Manažerské dovednosti pro vyšší úroveň řízení

Kurz na míru

Základní info

Studium je akreditováno Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy

Charakter programu
Vzdělávací program je určen manažerům z praxe, působícím na vyšší a vrcholové úrovni řízení. Studium navazuje na akreditované studium Management pro manažery střední úrovně řízení.

Studium je zaměřeno na následující cíle rozvoje manažerů:

rozvoj znalostí v oblasti technik a způsobů jednání
rozvoj manažerských dovedností potřebných pro vyšší úroveň řízení
identifikaci manažerského potenciálu a jeho účelově zaměřený rozvoj
Studium je kombinací individuálních studijních aktivit účastníků, skupinových aktivit a individuálních poradenských akcí.

Obsah programu
Program Manažerské dovednosti pro vyšší úroveň řízení je rozvržen na jeden rok a obsahuje následujících osm oborů:

Pokročilé komunikační dovednosti manažera
Role vnímání v komunikaci, struktura sdělení, základní typy vztahů při jednání s partnery, asertivita, umění empatického naslouchání, umění přesvědčovat, řešit námitky a řešit konflikty.

Firemní kultura a interkulturální management
Součásti firemní kultury, možnosti vnitřní komunikace ve firmě, kulturní rozdíly mezi národy, odlišnosti ve firemní kultuře v jiných zemích, zásady jednání se zástupci zahraničních firem.

Techniky participativního vedení ve strategickém řízení
Zásady budování mezioborového týmu, techniky jednání s členy týmu, formulace pracovních cílů pro tým, kontrolní mechanismy v učící se organizaci.

Obchodní komunikace pro manažery
Taktiky obchodních jednání - Push, Pull, komunikační techniky v obchodním jednání, zásady struktury obchodního jednání, obchodní partneři.

Strategické řízení I
Strategické myšlení, poslání a vize společnosti, strategické cíle firmy, strategické podnikatelské jednotky, kritické faktory úspěchu a konkurenční postavení.

Strategické řízení II
Analýza SWOT vztažená ke kritickým faktorům úspěchu, matice Atraktivita trhu/Konkurenční pozice, prognózování, základní strategické možnosti, způsob realizace doporučené strategie.

Osobní kariéra manažera
1. část Assessment centre: testy a skupinové aktivity
2. část Assessment centre: individuální rozhovory

Business Analysis
Týmové řešení strategické případové studie z pracovního prostředí účastníků.

Forma studia
Kurz je postaven na kombinaci distančního a prezenčního studia osmi oborů takto:

samostudium s pomocí připravených studijních textů
vyplnění odpovědí na kontrolní otázky
procvičení teoretických znalostí a rozvoj manažerských dovedností na semináři
práce s pracovními sešity v rámci seminářů
skupinové a individuální aktivity spojené s poradenskou činností v rámci Assessment centre

Ověření teoretických znalostí
Znalostní a výkonostní zkouškou je písemně zpracované doporučení týmu na realizaci zadané obchodní příležitosti - výstup ze semináře Business Analysis.

Samostatná práce - písemný projekt
Každý účastník zpracuje písemný projekt, obsahující návrh řešení praktického problému z oblasti, ve které pracuje. Zpracovaný projekt bude zahrnovat řešení problému v rozsahu celé společnosti a bude využito znalostí získaných v 1. a 2. ročníku studia.

Zadání písemného projektu je konzultováno s managementem firmy a zpracované projekty se stávají majetkem firmy. Během zpracování projektů mohou účastníci využít možnosti konzultací s odbornými lektory Školy manažerského rozvoje.

Manažerské dovednosti pro vyšší úroveň řízení

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.