Tvořivé a kultivované vyjadřování

Kurz na míru

Základní info

URČENO: Pro pracovníky, v jejichž praxi je vyšší podíl přímé verbální komunikace.

CÍL: Zvýšit kulturu vyjadřování.Rozvinout schopnost kontrolovat v praktickém životě svůj mluvený projev tak, aby jim komunikační partner porozuměl jak po obsahové, tak i formální stránce a nechal se přesvědčit.

ORGANIZACE TRÉNINKU:
Obsah tréninkových příkladů, případových studií, cvičebních textů a zadání prezentace před kamerou je laděn na praktické potřeby konkrétní pracovní kategorie.

Každý si ověří své verbální dispozice a individuálně obdrží praktické pokyny k odstranění vad a rušivých návyků svého mluvního projevu. Posluchači projdou kombinovaným rétorickým tréninkem, který zahrnuje dechovou, hlasovou a artikulační techniku, práci s textem a rozvíjení stylizační tvořivosti. Ověří si svoji mluvní pohotovost, přesnost, přesvědčivost a vyjadřovací schopnost. Naučí se techniky přípravy a provedení mluveného projevu včetně rozpoznávání nedostatků i kladů. Prezentací s videozáznamem si procvičí své argumentační dovednosti v dialogu. Praktická doporučení jsou doplněna videonahrávkami. Každý z posluchačů obdrží manuál.

TÉMATICKÉ OKRUHY ODBORNÉHO VÝCVIKU:
* Specifika současné rétoriky, komunikace a její zákony
* Psychofyzické naladění - koncentrace před mluvním projevem
* Dechová technika, hlasové modulace, artikulace
* Zvuková osnova věty - větný důraz, frázování, melodie řeči a síla hlasu
* Pravidla spisovné výslovnosti - přejatá slova, číselné údaje, zkratky apod.
* Stylizační cvičení, fráze v mluveném projevu
* Cvičení v zásadách uspořádání řeči
* Druhy současných mluvených projevů - jejich možnosti a úskalí
* Představení firmy (útvaru apod.)
* Jazyková kreativita
* Každodenní povinnosti profesionála v oblasti komunikace

ROZSAH:
Dvoudenní tréninkový seminář (možno uplatnit jako jednodenní průpravu s vypuštěním prezentačního tréninku s videozáznamy a omezením tématických okruhů)

Tvořivé a kultivované vyjadřování

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.