Negociace - umění vyjednávat

Kurz na míru

Základní info

Kvalita dohod a vztahů znamená mnohdy rozdíl mezi úspěchem a neúspěchem. Obvyklá praxe přelomu tisíciletí nepřipouští intuitivní přístup k vyjednávání a jeho průběh neponechává náhodě. Umění vyjednávat je dnes již chápáno jako jedna z klíčových manažerských dovedností a jeho trénink se stal standardní součástí systému manažerské přípravy.
Dobří vyjednavači poskytují svým organizacím konkurenční výhodu nejen tím, že dosahují lepších dohod a dokáží i lépe udržet a kultivovat vztahy s klíčovými zákazníky, dodavateli a důležitými partnery, ale dokáží i pozitivně ovlivňovat vnitropodnikovou kulturu.
Manažeři, kteří jsou dobrými vyjednavači, dosahují svých cílů častěji.


CÍLE KURZU
učinit z profesionálně zvládnutého procesu vyjednávání konkurenční výhodu pro účastníky i celou společnost
eliminovat ztráty, které mohou vznikat v důsledku nepřipravenosti či intuitivního přístupu účastníků důležitých jednání
umožnit účastníkům osvojit si a v praxi vyzkoušet taktiky pozičního i win-win (principiálního) vyjednáváníTÉMATA:
kdy vyjednávat
zdroje síly manažera-vyjednavače
nejlepší alternativa k vyjednávané dohodě (BATNA)
negociace jako proces
strukturování negociačního procesu, jeho fáze
plánování a využití jednotlivých fází negociačního procesu
poziční vyjednávání v praxi manažera
negociační prostor
strategie pohybu v negociačním prostoru
techniky efektivního přesvědčování a nástroje účinné argumentace
taktiky pozičního vyjednávání
negociační triky, jejich rozpoznání a účinná obrana
negociační hra
principiální vyjednávání win-win v praxi manažera
nárokování a tvorba hodnoty v negociačním procesu
4 prvky negociační strategie Harvard Law School
uplatnění 4 prvků v jednotlivých fázích negociačního procesu
kontingentní dohody jako nástroj k dosažení situace win-win
týmová jednání
dynamika týmové negociace
taktiky týmových jednání
METODA
Kurz je prakticky orientovaný a využívá interaktivní metody výuky. Je založen na praktických cvičeních a konkrétních případových studiích. Významnou součástí kurzu jsou simulace negociačních situací a modelování optimálního průběhu vyjednávání s využitím videotechniky. Zkušenosti z těchto aktivit umožní správně reagovat v reálné situaci, pomohou při rychlé volbě odpovídající strategie a taktiky. Zařazeny jsou i negociační hry.
V průběhu kurzu bude promítnut kvalitní výukový film.
Účastníci kurzu obdrží studijní materiál (příručku), kde je komplexně a přehledně zpracována problematika vyjednávání včetně vybraných praktických návodů, případových studií a praktických cvičení. Příručka rovněž obsahuje kontrolní seznam činností pro přípravu důležitých jednání.
Pro účastníky kurzu jsou připraveny návazné workshopy, které slouží k upevnění a prohloubení získaných dovedností.DÉLKA KURZU: 2 DNYMAXIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ: 12

Negociace - umění vyjednávat

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.