Management údržby výrobního zařízení

Kurz na míru

Základní info

Určeno:
Pracovníkům podnikových logistických útvarů.

Cíle semináře:
Prohloubíte si manažerské kompetence, aby jste lépe zabezpečovali a udržovali HM na požadované úrovni pohotovosti a způsobilosti při vynaložení optimálních nákladů.

Obsah:
? Charakteristika údržby, terminologie a definice
? Inherentní a provozní spolehlivost ve vztahu k údržbě
? Přehled základních nástrojů managementu údržby
? Normovaný systém managementu jakosti v údržbě a jeho dokumentace
? Úloha komplexní produktivní údržby (TPM) v managementu údržby
? Zásady údržby zaměřené na bezporuchovost (RCM) s využitím analýzy způsobů a důsledků poruch (FMEA, FMECA)
? Optimalizace preventivní údržby
? Management údržby zaměřený na peníze

Metody:
Výklad, řešení modelových situací, praktický nácvik se zpětnou vazbou, workshop.
Výcvik mistrů a ostatních pracovníků údržby hmotného investičního majetku (HIM) je často neprávem na okraji zájmu vzdělávacích programů.

Rozsah semináře: 2 dny

Popis:
Náš kurz je zaměřen na prohloubení manažerských kompetencí vedoucích pracovníků údržby, aby lépe zabezpečovali a udržovali HIM na požadované úrovni provozuschopnosti, pohotovosti a způsobilosti při vynaložení optimálních nákladů.

Kurz je uveden výkladem základních normovaných termínů a definic používaných v údržbě. Dále je zařazen výklad o spolehlivosti strojů a jejího vlivu na údržbu a ekonomiku jejich provozu. Pozornost je věnována organizační struktuře managementu údržby. S ohledem na zavedené a zaváděné normované systémy managementu jakosti v organizacích, program obsahuje podrobné požadavky vyplývající z normy ISO 9001:2000.

Dosažení tohoto cíle umožňuje např. TPM - metoda orientovaná na lidské zdroje. Správné řízení údržbářských procesů vyžaduje analýzu poruch, což je předmětem metody FMEA, údržbu zaměřenou na bezporuchovost objasňuje RCM. Je zařazena též problematika optimalizace preventivní údržby s využitím nákladového kritéria a plánování údržbářských zásahů. Problematika bude procvičena na konkrétním příkladu.

Workshop k vybraným problémům managementu údržby v závěru semináře slouží nejenom k řešení problémů, ale i k výměně zkušeností mezi účastníky semináře.

Management údržby výrobního zařízení

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je šest a dvě ? Součet zapište číslicemi.