Řízení komunikačních procesů

Kurz na míru

Základní info

Komunikační schopnosti jsou jedněmi z nejdůležitějších dovedností, které musí úspěšný manažer nebo obchodní zástupce ovládat. Odhaduje se, že tito lidé až 90% času stráví právě komunikací s lidmi ať již po telefonu nebo v přímém rozhovoru. Zvládnutí klíčových dovedností efektivní komunikace a řízení komunikačních transakcí ve dvojici nebo v celé pracovní skupině vytváří základ pro nadstavbové manažerské dovednosti.
CÍLE
vysvětlení a pochopení pozadí komunikačních dovedností
vysvětlení a pochopení základních komunikačních axiomů
vytvoření dovednosti řídit vztahovou a věcnou složku komunikace
vytvoření dovedností předcházet, případně konstruktivně řešit konfliktní komunikační transakce
TÉMATA
pozadí komunikačních procesů:
tendence vnímání strukturovat věci do smysluplných celků a její odraz na komunikaci
minulá zkušenost a komunikace
chyby ve vnímání lidí
poslání komunikace a základní komunikační axiomy:
hlavní cíl mezilidské komunikace
permanentnost komunikace
nelineárnost komunikačních transakcí
věcná a vztahová složka komunikace
řízení vztahové složky komunikace s ohledem na hlavní cíl:
identifikace vztahových signálů a co s nimi
psychologická zpětná vazba ve vztahové komunikaci
řízení věcné složky komunikace s ohledem na hlavní cíl:
jednosměrnost a obousměrnost verbální komunikace
způsob vyjadřování
aktivní naslouchání
řízení symetrické a asymetrické komunikace
zvládání komunikačních "faulů" partnera
komunikační vzorce v pracovních skupinách a jejich optimalizace

METODA
Kurz je interaktivní, s vysokým zapojením účastníků. Využívána jsou různá simulační cvičení, případové studie a příklady z běžné manažerské praxe, na kterých účastníci pracují v malých týmech. Vždy je rezervován časový prostor pro řešení reálných problémů účastníků.
Účastníci kurzu obdrží i studijní materiál (příručku), kde je stručně a přehledně zpracována daná problematika a který jim v praxi poslouží jako praktický návod při výběru odpovídajícího nástroje efektivní komunikace s ohledem na konkrétní situační kontexty.
DÉLKA KURZU: 2 DNY
MAXIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ: 12
PRO KOHO JE KURZ URČEN
Výcvikový kurz je určen všem, kteří chtějí odstranit intuitivní přístup ke komunikaci ve vztahu ke kolegům, nadřízeným, podřízeným, případně jiným komunikačním partnerům, v pracovním i soukromém životě.

Řízení komunikačních procesů

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.