Public relations ve farmaceutickém průmyslu

Kurz na míru

Základní info

Společný projekt s agenturou Ewing PR, lektoři budou zkušení konzultanti z obou agentur.

Z těch dvou písmen "PR" už se stalo skoro zaklínadlo. Firmy mají celá oddělení, která se zabývají výhradně oblastí Public Relations, jiné firmy si pro zajištění stejného servisu najímají externí agentury.

Co vlastně PR jsou? K čemu jsou dobré? A jsou vůbec k něčemu dobré?

PR jsou - doslovně přeloženo - vztahy s veřejností. Právě ve farmaceutickém průmyslu je význam těchto vztahů mimořádně důležitý. Legislativní omezení brání farmaceutickým firmám oslovit koncového spotřebitele, tedy pacienta, přímo. Informace o chorobě, o možnostech léčby a také o riziku spojenému s různými terapeutickými metodami, to vše může hrát důležitou roli. Poučený pacient má zcela jiná očekávání a lékaři musí s tímto fenoménem počítat. Také nepřímé souvislosti vystupují ve farmaceutickém prostředí více do popředí. Dobrá práce s PR dovede také do značné míry oslabit negativní dopady neúspěchu a pochybení.

Zanedbatelný není ani vliv na lékařskou veřejnost. Lékaři jako zákazníci jsou ve srovnání s jinými cílovými skupinami konzervativní a zvyklí spoléhat na zdroje informací co možná nejobjektivnější, v ideálním případě stojící zcela mimo farmaceutické firmy. Na reklamní kampaně a materiály hledí s nedůvěrou.

Z dlouhodobé perspektivy je tedy investice do PR jistě rozumná.. Odlišnosti od tradiční práce s reklamou jsou značné. Zatímco klasická reklamní kampaň je většinou jednorázová aktivita trvající á dny až týdny, PR je proces běhu na dlouhé trati, kdy se délka trvání počítá v měsících až letech. Než padne rozhodnutí o tom, zda a jakým způsobem do PR investovat, vyplatí se důkladná příprava.

(Na tento trénink navazují kurzy PRÁCE S MÉDII VE FARMACEUTICKÉM MARKETINGU - INZERCE, MARKETINGOVÉ PLÁNOVÁNÍ VE FARMACEUTICKÉM PRŮMYSLU, PRŮZKUMY TRHU VE FARMACEUTICKÉM PRŮMYSLU a LAUNCH-PRELAUNCH PRODUKTU)

Charakter kurzu:

otevřený 2 denní interaktivní kurz s využitím případových studií, individuální koučování s účastí odborníků z PR agentury

maximální počet účastníků: 10

cena zahrnuje: individuální pozvánku na trénink, vlastní trénink, tištěné materiály, certifikát pro každého účastníka, osobní konzultaci s vedením firmy o přizpůsobení kurzu aktuální prodejní strategii , písemné shrnutí základních tezí a jejich rozeslání absolventům 3-4 týdny po skončení jako základ pro follow-up, vypracování závěrečné zprávy se shrnutím zpětné vazby a doporučením do budoucna

Pro koho:

pracovníci marketingových oddělení - marketingoví ředitelé, manažeři přípravků, pracovníci zodpovědní za komunikaci společnosti

Cíl:

*
shrnutí specifik PR ve farmaceutickém průmyslu (včetně legislativních a etických)
*
pochopení významu PR aktivit pro firmu/značku
*
pochopení významu PR aktivit pro přípravek (včetně rozdílů v různých fázích životního cyklu přípravku a pozice přípravku na trhu)
*
určení pozice PR v rámci širších marketingových záměrů a aktivit
*
osvojení kritérií pro rozhodování o provedení kampaně vlastními silami nebo s pomocí externí agentury
*
určení podmínek pro výběr vhodné PR agentury
*
zvládnutí stanovování měřitelných cílů a měření výsledků PR kampaně
*
definice a příprava na krizovou komunikaci
*
využít možnosti flexibility PR
*
jak využít PR k dosažení obchodních cílů
*
co očekávat od PR - např. vzhledem ke stanovenému rozpočtu
*
jak napsat kvalitní brief pro PR agenturu (budget, marketingový plán, obchodní cíle a strategie, corporate communication, krizová komunikace)


Osnova:

*
čeho může dosáhnout dobrá PR kampaň (přehled příkladů a obecné poučení)
*
čemu může PR kampaň zabránit (přehled příkladů a obecné poučení)
*
jaké škody může PR kampaň způsobit (přehled příkladů a obecné poučení)
*
PR ve farmaceutickém průmyslu - legislativa a etika
*
PR aktivity ve vztahu k firmě
*
PR aktivity ve vztahu k výrobku
*
pozice na trhu, životní cyklus výrobku a PR
*
plánování PR aktivit
*
vztah PR kampaně a marketingového plánu
*
určení cíle PR kampaně
*
koordinace PR aktivit a propagační kampaně (případová studie)
*
výběr vhodných prostředků a médií (příprava podle případové studie)
*
sami nebo s agenturou?
*
jak vybíráme vhodnou PR agenturu
*
měření dopadu PR kampaně
*
proč mít připravenou krizovou komunikaci?
*
jak ji používat?
*
spojení PR a Public Affairs
*
krizová komunikace

Public relations ve farmaceutickém průmyslu

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.