Vzdělávání a výcviky s důrazem na zvyšování osobní a týmové efektivity

Kurz na míru

Základní info

Tréninky manažerských a obchodních dovedností

Tréninky manažerských a obchodních dovedností patří mezi v současné době nejčastěji realizované krátko- a střednědobé projekty vzdělávacího typu. Tréninky jsou vždy přizpůsobeny do realizační podoby dle konkrétních potřeb daného klienta.

Do základní náplně tréninků manažerských dovedností přitom patří zejména problematika uvědomování si řídící role manažera, formální a neformální autority a jejího využití, zaměření na cíl a určování priorit, organizace času, práce procesním a projektovým způsobem, konstrukce a využívání jednotlivých systémů strategického řízení lidských zdrojů včetně systému hodnocení a motivace jako základního nástroje manažera, přebírání a delegování pravomocí a odpovědnosti, vyjednávání, způsoby řešení konfliktů, efektivní práce s lidmi za využití moderních metod jako např. koučování a moderace a další.

Tréninky obchodních dovedností se zaměřují především na strukturu a cíle obchodního jednání, komunikaci a její veškeré aspekty, teorii potřeb a motivů a práci s nimi, zákaznickou typologii, formy prvního kontaktu, přesvědčování, vyjednávání, prezentaci včetně stavby projevu a komunikaci s médii, interkulturální vlivy a řadu dalších témat.

Veškeré realizované tréninky probíhají především interaktivní formou za současného využití audio- a videotechniky, vycházejí z reálných aktuálních potřeb jejich účastníků, využívají moderní metody vzdělávání a poskytují účastníkům průběžně zpětnou vazbu k jejich práci.

Kursy efektivní práce s lidmi

Kursy efektivní práce s lidmi jsou koncipovány dle potřeb účastníků v různém časovém i tématickém rozsahu, typickým příkladem vzdělávacího kursu zaměřeného na tuto problematiku je v současné době dlouhodobý výcvikový kurs „Koučování a moderace", který je orientován na důkladné osvojení si základních zásad neinstruktivních způsobů vedení lidí a praktické zvládnutí moderačních a koučovacích technik při práci s jednotlivcem i se skupinou.

Kurs je ve standardní podobě roční, zakončený supervizí praktické práce účastníka a vydáním certifikátu o úspěšném absolvování celého jeho programu. Výuka i výcvik jsou realizovány formou koučovacích setkání, moderovaných seminářů, praktických nácviků a action-learningu.

Jiné vzdělávací aktivity společnosti

Spolupracovníci společnosti NSF aktivně působí jako lektoři v rámci bakalářského studia v oboru Managementu na vysoké škole NEWTON College, a to zejména ve studijních předmětech Základy managementu a Management lidských zdrojů.

Společnost NSF je Ministerstvem vnitra ČR akreditována jako vzdělávací instituce pro vzdělávání úředníků územně samosprávných celků ve smyslu zákona č. 312/2000 Sb., o úřednících územně samosprávných celků, a to pro dva krátkodobé a další dva středně- až dlouhodobé vzdělávací programy zaměřené zejména na rozvoj manažerských kompetencí a dovedností vedoucích úředníků územně samosprávných celků.

V současné době je společnost NSF i nositelem projektu „Trénink personalistů, organizátorů vzdělávání a interních lektorů a koučů" podpořeného v rámci programu JPD 3 z Evropského sociálního fondu, státního rozpočtu České republiky a rozpočtu hl. m. Prahy.

 

Vzdělávání a výcviky s důrazem na zvyšování osobní a týmové efektivity

$course.accreditationsStr

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.