Launch a pre-launch výrobku

Kurz na míru

Základní info

Uvedení nového léku na trh je dlouhodobý a náročný proces. Než se vlastní přípravek stane dostupný pro širší odbornou a laickou veřejnost, je potřeba splnit mnoho kritérií stanovených legislativou. Tato kritéria mají svoji logickou návaznost a jsou poměrně zdlouhavé. Okamžiku uvedení produktu na trh předchází složité vytváření podmínek pro vlastní prodej.

Vzhledem k rostoucí konkurenci a stírání kvalitativních rozdílů mezi originálními přípravky je úspěšné uvedení přípravku - tzv. launch, často klíčovým okamžikem určujícím budoucí profit z prodeje produktu. Každé nesprávné rozhodnutí v pre-launchové a launchové fázi se záporně odrazí v celkovém životním cyklu produktu. Lidové rčení "Je snazší postavit nový dům, než starý přestavět" platí v tomto případě dvojnásob.

Na celkovém výsledku launche se podílí mnoho faktorů daných legislativou, velikostí trhu, cílové skupiny, existencí pacientských organizací, ale také faktorů vnitrofiremních. Schopnost firmy zajistit včas dostatečné množství léku do lékáren, kategorizační strategie, cenová politika, rozpočet na propagaci, velikost Sales Force, spolupráce s odbornou i laickou veřejností a jiné. Tyto všechny určují konkurenceschopnost přípravku od okamžiku jeho uvedení na trh. Než padne jakékoliv rozhodnutí , vyplatí se důkladná příprava.

(Na tento trénink navazují kurzy PRÁCE S MÉDII VE FARMACEUTICKÉM MARKETINGU - INZERCE, MARKETINGOVÝ PLÁN VE FARMACEUTICKÉM PRŮMYSLU, PRŮZKUMY TRHU VE FARMACEUTICKÉM PRŮMYSLU a P.R. VE FARMACEUTICKÉM PRŮMYSLU)

Charakter kurzu:

3 denní interaktivní kurz s využitím případových studií, individuální koučování

maximální počet účastníků: 10

cena zahrnuje: individuální pozvánku na trénink, vlastní trénink, tištěné materiály, certifikát pro každého účastníka, osobní konzultaci s vedením firmy o přizpůsobení kurzu aktuální prodejní strategii , písemné shrnutí základních tezí a jejich rozeslání absolventům 3-4 týdny po skončení jako základ pro follow-up, vypracování závěrečné zprávy se shrnutím zpětné vazby a doporučením do budoucna

Pro koho:

pracovníci marketingových oddělení - marketingoví ředitelé, manažeři přípravků, pracovníci zodpovědní za komunikaci ve společnosti

Cíl:

*
aktivity umožňující uvedení produktu na místní trh
*
aktivity podporující prodej produktu po jeho uvedení na trh
*
shrnutí základů marketingového průzkumu
*
určení podmínek pro výběr vhodné agentury
*
briefing agentury
*
marketingové nástroje pro úspěšný launch produktu (popis, odlišení a výběr)
*
kalkulace ceny
*
forecast
*
spolupráce s opinion leadry a odbornou veřejností
*
spolupráce s pacientskou veřejností
*
pochopení významu PR aktivit pro firmu/značku (branding)
*
pochopení významu PR aktivit pro přípravek (včetně rozdílů v různých fázích životního cyklu přípravku a pozice přípravku na trhu)
*
definice a příprava na krizovou komunikaci


Osnova:

*
jak vytvořit podmínky nezbytné pro uvedení přípravku na místní trh
*
legislativní postup a regulace
*
logický sled, plánování a časový harmonogram priorit v pre-launchovém období (diagram)
*
primární a sekundární průzkum trhu (shrnutí)
*
kvalitativní a kvantitativní průzkum trhu (shrnutí)
*
kalkulace ceny
*
marketing mix (praktické nácvik)
*
výběr vhodných aktivit pro podporu prodeje vzhledem k aktuálním limitacím (rozpočet, čas, velikost cílové skupiny, počet reprezentantů)
*
výběr vhodných aktivit pro podporu prodeje vzhledem ke konkurenci
*
sales force allocation
*
forecast (praktický nácvik)
*
jak využít zkušeností z jiných zemí, kde je produkt již dostupný
*
stanovení kritérií pro výběr vhodné agentury
*
briefing agentury (praktický nácvik)
*
jak správně spolupracovat s KOLs a OLs
*
spolupráce s pacienty + její legislativní limitace
*
PR ve farmaceutickém průmyslu - legislativa a etika
*
PR aktivity ve vztahu k výrobku a určení cíle PR kampaně
*
pozice na trhu, životní cyklus výrobku a PR
*
vztah PR kampaně a marketingového plánu
*
koordinace PR aktivit a propagační kampaně (případová studie)
*
výběr vhodných prostředků a médií (příprava podle konkrétních přípravků)
*
měření dopadu kampaně
*
proč mít připravenou krizovou komunikaci?
*
jak ji používat?

Launch a pre-launch výrobku

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je sedm a tři ? Součet zapište číslicemi.