Kultura pracovně společenského vystupování

Kurz na míru

Základní info

URČENO: Pro vedoucí pracovníky všech úrovní a vybrané kategorie pracovníků s předpokladem většího podílu prezentačních aktivit.
U každé skupiny je modifikován obsah tréninkových příkladů,ověřovacích testů, případových studií, zadání prezentace před kamerou apod.. Neliší se jen tematicky jednotlivá cvičení, ale mění se i rozsah a uspořádání výukových bloků ve studijním programu vždy s ohledem na praktické potřeby té které kategorie pracovníků.

CÍL: Trénovat posluchače, aby si rozšířili znalosti, rozvinuli schopnosti a získali nové dovednosti z oblasti podnikatelské etikety a etiky.

ORGANIZACE TRÉNINKU:
VARIANTA I.
Trénink probíhá jako dvoudenní seminář, kdy spektrum zadávaných úkolů je širší. Zadávána jsou kombinovaná cvičení /kontrola vzhledu, verbální i neverbální projev, aplikace základních principů vystupování ve společnosti apod./ a posluchači absolvují standard z podnikatelské etiky. Trénink probíhá se zpětnou vazbou videozáznamu posluchačů a jeho rozborem.
VARIANTA II.
Alternativou je jednodenní seminář, kdy je výklad a cvičení zaměřeno na vybraná pravidla společenského styku. Vypuštěna je problematika podnikatelské etiky a zpětnovazební trénink před kamerou.

Poznámka: V obou variantách jsou posluchačům předány přesné a aktuální informace spolu s individuálně laděným doporučením. Rozebrány jsou jejich cvičební aktivity a zadán úvodní a závěrečný test. Posluchačům je poskytnut manuál.

TEMATICKÉ OKRUHY VÝCVIKU:
1) Etiketa podnikání
- orientace v základních pojmech, aplikační úvahy a doporučení

2) Zákon společenské významnosti
- jak se společensky chovat ke spolupracovníkům, nadřízeným, podřízeným, zákazníkům, postiženým lidem apod..

3) Vzájemný styk osob
- přemísťování, pozdrav, seznamování, představování
- oslovování, titulování, etiketa jmen, e-mailu a telefonu
- vizitky, pozvánky, žádosti, poděkování, dárky

4) Chování na veřejnosti
- vstup do zaměstnání a ukončení pracovního poměru
- pracovní návštěva /běžná, zahraniční/
- tisková konference, panelová diskuse
- služební cesta

5) Společensko-pracovní aktivity a příležitosti
- význam prvního dojmu a společenská konverzace
- formy společenských podniků /pracovní snídaně, pracovní oběd, číše vína, buffet lunch, koktejl, raut, banket, piknik, divadlo, koncert, ples .../
- pravidla stolování /zasedací pořádek, nápoje, jídla/
- pohoštění, kouření, alkohol a harassment na pracovišti
- společenské nehody

6) Národní mentalita
- společenské zvyklosti ve vybraných státech a regionech

7) Základní orientace v diplomatických a konzulárních činnostech

8) Podnikatelská etika a porušování jejich norem
- rozhodování, střet zájmů, sdělení, organizační vztahy
- ochrana důvěrných informací, korupce, konkurence, úloha kodexů etiky

9) Osobní a firemní image

ROZSAH:
Dvoudenní tréninkový seminář

Kultura pracovně společenského vystupování

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je deset a jedna ? Součet zapište číslicemi.