Mezinárodní přeprava a zasilatelství

Kurz na míru

Základní info

Určeno:
Manažerům, obchodním referentům, nákupčím

Obsah:
1. Základní pojmy, jejich charakteristika a vztahy: doprava, dopravní služby, dopravce, přeprava, přepravní služby, přepravce, zasílatel a zasílatelství
2. Význam přepravních služeb jako služeb komplementárních obchodu hmotnému zboží (ve smyslu pojetí UNCTAD a WTO), obsah obchodních operací přepravními službami a jejich vazba na volbu dodací podmínky ve smyslu Incoterms, obchodní operace přepravními službami jako možná komparativní výhoda realizace obchodní operace hmotným zbožím - perspektivy těchto vztahů po vstupu ČR do EU (zejména s orientací na obchod zasílatelskými službami a přepravními službami MKD)
3. Základní charakteristika ekonomických a právní vztahů přepravce - zasílatel - dopravce, charakteristika a obsah smlouvy o přepravě věci a smlouvy zasílatelské, obligatorní vztahy - perspektivy těchto vztahů po vstupu ČR do EU
4. Zasílatelství jako podnikatelská činnost, Mezinárodní sdružení zasílatelských svazů - FIATA (poslání, aktivity včetně unifikovaných mezinárodních zasílatelských dokladů a formulářů), Svaz spedice a logistiky ČR
5. Mezinárodní multimodální a kombinovaná přeprava, mezinárodní kontejnerová přeprava

dle zájmu posluchačů:
6. Problematika MKD a celního řízení se zaměřením na tranzitní systém TIR
7. Mezinárodní železniční přeprava: charakteristika základních přepravních proudů ve vztahu k ČR, tranzitní koridory
8. Mezinárodní přepravní podmínky - COTIF (Dohoda CIM), charakteristika organizace komerčního provozu v mezinárodní nákladní železniční přepravě - přeprava vozových a kusových zásilek a přeprava spěšnin, mezinárodní nákladní železniční tarify, mezinárodní železniční unie - UIC
9. Mezinárodní nákladní silniční přeprava (mezinárodní kamionová doprava - MKD), základní přepravní proudy ve vztahu k ČR, hraniční přechody, charakteristika dopravních prostředků, bilaterální dopravní smlouvy a problematika vstupních povolení CEMT a jejich perspektivy a praktické využití po vstupu ČR do EU
10. Multilaterální dopravní smlouvy v silniční dopravě: Dohoda o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční nákladní přepravě - CMR, Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí - ADR, Dohoda o mezinárodních přepravách zkazitelných potravin a specializovaných prostředcích určených pro tyto přepravy - ATP, Evropská dohoda o práci osádek vozidel v mezinárodní silniční dopravě - AETR
11. Celní řízení a celní režimy se zaměřením na režim tranzitu a jeho perspektivy po vstupu ČR do EU, celní dluh a jeho zajištění, Celní úmluva o mezinárodní přepravě zboží na podkladě karnetu TIR, Společný tranzitní celní režim, celní režim pro dočasný vývoz a dovoz - karnety ATA, problematika odpočtu DPH a její perspektivy po vstupu ČR do EU
12. Mezinárodní letecká přeprava, charakteristika leteckého mezinárodního provozu, charakteristika dopravních prostředků a letišť, mezinárodní přepravní podmínky v letecké přepravě - Varšavská (Montrealská) dohoda, Mezinárodní organizace pro civilní letectví - ICAO, Mezinárodní asociace leteckých dopravců - IATA, mezinárodní letecký nákladní list - AWB
13. Mezinárodní říční nákladní přeprava, charakteristika evropských přepravních proudů, říční plavba po Labi a Vltavě, statut národní a mezinárodní řeky, přepravní podmínky a nákladní a náložný list (konosament)
14. Námořní přeprava - charakteristika a dělení námořních plavidel, liniová a trampová námořní plavba, konosament (Bill of Lading) a Charter Party, námořní trh obchodní tonáže, ceny v námořní přepravě, mezinárodní instituce v námořní přepravě, odpovědnost rejdaře v námořní přepravě.

Mezinárodní přeprava a zasilatelství

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.