Výrobní controlling – manažerské řízení výrobní společnosti

Kurz na míru

Základní info

                                                                                                         

Seminář

Téma:   Výrobní controlling – manažerské řízení výrobní společnosti.

Cíl:  Uvědomit si význam výrobního controllingu a jeho roli v oblasti řízení výrobní společnosti. Seznámit se s praktickými ukázkami použití výrobního controllingu a prodiskutovat efektivitu jednotlivých metod. Naučit se dívat na řízení nákladů podle jejich významnosti a umět rozlišit finanční efektivitu nových výrob.

Jednotlivá probíraná témata:

-          Význam ukazatelů pro řízení výroby – seznámíme se s důvody vedoucími k použití ukazatelů pro řízení výroby

-          Plánování výroby -  projdeme způsoby, jak nejlépe hospodařit se zdroji ve výrobě (kapacita pracovníků, výrobních zařízení, atd) s cílem splnění ročních, měsíčních a týdenních výrobních plánů

-          Rozčlenění ukazatelů na hlavní, vedlejší a podpůrné – naučíme se určovat, jaké ukazatele jsou pro nás důležité                                                                                          

-          Metody stanovení KPIs (Key Performance Indicators) – porovnáme jednotlivé metody používané při výběru klíčových ukazatelů (Balanced Scorecards - BSC, Management by Objectives, Theory of Constrains – TOC, Hoshin Kanri)

-          Ukázky řízení výroby pomocí KPIs – na praktických ukázkách si vysvětlíme význam použití ukazatelů v procesech řízení výkonu výroby, hodinové stability, řízení údržby, kvality, motivace pracovníků, atd

-          KPIs jako monitoring neustálého zlepšování – zjistíme, jak správně sledovat efektivitu přijatých opatření

-          Struktura nákladů a jejich plánování – naučíme se rozlišovat jednotlivé typy nákladů a ukážeme si, jak probíhá jejich plánování

-          Stanovení cílů – seznámíme se s postupem stanovení cílů pro nákup, logistiku a výrobu vyplývajících z plánu výroby a strategie společnosti

-          Kalkulační vzorce – ukážeme si, jaký mají vliv jednotlivé položky kalkulací na výslednou cenu a stanovení interních cílů pro výrobu

-          Metody výpočtu efektivity výrob, hlavní vlivy a možnosti regulace výkonů – naučíme se, jak správně provádět výpočty a jak jejich výsledky použít v praxi

-           Propojení finančního a manažerského řízení – seznámíme se s jejich základními rozdíly a jejich provázaností

-           Kalkulace efektivity nové výroby – na příkladech z praxe si ukážeme, jaká úskalí mají kalkulace efektivity pro nově zaváděnou výrobu

Cílová skupina: Střední a TOP management, vedoucí výroby, projektoví manažeři, pracovníci výrobního controllingu, pracovníci finančních oddělení výrobních závodů.

Rozsah: 6 hod výuky

Výrobní controlling – manažerské řízení výrobní společnosti

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je osm a osm ? Součet zapište číslicemi.