Manažerské dovednosti

Kurz na míru

Základní info

V oblasti manažerských dovedností nabízíme spolupráci na těchto tématech:

 

ZÁKLADY VEDENÍ TÝMU

1 x 2 dny

Zaměření kurzu, komu je kurz určen
Nejčastěji bývají do pozic týmlídrů, mistrů a nižších manažerů jmenováni úspěšní specialisti. V nové roli je však těžké se zorientovat, uvědomit si, že se už nejedná  jen o vlastní výkonnou práci, ale především o vedení týmu.

Kurz je určen nižším a středním manažerům, kteří dosud neabsolvovali speciální trénink manažerských dovedností. Pomůže jim zabydlet se v nové pozici a nabídne cenné rady, jak na to. 

Dílčí témata kurzu
Odpovědnosti manažera při řízení spolupracovníků, zákonitosti lidské motivace a vhodné způsoby stimulace výkonu, úskalí manažerské komunikace, zadávání úkolů, zásady delegování, motivační a vytýkací pohovory.

Konkrétní užité techniky
Stručný výklad lektora, příklady reálných situací z praxe, herní cvičení, instruktážní film, trénink v modelových situacích se záznamem videokamerou a následným společným rozborem, moderované skupinové diskuse, výměna zkušeností, sdílení osvědčených postupů.

LEADERSHIP PRO POKROČILÉ

1 x 2 dny

Zaměření kurzu, komu je kurz určen
Kurz je určen pro každého, kdo chce dlouhodobě uspět v manažerské firemní konkurenci a prošel základním tréninkem. Od zvládání manažerských dovedností vás posune do oblasti neformálního ovlivňování druhých. Ukáže nezbytnost dobré orientace ve vztazích ve firmě, nabídne funkční nástroje přesvědčování a poradí, jak vytvářet síť vlastního vlivu. Naučí zacházet se zátěží a stresem abyste se vyvarovali osobních krizí a nepodlehli syndromu vyhoření. 

Dílčí témata kurzu
Autorita, vliv a moc ve firmách. Podstata leadershipu. Sítě vztahů a sítě vlivu. Klíčové faktory rozhodování druhých. Jak přesvědčit mozek a jak emoce. Stres a krize. Jak uspět a nevyhořet.

Konkrétní užité techniky
Stručný výklad lektora, příklady reálných situací z praxe, herní cvičení a modelové situace, moderované skupinové diskuse, výměna zkušeností, sdílení osvědčených postupů, techniky rychlé relaxace.

DELEGOVÁNÍ ÚKOLŮ

1 x 1 den

Zaměření kurzu, komu je kurz určen
Delegování úkolů zvyšuje celkovou kapacitu oddělení, motivuje a rozvíjí podřízené a uvolňuje ruce manažerům pro práci na koncepčních úkolech. Nepochybně patří mezi nejrozšířenější manažerské nástroje. Možná proto bývá delegování podceňováno a dělá se při něm řada chyb s negativními důsledky nejen na kvalitu splnění úkolů, ale i na motivaci podřízených.

Kurz je určen všem manažerům, kteří si chtějí dokonale osvojit techniku delegování a tím odlehčit sobě, rozvíjet podřízené a zvýšit výkonnost svého útvaru.

Dílčí témata kurzu
Styly vedení pořízených, osobní tendence k uplatňování jednotlivých stylů, úkolování vs.. delegování, pravidla delegování, co obsahuje „balíček“ delegování, obvyklé bariéry delegování a jak se jim bránit, přínosy delegování.

Konkrétní užité techniky
Vynikající didaktická týmová hra, skupinový rozbor průběhu hry, interaktivní výklad lektora, trénink s videozáznamem a následným společným rozborem, moderované skupinové diskuse, dotazník řídících stylů, výměna zkušeností, sdílení osvědčených postupů.

HODNOCENÍ PODŘÍZENÝCH

základní kurz 1 x 1 den
kurz s rozšířeným praktickým výcvikem 1 x 2 dny

Zaměření kurzu, komu je kurz určen
Cílem kurzu je zbavit manažery obav z vedení hodnotících pohovorů a pomoci jim přijmout hodnocení jako efektivní nástroj motivace a vedení podřízených. Připomeneme nezbytnost poctivého, systematického přístupu k hodnocení, budeme varovat před formálností a poskytneme praktický výcvik ve vedení hodnotících pohovorů.

Kurz je určen manažerům na všech stupních řízení, jako významný pomocník při osvojování si jedné z nejnáročnějších manažerských dovedností.

Dílčí témata kurzu
Funkce a formy hodnocení, co hodnotíme a co nám hodnotit nepřísluší, proces hodnocení, doporučená struktura hodnotícího pohovoru, příprava a vedení hodnotících pohovorů, jak se vyrovnat s problematickým chováním hodnocených a jak se vyhnout nejčastějším chybám při vedení pohovorů.

Konkrétní užité techniky
Stručný výklad lektora, příklady reálných situací z praxe, instruktážní film, trénink v modelových situacích se záznamem videokamerou a následným společným rozborem, trénink v menších skupinách, moderované skupinové diskuse, výměna zkušeností, sdílení osvědčených postupů.

KOUČUJÍCÍ PŘÍSTUP

základní kurz 1 x 2 dny
kurz s rozšířeným praktickým výcvikem 1 x 2 dny a 1 x 1-2 dny

Zaměření kurzu, komu je kurz určen
Nejvíce si lidé pamatují poznatky, které získali vlastní zkušeností, a nejvíce se zasazují za řešení, která jsou výsledkem jejich práce. Zkušený manažer dokáže na těchto principech postavit svůj obvyklý styl vedení - koučující přístup.

Kurz je určen manažerům, kteří chtějí maximálně využít potenciálu svých podřízených, vést je k aktivitě, samostatnosti a odhodlání přijímat odpovědnost za řešené úkoly. 

Dílčí témata kurzu
Styly vedení pořízených, osobní tendence k uplatňování jednotlivých stylů, podstata koučujícího přístupu, výhody a bariéry uplatňování koučujícího přístupu, otázky jako základní nástroj koučování, doporučená struktura koučujících rozhovorů, praktická doporučení pro vedení koučujících rozhovorů, trénink vedení koučujících rozhovorů.

Konkrétní užité techniky
Interaktivní výklad lektora, trénink v modelových situacích se záznamem videokamerou a následným společným rozborem, trénink v menších skupinách se vzájemnou zpětnou vazbou, moderované skupinové diskuse, výměna zkušeností, sdílení osvědčených postupů.

VEDENÍ PORAD A WORKSHOPŮ

1 x 1 den

Zaměření kurzu, komu je kurz určen
Nejrůznějšími poradami trávíme významnou část našeho pracovního času. Smutné je, že zdaleka ne vždy jsme přesvědčeni o efektivitě jeho využití. A přitom by obvykle stačilo „tak málo“ - zodpovědný a kvalifikovaný přístup svolavatelů k přípravě a vedení porad a ukázněný a aktivní přístup jejich účastníků. 

Kurz je určen všem manažerům, kteří chtějí svoje porady a workshopy vést efektivně a vždy se dobrat stanovených cílů. 

Dílčí témata kurzu
Kdy svolávat poradu a jak se na ni připravit, typy porad, vliv prostředí na průběh porady, role na poradě a jejich optimální rozdělení ve skupině, vedení porady, rozhodování na poradách, chování účastníků porady, podpora aktivity, následné kroky. Specifika kreativních workshopů, role facilitátora a facilitační techniky.

Konkrétní užité techniky
Stručný výklad lektora, trénink v modelových situacích se záznamem videokamerou a následným společným rozborem, trénink v menších skupinách se vzájemnou zpětnou vazbou, moderované skupinové diskuse, výměna zkušeností, sdílení osvědčených postupů.

ZAVÁDĚNÍ ZMĚN

1x1 den

Zaměření kurzu, komu je kurz určen
Žijeme v hektické době, kdy změna stíhá změnu. Čas na adaptační proces účastníků změn se zkracuje na samu hranici únosnosti. Jak to udělat, aby naši podřízení plánované změny přijali?

Kurz je určen všem manažerům, kteří se dostávají do rolí nositelů změn a hledají způsoby jejich šetrné ale důsledné realizace.

Dílčí témata kurzu
Změna jako příležitost a zároveň silný stresor, zákonitosti procesu přijímání změn, reakce na změnu – emoční a racionální procesy, cyklus přijímání změny, doporučení pro efektivní zavádění změn: skupina pro změnu, dobrá příprava, jasná komunikace v souvislosti se změnou, důslednost jako obrana proti rezistenci.

Konkrétní užité techniky
Interaktivní výklad lektora, herní cvičení, moderované skupinové diskuse, trénink v modelových situacích se záznamem videokamerou a následným společným rozborem, trénink v menších skupinách se vzájemnou zpětnou vazbou, výměna zkušeností, sdílení osvědčených postupů.

ŘÍZENÍ TÝMU NA DÁLKU

1x2 dny

Zaměření programu, komu je program určen
V souvislosti s centralizací servisních útvarů v řadě velkých firem, ale i v návaznosti na zavádění moderních forem práce (práce z domova, práce ve virtuálních týmech) vystupuje stále více do popředí relativně nový prvek v managementu – řízení na dálku.
Jak čelit vtírající se nedůvěře, když nemáme pracovníka pod vizuální kontrolou, jak se bránit rizikům nedorozumění při vzdálené komunikaci a jak eliminovat rozdíly v místních podmínkách, které spolupráce na dálku zákonitě přináší? A v neposlední řadě, jak zabezpečit základní manažerské funkce (úkolování, organizování, kontrolování a hodnocení) bez nejběžnějšího nástroje řízení - každodenní osobní komunikace? 


Kurz pomáhá nalézt odpovědi na otázky:

 • Co jsou výhody a co rizika spolupráce na dálku?
 • V jakých činnostech a s jakými pracovníky spolupráci na dálku zavádět?
 • Jak nastavit pravidla spolupráce na dálku?
 • Jak využívat moderní komunikační technologie pro komunikaci na dálku?
 • Lze na dálku pečovat o motivaci podřízených?
 • Jak posilovat vzájemnou důvěru mezi manažerem a vzdáleným podřízeným?
 • Jaká jsou specifika úkolování a kontroly na dálku?
 • Lze beze zbytku nahradit komunikaci tváří v tvář virtuálními komunikačními nástroji?
 • Kdy a jak je vhodné organizovat týmové meetingy?

Konkrétní užité techniky
Moderované skupinové diskuse, prezentace lektora, práce ve skupinách, herní cvičení na trénink komunikace a vedení týmu, výměna zkušeností, sdílení osvědčených postupů.

MANAŽERSKÁ ETIKA

1x2 dny


Zaměření programu, komu je program určen
Při své řídicí práci se manažer nezřídka dostává do situací, které mu z „lidského hlediska“ způsobují problém. Směrem k podřízeným to bývají situace typu – jak pokárat zkušeného a manažeru blízkého pracovníka, když udělal hrubou chybu; jak prosazovat změny, se kterými se manažer sám jen stěží vyrovnává; a co bývá nejhorší – koho ze členů týmu propustit při plošném snižování stavů a jak mu to sdělit? Ale složité situace mohou nastat i směrem k nadřízeným – jak projevit nesouhlas s vůlí autoritativního šéfa, jsem-li vnitřně přesvědčen o správnosti svého pohledu; jak čelit aroganci, agresi či zjevné manipulaci od nadřízeného? A nedej bože, jak reagovat na nabídku úplatků či naopak snahu o vydírání?
O co složitěji se hledají jednoznačné rady, o to vytrvaleji a důrazněji se tyto otázky do myslí manažerů tlačí. Je to pochopitelné, jsou nedílnou součástí reality jejich práce. Vzhledem k citlivosti tématu se jim však většina manažerských školení zatím vyhýbá.
Kurz Manažerská etika odtabuizovává citlivé téma vnitřních etických konfliktů manažera. Snaží se pomoci manažerům zorientovat v těchto otázkách, odhalit skutečné příčiny jejich osobního diskomfortu v daných situacích a nalézt únosný přístup k řešení morálně náročných situací.
Absolvování kurzu má nejen rozvojový význam, ale obvykle přináší i jistou vnitřní „očistu“ a uvolnění dlouhodobé tenze z neřešených či nevhodně řešených problémových situací.


Konkrétní užité techniky
Moderované skupinové diskuse, prezentace lektora, individuální zamyšlení i práce ve skupinách, filmové inspirativní ukázky, výměna zkušeností, sdílení osvědčených postupů.

MANAŽER V AKCI

doporučujeme 1x2 dny 


Zaměření programu, komu je program určen

Účastníci programu jsou postaveni do role vedoucího a členů (simulovaného) projektu odpovídajícímu jejich pracovnímu prostředí a postupně řeší situace, do nichž se při řízení projektu dostávají. Rozehrávky simulací zajišťují lektoři kurzu. Každá epizoda projektu je završena rozborem zvoleného řešení a zobecněním získaných zkušeností. V průběhu workshopu účastníci posilují různorodé dovednosti, například:

 • připravit krátkodobý projekt a „prodat“ ho lidem uvnitř i vně organizace,
 • sestavit motivovaný a kompetentní realizační tým,
 • zadávat dílčí úkoly a kontrolovat jejich plnění,
 • řídit týmové porady,
 • reagovat na změnu a komunikovat jí ostatním členům,
 • vyrovnávat se se vznikajícími konflikty,
 • hodnotit práci členů týmu.

Kurz je určen všem vedoucím pracovníkům, kteří si chtějí ověřit své dosavadní postupy v náročnějších manažerských situacích a obohatit je o nové inspirace. Zejména je vhodný pro manažery, kteří již mnohá školení absolvovali, ale neumí si poradit s překlopením poznatků do praxe.

Konkrétní užité techniky

Řešení simulovaných problémových situací (některé se nahrávají), společný rozbor zvolených řešení, poskytnutí zpětné vazby, moderované skupinové diskuse, výměna zkušeností, sdílení osvědčených postupů.

Náš tip: Program může být zařazen také jako závěrečný workshop dlouhodobých akademií, ať už manažerských nebo talentových, nebo programů pro klíčové specialisty. Může sloužit jako Development centrum ke zhodnocení dosavadního pokroku účastníků. 

EMOČNÍ LEADERSHIP

2 dny 


Zaměření programu, komu je program určen

 

Kurz je určen všem manažerům, ale i neformální lídrům, kteří vědí, že pro úspěch je třeba neustálý rozvoj svých lídrovských schopností a kompetencí. Kurzu se mohou zúčastnit i specialisté, u nichž se do budoucna předpokládá postup na vedoucí pozici.

 • Dva zdroje řízení člověka - rozum a emoce - jejich "součinnost" a "rozpory"
 • Podstata lidské motivace
 • Emoce
 • Emoční inteligence a její složky
 • Emoční inteligence ve službách manažera
 • Vliv emocí na efektivní fungování týmu
 • Umění práce ve stresu a pod tlakem
 • Jak se vyrovnávat s hrozbami a strachem
 • Vybití nežádoucích emocí

Konkrétní užité techniky

Interaktivní výklad lektora a řízená skupinová diskuse, rozbor filmových ukázek, trénink v modelové situaci se záznamem na video a následný společný rozbor,  trénink v menších skupinách se vzájemnou zpětnou vazbou, sebereflexe s využitím dotazníků a testů, výměna zkušeností, sdílení osvědčených postupů.

Manažerské dovednosti

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je sedm a tři ? Součet zapište číslicemi.