Řízení logistických kroků metodou KANBAN

Základní info

Podmínkou úspěšnosti každé organizace na současném konkurenčním trhu
je, aby její postupy byly co nejrentabilnější. Štíhlý podnik je v podstatě sou-
hrn různých metod řízení podniku postavených na eliminaci podnikových
aktivit bez přidané hodnoty. Štíhlý systém zdůrazňuje prevenci ztrát, jimiž
jsou jakýkoli čas, materiál nebo pracovní síla potřebné navíc na výrobu vý-
robku nebo na přípravu a poskytnutí služby - tedy nepřidávající hodnotu.

Komu je školení určeno

  • pracovníkům odpovědným za zavedení metody KANBAN
  • pracovníkům logistiky, kteří pracují s kanbanovými kartami

Obsah školení

• popis metody KANBAN v podnikové praxi – výrobní společnosti
- základní funkcionalita metody KANBAN
- její výhody, přínosy po úspěšném implementování a přidanou hodnotu pro výrobní podnik (modelová situace v zásobovacím řetězci výrobní
                 společnosti)
• co je kanbanová karta, co by měla obsahovat
• jednotlivé kroky přípravy a zavádění metody KANBAN do praktického
  použití
  - kdo je nositelem úkolů pro úspěšné nasazení a provozování metody
    KANBAN
• metoda založena na systému tahu
• řízení a interní evidence toku zásob v samoregulovaných okruzích oběhu
  kanbanových karet
• doporučení se zavedením metody na základě praktických zkušeností
  v podmínkách automotive průmyslu a možné problémy související
  s používáním v praxi výrobního podniku

Co Vám školení přinese

Program semináře Vám srozumitelnou formou podá návod jak v prostředí
výrobního podniku implementovat metodu KANBAN.
Získáte informace o metodě KANBAN jako nástroji řízení toků materiálu
ve výrobním podniku. Obeznámíte se s praktickými zkušenostmi s imple-
mentací metody.

Řízení logistických kroků metodou KANBAN

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je šest a deset ? Součet zapište číslicemi.