Řízení změn

Kurz na míru

Základní info

Žijeme ve společnosti, ve které se náhlá změna stává běžnou. Kariéra, svatba ani rodina už nemají předvídatelný průběh nebo podobu. Organizace jsou stavěny před velké proměny - zvětšování nebo zmenšování, adaptace na novou technologii, nové trhy, nové funkce, nové styly.
Prostředí rostoucí konkurence nutí mnoho organizací zlepšovat svoji konkurenční schopnost, aby mohli přežít a prosperovat. Včasná změna je tedy cesta, jak si podržet konkurenční výhody, případně, jak zabránit ještě bolestivější restrukturalizaci.
CÍLE
seznámit účastníky s vybranými nástroji plánování změn a naučit je používat tyto nástroje v reálné praxi
naučit účastníky efektivním postupům ovlivňování individuálních reakcí na změnové situace
TÉMATA
plánování změn:
proč plánovat změny
analýza PEST (politické, ekonomické, sociologické a technické faktory)
analýza SWOT (silné a slabé stránky organizace, příležitosti a hrozby)
jiné přístupy k plánování změn
individuální reakce lidí na změny:
tendence strukturovat věci do smysluplných celků a její dopady na vnímání změn
model individuálního reagování na změny
možnosti cíleného ovlivňování individuálních reakcí na změnové situace
předpoklady zdravého přizpůsobení
stresové reakce
analýza silového pole
akční plány

METODA
Jde o kombinaci přednáškové a interaktivní metody výuky, přičemž interaktivní metody jsou důrazněji uplatněny v souvislosti s řízením individuálních reakcí na změnové situace. Významnou součástí výuky jsou případové studie, simulace a modelování, které zasazují probíranou problematiku do praktického kontextu, a tím usnadňují rychlou implementaci nových zkušeností do reálné praxe.
Účastníci kurzu obdrží i studijní materiál (příručku), kde je stručně a přehledně zpracována daná problematika a který jim v praxi poslouží jako praktický návod při výběru odpovídajícího nástrojů efektivního plánování a řízení změn.
DÉLKA KURZU: 2 DNY
MAXIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ: 14
PRO KOHO JE KURZ URČEN
Kurz je určen všem, kteří mají ve své náplni práce řízení lidí, případně změn.

Řízení změn

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.