Řízení výkonnosti

Kurz na míru

Základní info

Kurz je zaměřen na praktické zvládnutí tří fází procesu řízení výkonnosti:


1. plánování výkonnosti
2. průběžné poskytování zpětné vazby a koučování
3. pravidelná hodnocení


Při plánování výkonnosti spolupracuje podřízený(á) s nadřízeným (nadřízenou), aby společně sestavili plán výkonnosti, tedy aby definovali cíle pro určité období, znalosti a dovednosti potřebné pro jejich dosažení.
Při průběžném sledování výkonu jsou shromažďována data metodami dohodnutými v první fázi. Tato data jsou shromažďována jak podřízeným, tak nadřízeným. Tyto informace slouží k průběžnému hodnocení výkonu podřízeného. Na jejich základě poskytuje nadřízený podřízenému zpětnou vazbu, pozitivní nebo rozvojovou (negativní). Na zpětnou vazbu navazuje koučování podřízených, které vede k dosažení společně dohodnutých cílů a k rozvoji podřízených.


Průběžná zpětná vazba nemůže nahradit pravidelná hodnocení. Při nich se porovnává skutečný výkon podřízeného s plánem, který byl dohodnut v první fázi.

Odpovědnost za celý proces řízení výkonnosti je sdílená. Jde o společnou zodpovědnost podřízeného a nadřízeného.
CÍLE
poskytnout účastníkům praktické nástroje a techniky pro zavedení a řízení systému řízení výkonnosti podřízených (MBO), tak aby bylo zaručeno propojení výkonnosti jednotlivce a podnikatelských cílů organizace
zvýšit motivaci podřízených konkrétními, měřitelnými cíli, profesionálním poskytováním zpětné vazby a koučováním
posílit férovost v řízení a vedení lidí, oslabit nežádoucí subjektivní prvek v procesech řízení a vedení lidí
rozvíjet potenciál podřízených a umožnit jim odborný i profesní růst
odstranit prvek překvapení při hodnocení výkonu
umožnit včasnou identifikaci nedostatečného výkonu podřízených a nápravuTÉMATA
cyklus řízení výkonnosti
plánování výkonnosti
klíčové oblasti, jak správně formulovat ukazatele výkonnosti (cíle)
dovednosti a znalosti pro dosažení cílů
metody měření, dokumentace
interakce podřízeného a nadřízeného při plánování výkonnosti
průběžné poskytování zpětné vazby a koučování
základní pravidla pro poskytování zpětné vazby
pozitivní zpětná vazba
rozvojová zpětná vazba
koučování
interakce podřízeného a nadřízeného při koučování
pravidelná hodnocení
hodnocení a chyby při vnímání lidí
interakce podřízeného a nadřízeného při hodnotícím rozhovoru
prevence potíží, které by se mohly při hodnotícím rozhovoru vyskytnout
akční plán pro uplatnění nabytých dovedností v praxi
METODA
Kurz je velmi interaktivní. Základní schéma využití metod je následující:
1. prezentace, vysvětlení tématu
2. praktický příklad, např. scénář rozhovoru nadřízeného s podřízeným
3. diskuse, porovnání se zkušenostmi účastníků
4. modelování interakce nadřízeného s podřízeným (Nahrává se na video, pozorovatelé mají velmi podrobné instrukce pro sledování a následnou analýzu.)
5. analýza videozáznamu, zpětná vazba účastníků a lektora
6. diskuse
7. rekapitulace nejdůležitějších bodů
Využito je také případových studií, účastníci často pracují v týmech. Běžnou praxí je zahrnutí "reálií" z prostředí firmy do kurzu a práce s nimi. Vždy je rezervován časový prostor pro řešení reálných problémů účastníků. Kontakt účastníků a lektorů a vzájemná zpětná vazba vytvářejí podmínky pro maximální využití akceptovaných principů vzdělávání dospělých.
Účastníci kurzu obdrží studijní materiál (příručku), kde je stručně a přehledně zpracována daná problematika.
DÉLKA KURZU: 2 DNY
MAXIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ: 12
Řízení výkonnosti

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.