Rozvojový program pro manažery

Kurz na míru

Základní info

Cíl
Rozvíjet znalosti metod, technik a postupů moderního řízení tak, aby manažer zvládl efektivně organizovat vlastní práci a zároveň úspěšně naplňovat roli interpersonální, informační, rozhodovací, organizační a motivační.

Forma a metody
Dvoudenní nebo jednodenní výcviky/semináře pro skupiny manažerů a perspektivních pracovníků firem. Výcviky/semináře zahrnují výklad, řízené diskuse, řešení případových studií, simulace, využití videotechniky (videofilmy, nácviky s videokamerou), manažerské hry, sebepoznávací testy a po dohodě s vedením firmy řešení firemních problémů.

Obsah programu
Řízení času
Poznání (návyky, pracovní typy, interní hodiny). Plánování (koncept řízení, stanovování cílů a priorit, přenášení úkolů, plánovací systémy). Prosazení (odstraňování drobných nedostatků, obrana před konzumenty času, zvládání krizových situací). Podpora (pozitivní a negativní stres, asertivní práva, relaxační techniky).

Vedení porad
Typy porad. Příprava porady. Zásady a techniky vedení porady. Techniky zapojování účastníků.

Prezentování
Příprava prezentace. Zvládání trémy. Techniky řeči. Zvládání různých typů prezentací.

Řešení problémů a rozhodování
Použití kreativních technik. Použití analytických technik. Typy problémů a podmínky rozhodování. Styly rozhodování. Definování problému. Techniky analýzy problému. Produkce variant řešení. Techniky hodnocení a výběru řešení. Implementace řešení problému.

Delegování a koučování
Přínosy delegování. Překonávání bariér delegování. Postup delegování. Techniky delegování. Znaky a techniky koučování. Struktura koučovacího rozhovoru.

Strategické řízení I
Principy strategického myšlení. Základní strategický plánovací model. Poslání firmy. Strategické podnikatelské jednotky. Techniky prognózování. Analýza okolního prostředí. Analýza vnitřních zdrojů a schopností.

Strategické řízení II
Analýza konkurence. Analytické vývojové modely. Strategická vize a cíle. Alternativní strategie. Výběr strategické alternativy. Implementace strategie. Monitorování a vyhodnocování strategie.

Řízení změn
Síly vyvolávající potřebu změn. Proces změny. Bariéry změn. Strategie změny. Techniky organizačních změn. Vývojové změny organizací.

Reengineering procesů a přechod na procesní řízení
Principy podnikového reengineeringu. Procesy hlavní a vedlejší. Mapa stávajících procesů. Znaky procesů po reengineeringu. Přehodnocení systému řízení firmy s využitím procesního přístupu. Přeprojektování procesů a sestavení nové procesní mapy. Procesní organizační struktura. Zásady procesního řízení.

Rozvojový program pro manažery

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.