PREDIKTÍVNA ÚDRŽBA (PREDICTIVE MAINTENANCE)

Kurz na míru

Základní info

Prediktívna údržba optimalizuje efektivitu využívania strojov a zariadení. Predikcie z dataminingových modelov zostavených nad historickými dátami o poruchách a prevádzkových meraniach umožnia efektívne plánovať odstávky a výmenu súčiastok, a tak ušetriť nemalé náklady vynakladané na pravidelnú alebo ah hoc údržbu.

CIEĽ VZDELÁVACIEHO PROGRAMU:

Cieľom kurzu je zoznámiť účastníkov s možnosťami využitia dataminingových prístupov pre optimálne plánovanie údržby strojov a zariadení. V kurze budú ukázané rôzne prístupy založené na klasifikácii, analýze dĺžky života, predikciách časových radov a analýze sekvencií.

KURZ JE URČENÝ:

Kurz je určený analytikom a pracovníkom zodpovedným za plánovanie a realizáciu údržby.

PREDPOKLADY:

Pre úspešné absolvovanie kurzu postačí užívateľská znalosť práce na počítači. Ako úvod do problematiky data miningu odporúčame kurz „Data mining – získavanie znalostí z databáz“.

PRÍNOS ÚČASTI NA KURZE:

Účastníci si osvoja postupy odhadu životnosti súčiastok a skórovanie ich zlyhaní vo vybranom časovom horizonte. Naučia sa zostavovať modely závislosti pravdepodobnosti poruchy či opotrebenia na manuálnych a automatických prevádzkových meraniach.

POPIS OBSAHU A POSTUPU:

Po teoretickom úvode do postupov predikcie zlyhania si účastníci vyskúšajú prípravu dát a zostavenie pravdepodobnostného predikčného modelu. Praktická časť výučby prebieha za podpory softvéru IBM SPSS Modeler.

PROGRAM KURZU*:

  1. klasifikácia poruchy
  2. úprava sekvenčných dát z čidiel
  3. predikcia v časových radách
  4. analýza dĺžky života a Coxova regresia
  5. skórovanie súčiastok, rizikové kategórie
  6. implementácia predikcií do praxe

* Vo výnimočných prípadoch zmena programu vyhradená podľa zamerania a skúseností danej skupiny účastníkov.

POUŽÍVANÝ SOFTVÉR:

IBM SPSS Modeler ProfessionalIBM Analytical Decision Management.

PREDIKTÍVNA ÚDRŽBA (PREDICTIVE MAINTENANCE)

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.