Měření firemní kultury

Kurz na míru

Základní info

CHCETE VĚDĚT:
Jací lidé jsou ve vaší organizaci pokládáni za úspěšné?
Jak vnímají vaši zaměstnanci zacházení s nimi?
Jak jsou vaši zaměstnanci spokojeni s řešením konfliktů?
Jak zaměstnanci vnímají rozhodovací procesy?
Jak jsou zaměstnanci spokojeni s řešením pracovních problémů?
Co se požaduje od dobrého vedoucího?
Jak jsou lidé spokojeni s vedením pracovních skupin?
Co jsou lidé ve vaší firmě ochotni tolerovat?
Jak charakterizují zaměstnanci komunikaci ve firmě?
Jak vnímají porady?
Jak jsou spokojeni s uznáním a odměnou za vykonanou práci?
Jak zaměstnanci hodnotí spolupráci mezi jednotlivými organizačními celky ve firmě?TEDY CHCETE MÍT OBJEKTIVNÍ INFORMACE O STAVU VAŠÍ FIREMNÍ KULTURY?
Lze to změřit. Měření je postaveno na dvou dotaznících, které se vzájemně doplňují, přičemž jeden je přednostně orientován na zjišťování stávající a optimální orientace firemní kultury a druhý na zjišťování tzv. socio-ekonomické efektivnosti pracovních skupin uvnitř organizace.
VÝSLEDKY ANALÝZ OBOU DOTAZNÍKŮ UMOŽŇUJÍ POPSAT
celkový stav firemní kultury v příslušné organizaci jako celku
srovnávat populaci všech manažerů a zaměstnanců příslušné organizace
popsat stav firemní kultury v rámci jednotlivých organizačních celků příslušné organizace a rozdíly mezi nimi
srovnávat příslušné manažery mezi sebou a s jejich podřízenými
další srovnání dle požadavků objednavatele
K ČEMU TO JE DOBRÉ?
Získáte kvalitní podkladový materiál k plánování změn v souvislosti:
se změnou postavení organizace na trhu
se zvýšením konkurenčních tlaků
s podstatnou změnou v předmětu podnikání
s převzetím nebo fúzí organizace
s výraznou změnou velikosti organizace
s přechodem organizace do jiné vývojové fáze
s generační výměnou v organizaci apod.
Můžete konstruovat cílená opatření na zlepšení organizačního prostředí firmy.
Můžete cíleně zlepšovat nebo aktualizovat strategické cíle.
Máte objektivní podklad pro cílené úpravy v oblasti personální práce.
Můžete plánovat cílené výcvikově vzdělávací aktivity pro různé pracovní skupiny dané organizace (výroba, marketing, prodej apod.).
Získáte zpětnou vazbu k plnění některých požadavků norem řady ISO 9000:2000.
Při opakovaném měření získáte kvalitní zpětnou vazbu k efektivnosti rozsáhlejších vzdělávacích programů.

Měření firemní kultury

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.