Vedení teritoria

Kurz na míru

Základní info

V současném konkurenčním prostředí nelze počítat s tím, že by soupeřící firmy nedisponovaly prodejními týmy dobře vyškolenými v prodejních technikách. Alespoň základy vedení prodejního rozhovoru patří dnes ke standardní výbavě každého prodejního zástupce. Na zlepšování prodejních technik bývá také zaměřeno koučování prodejců jejich vedoucími.

Vynikající prodejní technika využívaná k prodeji neperspektivnímu zákazníkovi neznamená pouhý neúspěch prodejní návštěvy. Znamená zmařenou příležitost prodat jinému zákazníkovi, uvolnění místa pro konkurenty a v neposlední řadě mrhání prostředky.

Jen málo firem si je této na první pohled zřejmé skutečnosti plně vědomo. Přitom pravidelná a pečlivá práce s teritoriem je nutnou podmínkou pro další rozvoj prodejů a firmy ve chvíli, kdy se extenzivní způsob prodeje vyčerpává. Obzvláštní důležitosti pak nabývá u opakovaných prodejů stejnému zákazníkovi nebo u prodeje postaveného na dlouhodobém budování vztahů se zákazníkem (typicky např. ve farmaceutickém průmyslu)

(Na tento trénink navazuje kurz TYPOLOGIE ZÁKAZNÍKŮ)

Charakter kurzu:

2 denní interaktivní kurz s praktickým nácvikem, individuální koučování, závěrečná prezentace pro skupinu

doporučený počet účastníků: 8

cena zahrnuje: individuální pozvánku na trénink, vlastní trénink, tištěné materiály, videokazetu pro každého účastníka (v případě zájmu), certifikát pro každého účastníka, osobní konzultaci s vedením firmy o přizpůsobení kurzu aktuální prodejní strategii , písemné shrnutí základních tezí a jejich rozeslání absolventům 3-4 týdny po skončení jako základ pro follow-up, vypracování závěrečné zprávy se shrnutím zpětné vazby a doporučením do budoucna

Pro koho:

obchodní zástupci s minimálně dvouletou praxí, manageři "první linie", každý, kdo je v kontaktu se zákazníkem na určitém teritoriu, včetně národní úrovně

Cíl:

*
efektivnější využití existující databáze zákazníků, případně položení základů takové databáze
*
osvojení si a zdokonalení schopnosti určit potenciál zákazníka
*
zlepšit stanovování dlouhodobých a krátkodobých cílů prodeje a práce se zákazníkem
*
získání schopnosti spojení přípravy na prodejní rozhovor s rozborem potenciálu teritoria
*
osvojit si schopnost přizpůsobení propagačních materiálů, resp. prodejního rozhovoru individualitě zákazníka


Osnova:

*
náhodný výběr zákazníků vs. cílená práce v teritoriu
*
rozvoj jednotlivých zákazníků k jejich maximálnímu potenciálu
*
kritéria rozdělení zákazníků (prodejní potenciál, přímý a nepřímý vliv na rozvoj teritoria)
*
aktuální kategorizace
*
stanovování dlouhodobých a krátkodobých cílů rozvoje teritoria včetně praktického nácviku
*
stanovování cílů pro jednotlivou prodejní návštěvu a návaznost jednotlivých návštěv
*
příprava na prodejní rozhovor a následné činnosti po něm (praktické cvičení)
*
efektivní plánování trasy v teritoriu
*
příprava teritoriálního plánu na nejbližší období / cyklus (praktické cvičení)

Vedení teritoria

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.