NEJČASTĚJŠÍ CHYBY V MLUVENÉM A ZEJMÉNA PÍSEMNÉM VYJADŘOVÁNÍ pro asistentky, sekretářky a recepční

Kurz na míru

Základní info

Seminář se zabývá chybami z hlediska jazykové správnosti a vhodnosti.

Obsah:
Nejčastější chyby v mluveném a zvláště v psaném vyjadřování:
* Nevhodně užitá slova a chybně tvořené tvary některých slov
* Nefunkční užití sekundárních předložek
* Nelogická stavba vět a souvětí
* Chyby v příčinném navazování vět na sebe a v logické argumentaci
* Nejfrekventovanější pravopisné chyby
* Jak chybějící čárka, nebo naopak čárka navíc může změnit význam sdělení
* Které změny přinesla poslední pravopisná úprava

Metody výuky:
Konkrétní procvičování jednotlivých jazykových jevů, tvorba textů a jejich případná oprava, řešení individuálních jazykových problémů účastníků kurzu.

NEJČASTĚJŠÍ CHYBY V MLUVENÉM A ZEJMÉNA PÍSEMNÉM VYJADŘOVÁNÍ pro asistentky, sekretářky a recepční

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je sedm a jedna ? Součet zapište číslicemi.