávací program - cesta k tvorbě vlastního vzdělávacího programu školy

8. Autonomie školy představovaná ředitelem školy ve vztahu ke zřizovateli a jeho záměrům
a) škola jako živý organizmus a součást společnosti
b) co může zřizovatel vůči škole
c) co zřizovatel nemůže
d) příprava na kontrolu školy ze strany zřizovatele a průběh kontroly, nakládání s výsledky
e) připravovaný zákon o vzdělávání (školský zákon)

Cíl vzdělávací akce
Rozšířit a prohloubit povědomí řídících pracovníků (spec. ŘŠ a ZŘŠ, popř. uchazečů o tyto funkce) v klíčových oblastech řízení školy doplněné řadou praktických zkušeností a řešení z každodenní řídící praxe lektorů.

Cyklus 8 seminářů společný pro ředitele škol a školských zařízení

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.