Rozvoj strategických dovedností - workshop (seminář), pro manažery, asistentky a další pracovníky, rozvíjející dovednosti vytváření a sdílení vize, hodnot, cílů, strategických postupů

Kurz na míru

Základní info

Má již Vaše firma strategii nebo právě před jejím vytvořením stojí? Manažeři, kteří se snažili využít strategického přístupu k řízení firmy se již přesvědčili, že nestačí, když mají znalosti a dovednosti jen oni sami. Přesvědčili se, že tyto znalosti musí být sdíleny a že základní znalosti a dovednosti z oblasti strategie potřebují všichni pracovníci firmy, kteří se mají spolupodílet na efektivním zavádění a realizaci strategie firmy. Náš seminář nebo workshop je určen právě těmto manažerům a dalším pracovníkům, kteří budou strategii spoluvytvářet, sdílet a realizovat. Po absolvování našeho programu budou rozumět tomu, co je to strategie, co obsahuje, jak se tvoří, budou znát základní strategické analýzy, základní typy strategie a způsoby vyhodnocování realizace strategie.
Obsah pro manažery:
Stanovení strategického období
Určení segmentu trhu a produktů
Analýza tržního okolí
Analýza silných a slabých stránek podniku, včetně formulace jeho specifických předností
Vize podniku (představa o budoucí podobě podniku; hypotézy a scénáře budoucího vývoje; strategické rozhodnutí o tempu růstu tržeb)
Formulace strategických cílů (tržní, ekonomické; personální)
Hlavní strategické operace
Volba typu a varanty strategie, definování metrik a zpětnovazebních mechanizmů pro vyhodnocování

Tandem Manažer - Asistentka nemůže fungovat, pokud asistentky, a případně další pracovníci, nebudou mít představu o tom, co to je strategie, a jak podporovat svého nadřízeného a strategické procesy ve firmě, aby mohlo dojít ke sdílení cílů, informací, hodnot, a priorit, a tím i společnému „tahu na branku“. Tento program napomůže sdílení a realizaci strategie ve Vaší organizaci.
Obsah pro sekretářky a nemanažery:
Co má asistentka společného se strategií firmy, potřebné znalosti a dovednosti asistentky
Obsah strategie
Vize - její formulace, sdílení, příklady; hodnoty; principy – význam pro firemní kulturu
Analýza vnitřního prostředí (silné a slabé stránky, specifické přednosti); analýza vnějšího prostředí (trhu, konkurence - příležitostí a hrozeb)
Základní typy strategií; strategické cíle, střednědobé cíle, krátkodobé cíle (parametry cílů)
Plán implementace strategie
Způsoby pravidelného vyhodnocování toho, jak se společnost přibližuje ke svým strategickým cílům

Rozvoj strategických dovedností - workshop (seminář), pro manažery, asistentky a další pracovníky, rozvíjející dovednosti vytváření a sdílení vize, hodnot, cílů, strategických postupů

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.