Marketingový plán ve farmaceutickém průmyslu

Kurz na míru

Základní info

Nejúspěšnějším reklamním a prodejním kampaním předchází dlouhé a pracné období plánování. Improvizace přichází v úvahu jen při řešení nečekaných a nepředvídaných situací. Všude jinde musí nastoupit pečlivá práce podle předem účelně a cílevědomě připraveného plánu.

Kvalitní marketingový plán vychází z dobré znalosti trhu, promyšlené segmentace trhu a samozřejmě bezvadné znalosti vlastního přípravku a situace konkurentů. Předem počítá s možnými potížemi při realizaci a má připravena vhodná řešení. Koordinuje jednotlivé části marketingového mixu tak, aby jejich dopad byl co největší a návratnost investic co nejlepší.

Další těžkosti s sebou přináší specifika farmaceutického trhu. Nejsou to jen legislativní omezení a zásahy pojišťoven. Je nutné počítat se skutečností, že pacient, tedy koncový uživatel výrobku, se k němu dostává jen zprostředkovaně, prostřednictvím lékaře.

Podle kvalitního plánu se dobře pracuje. Dobrý plán je možné dobře prodat i uvnitř firmy, nadřízeným, spolupracovníkům a podřízeným. Ani tento aspekt není zanedbatelný zejména v prostředí mezinárodních firem. V dobrém plánu jsou zabudována i kritéria pro měření úspěšnosti reklamních kampaní a propagačních akcí.

Pokud někdo říká, že se v našem českém nekonečně proměnlivém prostředí dobrý plán nedá udělat, nejspíš to neumí. Spoléhání na improvizaci je nejen neprofesionální, ale hlavně krátkozraké a přináší jen polovičaté výsledky.

(Na tento trénink navazují kurzy MARKETINGOVÝ PRŮZKUM VE FARMACEUTICKÉM PRŮMYSLU a PRÁCE S MÉDII VE FARMACEUTICKÉM MARKETINGU - INZERCE, P.R. VE FARMACEUTICKÉM PRŮMYSLU A LAUNCH-PRELAUNCH PRODUKTU)

Charakter kurzu:

otevřený 5 denní interaktivní kurz s řešením případových studií

maximální počet účastníků: 12

cena zahrnuje: individuální pozvánku na trénink, vlastní trénink, tištěné materiály, certifikát pro každého účastníka, osobní konzultaci s vedením firmy o přizpůsobení kurzu aktuální prodejní strategii , písemné shrnutí základních tezí a jejich rozeslání absolventům 3-4 týdny po skončení jako základ pro follow-up, vypracování závěrečné zprávy se shrnutím zpětné vazby a doporučením do budoucna

Pro koho:

manažeři přípravků, ředitelé marketingu

Cíl:

*
pochopení významu kvalitního plánování pro úspěch propagační kampaně
*
suverénní osvojení terminologie (marketingový mix, marketingová strategie a taktika, positioning, segmentace trhu atd.)
*
zvládnutí základní struktury marketingového plánu
*
zvládnutí přípravy výstupů marketingového plánu a provázání s praktickou realizací
*
seznámení se základními metodami měření úspěšnosti kampaní
*
pochopení důležitosti průběžné práce s marketingovým plánem


Osnova:

*
pracujeme bez plánu - proč ne?
*
pracujeme s plánem - proč ano?
*
co, komu, jak, kde a kdy budeme prodávat?
*
vliv makro- a mikro- prostředí na marketingovou kampaň
*
segmentace trhu
*
positioning přípravku
*
marketingový mix - součásti
*
marketingový mix - vše souvisí se vším
*
výstupy marketingového plánu - základ úspěšné realizace
*
metody měření úspěšnosti kampaně
*
případová studie - příprava
*
prezentace vlastního plánu

Marketingový plán ve farmaceutickém průmyslu

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.